BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Januszkiewicz Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Apperception of flexibility in organizational behavior research
Apercepcja elastyczności w świetle badań zachowań organizacyjnych
Source
Organization and Management, 2019, nr 3, s. 73-87, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Organizacja i Kierowanie
Keyword
Elastyczność organizacyjna, Zachowania pracownika, Zachowania międzyludzkie, Samoocena, Teoria zachowań ludzkich
Organizational flexibility, Employee behaviours, Interpersonal behaviours, Self-esteem, Theory of human behavior
Note
streszcz., summ. JEL : M12, M50
Abstract
Celem artykułu jest opis relacji miedzy poznawczymi i behawioralnymi aspektami elastyczności zachowań organizacyjnych pracowników. W warstwie teoriopoznawczej szukając zależności między doświadczeniem a samooceną jednostki, odwołano się do pojęcia apercepcji jako procesu, w którym zacierają się granice pojedynczych zdarzeń, a jaźń konstytuuje się wciąż na nowo. W warstwie empirycznej, rozważania zawężono do analizy badanej relacji w kontekście zachowań elastycznych. W toku analiz empirycznych wykazano, że istnieje istotny statystycznie związek między samooceną elastyczności, a częstotliwością występowania danego zachowania. Ponadto poziom samooceny w wybranych obszarach pozostaje w związku z niektórymi charakterystykami osób biorących udział w badaniu (zajmowane stanowisko, branża zatrudnienia, wiek). Badania zostały przeprowadzone na losowo dobranej próbie 322 pracowników.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to describe the relationship between cognitive and behavioral aspects of the flexibility of the organizational behavior of employees. In the epistemological layer, while looking for the relationship between experience and self-assessment of the individual, reference was made to the concept of apperception as a process in which the boundaries of individual events are blurred, and self is constantly being formed again. In the empirical layer, the considerations were narrowed down to the analysis of the studied relationship in the context of flexible behaviors. In the course of empirical analyses it was shown that there is a statistically significant relationship between the self-assessment of flexibility and the frequency of occurrence of a given behavior. In addition, the level of self-assessment in selected areas is related to some characteristics of the respondents (occupied position, employment sector, age). The research was carried out on a randomly selected sample of 322 employees.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarska-Wnuk I. [2013], Zachowania mobilne pracownika w miejscu pracy - próba identyfikacji kluczowych determinant, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" 282.
 2. Brzozowski M. [2009], Ewolucja roli menedżera personalnego w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 1: 57-66.
 3. Czerska J. [2002], Role pracowników w transformacji Lean, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 8: 75-84.
 4. Dąbrowski A. [2017], Czym jest introspekcja? Badanie rozwiązań pluralistycznych, "Analiza i Egzystencja" 38: 39-66.
 5. Derks D., Bakker A. B. [2014], Smartphone use, work-home interference, and burnout: A diary study on the role of recovery, "Applied Psychology" 63 (3): 411-440.
 6. Gibson C. B., Cohen S. G. (eds.) [2003], Virtual teams that work: Creating conditions for virtual team effectiveness, John Wiley & Sons.
 7. Hempell T., Zwick T. [2008], New technology, work organisation, and innovation, "Economics Innovation New Technology" 17 (4): 331-354.
 8. Hill J., Grzywacz J.G., Allen S., Blanchard V.L., Matz-Costa C., Shulkin S., Pitt- Catsouphes M. [2008], Defining and conceptualizing workplace flexibility, "Community, Work and Family" 11 (2): 149-163.
 9. Iles P., Forster A., Tinline G. [1996], The changing relationships between work commitment, personal flexibility and employability. An evaluation of a field experiment in executive development, "Journal of Managerial Psychology" 11 (8): 18-34.
 10. Januszkiewicz K. [2018], Elastyczność zachowań organizacyjnych pracowników. Koncepcja i metodyka badań, Lodz University Press, Łódź.
 11. Jarvenpaa S. L., Leidner D. E. [1998], Communication and trust in global virtual teams, "Journal of Computer-Mediated Communication" 3 (4).
 12. Johnson A. A., Shannon L. L., Richman A. L. [2008], Challenging common myths about workplace flexibility: Research notes from the multi-organization database, "Community, Work and Family" 11 (2): 231-242.
 13. Kaiser R.B., Lindberg J.T., Craig S.B. [2007], Assessing the flexibility of managers: A comparison of methods, "International Journal of Selection and Assessment" 15 (1): 40-55.
 14. Kossek E. E., Thompson R. J., Lautsch B. A. [2015], Balanced workplace flexibility: Avoiding the traps, "California Management Review" 57 (4): 5-25.
 15. Okoń W. [1981], Słownik pedagogiczny, PWN, Warsaw.
 16. Pitt-Catsouphes M., Matz-Costa C. [2008], The multi-generational workforce: Workplace flexibility and engagement, "Community, Work and Family" 11 (2): 215-229.
 17. Rau B.L., Hyland M.A.M. [2002], Role conflict and flexible work arrangements: The effects on applicant attraction, "Personnel Psychology" 55 (1): 111-136.
 18. Rodgers C. S. [1992], The flexible workplace: What have we learned? "Human Resource Management" 31 (3): 183-199.
 19. Senczyszyn A. [2015], Natura i struktura tożsamości osoby. Analiza problemu na przykładzie wybranych prac G. W. Leibniza, IDEA - Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Flozoficznych XXVII/t.t.
 20. Tatarkiewicz W. [2003], Historia filozofii, vol. 3, PWN, Warsaw.
 21. Thompson R.J., Payne S. C., Taylor A. B. [2015], Applicant attraction to flexible work arrangements: Separating the influence of flextime and flexplace, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 88 (4): 726-749.
 22. Zimniewicz K. [1999], Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warsaw.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu