BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żmija Janusz (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Title
Determinants of the Development of Family Farms Breeding Animals of Conservative Breeds in Conditions of Sustainable Agriculture
Uwarunkowania rozwoju gospodarstw rodzinnych z chowem zwierząt ras zachowawczych w warunkach rolnictwa zrównoważonego
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 552-560, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Wyniki badań, Rodzinne gospodarstwo rolne, Rozwój zrównoważony, Zwierzęta gospodarcze
Research results, Family farm, Sustainable development, Livestock
Note
JEL Classification: D04, Q01, Q13
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było określenie roli i znaczenia uwarunkowań przyrodniczych oraz ekonomiczno-społecznych, wpływających na rozwój gospodarstw rodzinnych utrzymujących zwierzęta ras zachowawczych w warunkach rolnictwa zrównoważonego. Gospodarstwa rodzinne sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi rolnictwa, a szczególnie te prowadzące chów zwierząt z rasami zachowawczymi. Rasy te są dobrze przystosowane do lokalnych często trudnych warunków środowiskowych i klimatycznych, mają wysoką zdolność reprodukcyjną i dużą przeżywalność, a pozyskiwane od nich produkty mają wysoką wartość odżywczą. Rasy zachowawcze nadają się do chowu tradycyjnego w rodzinnych gospodarstwach, które gospodarują w harmonii z otoczeniem przyrodniczo-społecznym. Badania przeprowadzono w gospodarstwach rodzinnych na terenie Polski południowo-wschodniej. Biorąc pod uwagę funkcje pełnione przez gospodarstwa rodzinne, szczególnie o małej skali produkcji, oraz wpływ różnych czynników na ich rozwój przeprowadzono ocenę zaistniałych zmian w ujęciu strukturalnym społeczno-środowiskowym. Do zrealizowania założonych celów zastosowano takie metody badawcze, jak: metoda wskaźnikowa, metoda opisowa, metoda porównawcza pionowa i pozioma, analiza przyczynowo-skutkowa. Badania wykazały, że rasy zachowawcze są doskonale przystosowane do lokalnych trudnych warunków środowiskowych, mogą być utrzymywane przy ubogich zasobach paszowych w oparciu o trwałe użytki zielone, co umożliwia zagospodarowanie i ochronę obszarów o dużych walorach krajobrazowych, a uzyskiwane od nich produkty są wysokiej jakości. Gospodarstwa rodzinne z chowem ras zachowawczych wpływają również na cechy przyrodniczo-krajobrazowe i społeczno-kulturowe danego regionu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to determine the role and significance of natural, economic and social conditions influencing the development of family farms keeping animals of conservative breeds in conditions of sustainable agriculture. Family farms are conducive to the sustainable development of agriculture, particularly in farms which keep animals of conservative breeds. These breeds are well adapted to local, often difficult, environmental and climatic conditions, have a high reproductive capacity and high survival rate, and the products obtained from them have a high nutritional value. Conservation breeds are suitable for traditional breeding on family farms that farm in harmony with the natural and social environment. The research was carried out in family farms in south-eastern Poland. Taking into account the functions performed by family farms, especially those of small scale production, and the influence of various factors on their development, an evaluation of changes from a structural, social and environmental point of view was carried out in this study. In order to achieve the assumed objectives, the following research methods were used: indicator method, descriptive method, vertical and horizontal comparative method, cause and effect analysis. Research has shown that conservation breeds are well adapted to local environmental conditions; they can be maintained on poor fodder resources on the basis of permanent grassland, enabling areas of high landscape value to be managed and protected, and their products are of high quality. Family farms with conservative breeds also influence natural and landscape features as well as social and cultural features of a given region.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamowicz Mieczysław 2005. Wielofunkcyjne rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich (Multifunctional agriculture in rural development). Warszawa: IRWiR PAN.
  2. Baum Rafał. 2008. Zrównoważony rozwój rolnictwa i kryteria jego oceny (Sustainable development of agriculture and criteria for its evaluation). Journal of Agribusiness and Rural Development 7 (1): 5-15.
  3. Czechowski Paweł. 2003. Prawo rolne (Agricultural law). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  4. Djuefeldt Göran. 1996. Defining and operationalizing family forming from a sociological perspective. Sociologia Ruralis 36 (3): 340-351. DOI: 10.1111/j.1467-9523.1996.tb00026.x.
  5. Goraj Lech, Edward Olewnik. 2015. FADN i Polski FADN (sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych i system zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych) (FADN and Polish FADN (Farm accountancy data network and system for collecting and Rusing accounting data from agricultural holdings). Warszawa: IERiGŻ PIB.
  6. GUS (Central Statistical Office - CSO). 2018. Charakterystyka gospodarstw rolnych (Characteristics of agricultural holdings). Warszawa: GUS.
  7. Krupiński Jędrzej. 2019. Rasy zachowawcze zwierząt gospodarskich (Conservation breeds of farm animals). Balice: Instytut Zootechniki - PIB.
  8. Wilkin Jerzy. 2011. Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony (Multifunctionality of village and agriculture and sustainable development). Wieś i Rolnictwo 4 (153): 27-39.
  9. Baum Rafał. 2008. Zrównoważony rozwój rolnictwa i kryteria jego oceny (Sustainable development of agriculture and criteria for its evaluation). Journal of Agribusiness and Rural Development 7 (1): 5-15. Czechowski Paweł. 2003. Prawo rolne (Agricultural law). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Google Scholar
  10. Żmija Dariusz. 2016. Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych (The impast of of the Common Agricultural Policy of the European Union on the functioning of small farms). Warszawa: Diffin.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3380
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu