BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźnar Andżelika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Menkes Jerzy (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Handel produktami rolno-spożywczymi w Umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią
Agri-Food Trade in the EU-Japan Economic Partnership Agreement
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, t. 19(34), z. 2, s. 89-102, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Sektor rolno-spożywczy, Handel artykułami spożywczymi, Umowa handlowa
Agri-food sector, Foodstuffs trade, Trade agreement
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Japonia
Japan
Abstract
W 2018 r. Unia Europejska i Japonia zawarły Umowę o partnerstwie gospodarczym (EPA), która jest jedną z najszerszych i najbardziej kompleksowych umów handlowych podpisanych przez Strony do tej pory. Umowa ta obejmuje m.in. kwestie dostępu do rynków rolnych obu Stron, zakładając liberalizację barier taryfowych i pozataryfowych. Z uwagi na większe znaczenie sektora rolnego w eksporcie UE do Japonii niż odwrotnie, jak również wysoki poziom ochrony rynku japońskiego, Umowa ma duże znaczenie dla unijnych, w tym polskich podmiotów z branży rolno-spożywczej. Celem artykułu jest określenie możliwych skutków EPA dla rozwoju eksportu produktów rolno-spożywczych z państw UE, a w szczególności z Polski do Japonii. Badanie przeprowadzono na podstawie analizy tekstu EPA oraz najnowszych danych handlowych. (abstrakt oryginalny)

In 2018, the European Union and Japan concluded an Economic Partnership Agreement (EPA), which is one of the widest and most comprehensive trade agreements signed by the Parties to date. This Agreement covers issues related to access to agricultural markets of both Parties, assuming the liberalization of tariff and non-tariff barriers. Due to the greater importance of the agricultural sector in EU exports to Japan than vice versa, as well as the high level of protection of the Japanese market, the Agreement is of great importance for the EU, including Poland's agri-food exporters. The aim of the paper is to determine the possible effects of EPA on the development of exports of agrifood products from EU countries, in particular from Poland to Japan. The study was based on EPA text analysis and the latest trade data. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambroziak, Ł., Błaszczuk-Zawiła, M. (2012). Porozumienie rolne Unia Europejska - Maroko. Potencjalne skutki dla Polski i UE (The Agriculture Agreement between the European Union and Morocco: Potential Impact on Poland and the EU), Unia Europejska.pl, 2(213), 16-25.
 2. Bown, Ch.P. (2016). Mega-Regional Trade Agreements and the Future of WTO. US Council on Foreign Relations.
 3. COM (2014). 389 final, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee Trade, growth and intellectual property - Strategy for the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries. Pobrane 1 grudnia 2018 z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:52014DC0389.
 4. COM (2018) 192 final, Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Economic Partnership Agreement between the European Union and Japan. Pobrane 15 maja 2018 z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52018PC0192#document2.
 5. EU. (2013). EU dialoques with priority countries on intellectual property issues. Pobrane 4 grudnia 2018 z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_151009.pdf.
 6. EU. (2016). Trade Sustainability Impact Assessment of the Free Trade Agreement between the European Union and Japan. Final Report, European Union.
 7. EU-Japan EPA - The Agreement in Principle, 6 July 2017. Pobrane 15 kwietnia 2018 z: http://trade.ec.europa.eu/ doclib/docs/2017/july/tradoc_155693.doc.pdf.
 8. Felbermayr, G., Kimura, F., Okubo, M., Steininger, M., Yalcin, E. (2017). On the Economics of an EU-Japan Free Trade Agreement. Ifo Institute. Pobrane 10 października 2018 z: https://www.cesifo-group.de/DocDL/ifo_Forschungsberichte_86_2017_Felbermayr_etal_EU-JapanFreeTrade.pdf.
 9. Fiorentino, R.V., Verdeja, L., Toqueboeuf, Ch. (2007). The Changing Landscape of Regional Trade Agreements: 2006 Update. WTO Discussion Paper, No 12.
 10. GIW. (2018). Pobrane 10 czerwca 2018 z: https://www.wetgiw.gov.pl/main/asf.
 11. ITC Trade Map. (2018). Pobrane 1 czerwca 2018 z: https://www.trademap.org.
 12. Japan's market for imported pork is large. (2016). Pobrane 10 sierpnia 2018 z: https://www.pigprogress.net/Finishers/Articles/2016/11/Japans-market-for-imported-pork-is-large-2909811W/.
 13. Śledziewska, K. (2012). Regionalizm handlowy w XXI wieku. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna (Trade regionalism in the 21st century. Theoretical premises and empirical analysis). WNE UW, Warszawa.
 14. Tłuczak, A. (2013). Znaczenie cen produktów rolnych w systemie sterowania rolnictwem (The importance of agricultural prices in the agriculture control system). Pobrane 19 sierpnia 2018 z: http://www.mikroekonomia.net/system/publication_files/251/original/19.pdf?1314948750.
 15. WTO Tariff Profiles, EU-28 and Japan. Pobrane 10 października 2018 z: http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language=E&Country=E28,JP.
 16. WTO. (1995). Załącznik 1 do Porozumienia WTO w sprawie rolnictwa (Annex 1 WTO Agreement on Agriculture). Dz. U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2019.19.2.26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu