BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubowski Andrzej (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland), Bronisz Urszula (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland)
Title
Rural Demographic Problem Areas in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, t. 19(34), z. 2, s. 41-53, rys., bibliogr. 21 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Obszary wiejskie, Demografia, Proces wyludniania
Rural areas, Demography, Depopulation process
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Demographic problem areas are perceived as one of the most important types of problem areas and require special research interest. Problem areas conditioned by population factor most often refer to rural areas. Presented article aims to identify and delimit rural demographic problem areas in Poland. The study covered rural areas distinguished on the basis of the classification of the European Commission DEGURBA The analysis enabled to identify depopulation areas, areas with disrupted population reproduction (ie areas of permanent natural decline), areas of permanent outflow of population, areas with impaired population structure by age and areas with disrupted population structure by sex in the group of people of marriage age (20-34 years). To indicate clusters of communes characterised by the presence of the unfavourable demographic phenomena and processes (rural demographic problem areas) the measure of local spatial autocorrelation (Anselin Local Moran's I) was applied. The application value resulting from the research may be the improvement of the effectiveness of public intervention carried out as part of the development policy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abramowska-Kmon, A. (2011). O nowych miarach zaawansowania procesów starzenia się ludności (On new measures of the population ageing proces). Studia Demograficzne, 1(159), 3-22.
 2. Bański, J. (2002). Typy ludnościowych obszarów problemowych (Types of population problem areas). In: J. Bański, E. Rydz (ed.) Problemy społeczne wsi. Studia Obszarów Wiejskich, tom II, 41-52.
 3. Brodziński, Z., Borawska, M., Lendo, P. (2013). Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich a jakość życia mieszkańców (Prospects for rural development and the quality of life of residents). In: Z. Brodziński (ed.) Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Olsztyn-Przysiek, p. 5-28.
 4. Celińska-Janowicz, D., Miszczuk, A., Płoszaj, A., Smętkowski, M. (2010). Aktualne problemy demograficzne regionu Polski Wschodniej (Current demographic problems of the Eastern Poland Macroregion), Raporty i analizy EUROREG 5/2010, Warszawa: EUROREG.
 5. Churski, P. (2011). Obszary problemowe w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym -doświadczenia polskie i międzynarodowe (Problem areas in spatial management and spatial planning -Polish and international experience). In: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałania marginalizacji obszarów problemowych (Building territorial cohesion and counteracting the marginalization of problem areas), MRR, Warszawa, p. 19-44.
 6. Ciok, S. (1994). Wybrane obszary problemowe Polski południowo-zachodniej (Selected area problems of southwestern Poland). Acta Univ. Wratisl., Studia Geograficzne 1631 (62).
 7. Eberhardt, P. (1989). Regiony wyludniające się w Polsce (Depopulating regions in Poland). Prace Geograficzne, 148, IGiPZ PAN, Warszawa.
 8. Flaga, M. (2002). Zmiany zaludnienia na obszarach wiejskich województwa lubelskiego po roku 1989 (Population changes in rural areas of the Lublin province after 1989). Annales UMCS Lublin-Polonia, Sectio B, Bol. L VII, 12, 211-233.
 9. Flaga, M. (2010). Tendencje zmian ruchu naturalnego w województwie lubelskim na przełomie XX i XXI wieku (Trends of changes in the natural movement in the Lubelskie Voivodeship at the turn of the 20th and 21st centuries). Annales UMCS, Sectio B, 65, 159-173
 10. Flaga, M., Wesołowska, M. (2018). Demographic and social degradation in the Lubelskie Voivodeship as a peripheral area of East Poland. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 41(41), 7-27. DOI: http://doi.org/10.2478/bog-2018-0023.
 11. Jakubowski, A. (2015). Przemiany demograficzne na obszarze Euroregionu Bug w latach 2003-2013 (Demographic changes in the Euroregion Bug in the years 2003-2013). Lublin: Urząd Statystyczny.
 12. Jakubowski, A., Bronisz, U. (2017). Demograficzne obszary problemowe w województwie lubelskim (Demographic problem areas in Lubelskie Voivodship). In: J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (ed.) Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej (p. 118-133). Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
 13. Jelonek, A. (1986), Obszary zagrożeń demograficznych (Areas of demographic threats). Folia Geographica, Seria Geographica-Oeconomica, 19, 33-49.
 14. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, regiony, miasta, obszary wiejskie (National Strategy of Regional Development 2010-2020, regions, cities, rural areas) (2010). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 15. Miszczuk, A. (1993). Wyludnianie się wsi a rolnictwo wschodniej Lubelszczyzny (Depopulation of the village, agriculture in the eastern part of the Lublin region). Dokumentacja Geograficzna, z. 3.
 16. Skubiak, B. (2013). Stymulowanie rozwoju w regionie problemowym (Stimulating development in the problem region). Folia Pomerane Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 299(70), 191-200.
 17. Smętkowski, M. (2008). Różnice między wschodem i zachodem Polski: Postawy mieszkańców (Differences between east and west of Poland: Attitudes of residents ). In: G. Gorzelak, A. Tucholska (ed.), Historycznokulturowe uwarunkowania rozwoju - Polska i Ukraina (Historical and cultural determinants of development - Poland and Ukraine), Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 18. Strzelecki, Z. (1995). Założenia i zasady polityki regionalnej (Assumptions and principles of regional policy). In: Polityka regionalna w rozwoju obszarów wiejskich, Materiały z ogólnopolskiej konferencji (p. 45-60). Warszawa: SGGW.
 19. Suchecki, B. (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych (Spatial Econometrics. Methods and models of spatial data analysis). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 20. Wesołowska, M., Jakubowski, A. (2018). Konsekwencje procesów ludnościowych na obszarach wiejskich województw Polski Wschodniej w ujęciu przestrzennym (Spatial consequences of population processes in rural areas of the voivodships of Eastern Poland). Studia Regionalne i Lokalne, 3(73)/2018, 118-146. DOI: 10.7366/1509499537306.
 21. Zagożdżon, A. (1988), Kilka uwag o obszarach problemowych (A few notes about problem areas). In: Gospodarka przestrzenna, region, lokalność (Spatial economy, region, locality), Biuletyn KPZK Warszawa 138, 137-147.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2019.19.2.22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu