BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stybel Stanisław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Założenia modelu systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
Principles of Knowledge Management Models in a Company
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2002, vol. 1, s. 102-113, tab., rys., bibliogr. 62 poz.
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Knowledge management, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
Efektem postępujących zmian we współczesnym świecie jest to, że przedsiębiorstwo, próbując sprostać wymaganiom takich zmian, musi wprowadzić nowe koncepcje zarządzania. Jednym z nich jest zarządzanie wiedzą. W artykule przedstawiono założenia modelu systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Pierwsza część zawiera analizę najbardziej reprezentatywnych definicji zarządzania wiedzą. Następnie wyjaśniono idee systemu i systemu zarządzania. Alf stało się podstawą do ustalenia przesłanek potrzebnych do zbudowania modelu systemu zarządzania wiedzą.(abstrakt oryginalny)

It is the effect of progressing changes in the modern world that a n enterprise in an attempt to meet the requirements of such changes, must introduce new management concepts. One of them is knowledge management. The article presents assumptions for a model of knowledge management system in a n enterprise. Its first part contains an analysis of the most representatives definitions of knowledge management. Next, the ideas of the system and the management system are explained. Alf this has become a basis for establishing the premises needed to construct a model of the knowledge management system.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 2. Baines A., Exploiting Organizational Knowledge in the Learning Organization, "Work Study" 1997, nr6.
 3. Baruk J., Kultura innowacji a rzeczywistość, "Przegląd Organizacji" 1993, nr 4.
 4. Batorski J., Organizacja ucząca się jako narzędzie nowoczesnego zarządzania, "Personel" 1998, nr 6.
 5. Bieniok H., Ingram M. Marek J., Kompleksowa metoda diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice 1999.
 6. Brooking A., Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory, International Thomson Business Press, London 1999.
 7. Brzóska J., Pałucha K., Pyka J., Zarządzanie wiedzą jako determinanta funkcjono-wania nowoczesnych przedsiębiorstw energetycznych, [w:] Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego, AE w Krakowie, Kraków 2000.
 8. Bukowitz W.R., Williams R.L., The Knowledge Management Fieldbook, Finaneial Time, Prentice Hall, London 2000.
 9. Czekaj J., Dziedzic D., Kafel T., Martyniak M., Benchmarking jako metoda uczenia się od najlepszych, [w:] Nowe metody organizacji i zarządzania, praca zbiorowa pod red. Z. Martyniaka, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1998.
 10. Davenport T. H. i Prusak L., Working Knowlege. How Organizations Mange What They Know, Harvard Business, Scholl Press. Boston 1998.
 11. Dolińska M., Zarządzanie wiedzą uczącej się organizacji, Organizacja i Kierowanie, 4/2000.
 12. Doskonalenie struktury organizacyjnej. Praca zbiorowa pod red. A. Stabryły, PWE Warszawa 1991.
 13. Dwojacki P., Nogalski B., Sikorski C., Zarządzanie w nowych czasach, "Przegląd Organizacji" 1999, nr 9.
 14. Encyklopedia organizacja i zarządzania, PWE Warszawa 1981.
 15. Francik A., Odświeżanie firmy. Jak zarządzać wiedzą w przedsiębiorstwie, Personel 1998.
 16. ló.Gasparski W., Lewicka A., Problematyka badań systemowych, próba charakterystyki. Prakseologia 2/46, 1973.
 17. Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1996.
 18. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligentnej, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, praca zbiorowa pod red. W.M. Grudzew- skiego i I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
 19. Habr V., Veprek J., Systemowa analiza i synteza. PWE Warszawa, 1976.
 20. Hoffmann I., Knowledge Management Tools, [w:] Knowledge Management. Best Practices in Europe, praca zbiorowa pod red.: K. Mertins, P. Heisig, J. Vorbeck, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2001.
 21. Joanning Kao J., The Art. And Discijline of Business Creativity, Harper Buisness New York, 1996.
 22. Kasprzak T., Kamiński В., Analiza systemowa organizacji, Prakseologia nr 44/72.
 23. Kliński J., Zarządzanie wiedzą - definicje, technologie i możliwości zastosowania w bankowości, prace naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 24. Kozina A., Mikuła B., Nalepka A., Analiza wybranych aspektów procesu zarządzania gminą. Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, AE w Krakowie, Kraków 1994.
 25. Koźmiński A., Analiza systemowa organizacji, PWE Warszawa 1976.
 26. Lisiński M., Martyniak Z.: Analiza wartości systemów organizacyjnych, AE Kraków, 1978.
 27. Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 28. Martyniak Z., Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999.
 29. Mazur M., Pojecie systemu i rygory jego stosowania, Przegląd organizacji nr 12/76.
 30. McDermott R. Why Information Technology Inspired But Cannot Deliver Knowledge Management, "California Management RevieW 1999.
 31. Mertins К., Heisig P., Vorbec J., Introduction (w:) Knowledge Management. Best Practices in Europe, praca zbiorowa pod red.: Mertins K., Heisig P., Vorbec J., Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2001.
 32. Mikuła В., Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania XX wieku, Antykwa, Kraków 2000.
 33. Mikuła B., Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa Kraków 2001.
 34. Mikuła B., Procesy organizacyjnego uczenia się, "Przegląd organizacji" 12/2000.
 35. Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001.
 36. Mikuła B., Ziębicki B., Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się, "Przegląd Organizacja" 2000, nr 5.
 37. Murray P., Hyers A., The Facts about Knowledge, "Information Stratgy" - Specjał Report November 1997.
 38. Nonaka I., Hivatako T, The Knowledge - Creating Company, How Japonese Comanies Create the Dynamics of Innovation, Oxford Univerity, Press New York 1995.
 39. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltekt Warszawa 2000.
 40. Owczarek K. Jr., Narzędzia zarządzania wiedza. http://strateq.bQ.univ.ada.pl.
 41. Репс J., Innowacje w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja przedsiębior-stwa" 1993, nr 3.
 42. Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 43. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii".
 44. Rokita J., Model uczenia się organizacji, "Organizacja i Kierowanie" 4/2000.
 45. Romańczuk A, Zarządzanie wiedzą w Xeroksie, "Humanizacja Pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2000, nr 4.
 46. Sadowski W., Analiza logiczno-matematyczna "ogólnej teorii systemów". L. vom Bartalanffy'go" Problemy metodologii badań systemowych, praca zbiorowa WMT Warszawa, 1973.
 47. Senga P.M.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 48. Sieja Z., Przedsiębiorstwo inteligentne, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, praca zbiorowa pod red. K. Perechudy, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 49. Sillamy N., Słownik psychologiczny, Wydawnictwo "Księżnica" 1994.
 50. Skrzypek E., Wyznaczniki efektywności zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie. Integrated Management System. Seminarium Naukowe Nałęczów 1999.
 51. Skrzypek E., Zarządzanie wiedzą i informacją jako podstawa zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem (w:), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego. AE w Krakowie. Kraków 2000.
 52. Stabryła A., Relacje systemotwórcze w organizacji działania zbiorowego, Prakseologia nr 1-2 (61-62), 1977.
 53. Stabryła A., Trzcieniecki J., Organizacja i zarządzanie, PWN Warszawa, 1986.
 54. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr.: Kierowanie, PWE Warszawa 1999.
 55. Strojny M., Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 10.
 56. Strojny M., Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej, "Problemy Jakości" 1999, nr 12.
 57. M. Strojny, strona internetowa egov.pl.
 58. Strojny M., Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych. Problemy Jakości, 2000 nr 3.
 59. Szarafin M., Knowledge management. Słowo przedwstępne, "Problemy Jakości" 1999, nr 3.
 60. Trzcieniecki J., Projektowanie systemów zarządzania AE Kraków, 1978.
 61. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, praca zbiorowa pod red. K. Perechudy, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 62. Żorska A., Ku globalizacji?, Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN Warszawa 1998.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu