BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łyżwa Edyta (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Innowacyjność w sektorze rolno-spożywczym na przykładzie gospodarki Polski i Ukrainy
Innovation in the Agri-food Sector on the Example of the Economy of Poland and Ukraine
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, t. 19(34), z. 2, s. 119-128, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Innowacyjność, Innowacyjność gospodarki, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Sektor rolno-spożywczy
Innovative character, Innovation economy, Agricultural and food processing, Agri-food sector
Note
streszcz., summ.
Country
Polska, Ukraina
Poland, Ukraine
Abstract
Badania dotyczące gospodarki rolnej są istotne dla analiz bezpieczeństwa żywnościowego w Europie. W artykule przyjęto innowacje jako bodziec prorozwojowy sektora poddając obserwacji przykłady aktywności w tym zakresie w ostatnich latach w Polsce i Ukrainie. Celem artykułu było przybliżenie warunków i specyfiki aktywności innowacyjnej w sektorze rolnym wybranych gospodarek. Przywołane zdarzenia gospodarcze i dane statystyczne pozwoliły na wyciągniecie wniosków o potrzebie wzmożonej intensyfikacji aktywności innowacyjnej w sektorze rolnym. (abstrakt oryginalny)

Research on agricultural economy is important for the analysis of food security in Europe. The article adopted innovations as a pro-development stimulus of the sector, subjecting observations to examples of activity in this area in recent years in Poland and Ukraine. The aim of the article was to approximate the conditions and specifics of innovative activity in the agricultural sector of selected economies. The recalled economic events and statistical data allowed to draw conclusions about the need for intensified intensification of innovative activity in the agricultural sector. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borshchevskiy, V., Krupin, V., Maksymenko, A. (2016). Rozwój i innowacje w sektorze rolno-spożywczym Ukrainy w świetle procesów transformacyjnych (Development and innovations in the agri-food sector of Ukraine in the light of transformation processes). PAN, 61-70
 2. Ploplis, E. (2018). Innowacje w rolnictwie w opinii rolników (Innovation in agriculture in the opinion of farmers). Pobrano 20 listopada 2018 z https://www.agrofakt.pl.
 3. Kalinowski, T.B. (2010). Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarzadzania jakością (Innovation of enterprises and quality management systems). Wolters Kluwer Polska, Sp. z o.o., Warszawa.
 4. Kożuch, B. (2007). Nauka o organizacji (Learning about organization). CeDeWu, Warszawa.
 5. Lopatynskyi, Y.M. (2016). Zrównoważony rozwój sektora rolnego na Ukrainie w kontekście strategii 'Europa 2020 (Sustainable development of the agricultural sector in Ukraine in the context of the Europe 2020 strategy). Gospodarka w praktyce i teorii, nr 1(42), Uniwersytet Łódzki, Łódż, 26-27
 6. Łyżwa, E. (2017). Od zmiany w przedsiębiorstwach do konkurencyjności gospodarki - analiza wybranych definicji i pojęć (From change in enterprises to competitiveness of the economy - analysis of selected definitions and concepts). Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, nr. 2, T.2, Kielce, 445
 7. Gutkewicz, S., Sydorenko, P. (2016). Problemy rozwoju rolniczo-przemysłowej Ukrainy (Problems of agricultural and industrial development of Ukraine). Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne, 23, 406-412.
 8. Orlykovskyi, M., Wicki, L., Maciejczak, M., Galchynska, Y. (2016). Rozwój biogospodarki opartej na wiedzy na Ukrainie - w kierunku systemu dyfuzji innowacji opartego o model poczwórnej helisy (Development of Ukrainian's knowledge based bioeconomy - towards a system of innovations' diffusion based on quadruple helix model). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 164-176.
 9. Oslo Manual (2005). OECD, Eurostat.
 10. Pawljuk, I. (2017). Polskie znaczy dobre (Polish means good). Farmer, nr 6. Pobrano 10 listopada 2018 z: http://www.farmer.pl/technika-rolnicza/maszyny-rolnicze/polskie-znaczy-dobre,72095.html.
 11. Rekordowe wsparcie dla ukraińskiego kompleksu rolno-przemysłowego (Record support for the Ukrainian agroindustrial complex). (2018). Pobrano 22 listopada 2018 z http://www.farmer.pl/agroskop.
 12. Tabaka, A. (2015). Innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich (Innovations in agriculture and in rural areas). Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Olsztyn, 6-8.
 13. Więcek-Janka, E. (2006). Zmiany i konflikty w organizacji (Changes and conflicts in the organization). Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2019.19.2.28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu