BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nacewska-Twardowska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Title
Porównanie udziału w eksporcie produktów spożywczych, napojów, tytoniu w Polsce i w wybranych krajach UE mierzonego wartością dodaną
Comparison of Share in the Export of Food, Beverages, Tobacco in Poland and in Selected EU Countries Measured by Value Added
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, t. 19(34), z. 2, s. 129-139, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Handel artykułami żywnościowymi, Rynek napojów bezalkoholowych, Rynek wyrobów tytoniowych, Łańcuch wartości, Wartość dodana
Food trade, Non-alcoholic beverages market, Tobacco products market, Value chain, Value added
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie różnic w liczeniu udziału poszczególnych gałęzi produkcyjnych w eksporcie, w zależności od danych przyjętych do obliczeń, na przykładzie produktów spożywczych, napojów i tytoniu. Dane te mogą być statystykami przedstawiającymi eksport mierzony brutto jak i w ujęciu wartości dodanej. W związku z rozwojem powiązań gospodarczych między krajami i uczestnictwem w globalnych łańcuchach wartości, statystyki prezentujące eksport krajowej wartości dodanej precyzyjniej obrazują znaczenie poszczególnych gałęzi dla gospodarek badanych krajów. Porównania udziałów w eksporcie w ujęciu tradycyjnym i wartości dodanej pozwalają wskazać gałęzie, których znaczenie jest przeszacowywane lub nieoszacowywane w statystykach brutto. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to indicate differences in counting the share of exports for individual branches of production, based on the data used for the calculation, on the example of food, beverages and tobacco. Statistics can measure exports in two ways: gross export and in terms of value added. In connection with the development of economic ties between countries and participation in global value chains, statistics presenting exports of domestic value added illustrate more precisely the importance of particular industries for the economies of different countries. Comparisons of export shares in traditional and value-added terms helps to show those branches whose importance is overestimated or underestimated in gross statistics. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambroziak, Ł. (2018a) Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (Added value in foreign trade of the new EU Member States). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 2. Ambroziak, Ł. (2018b). Zmiany w polskim eksporcie produktów przemysłu spożywczego według pochodzenia wartości dodanej (Changes in Polish export of food industry products by origin of value added). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 352, 9-21.
 3. Cattaneo, O., Gereffi, G., Staritz, C., (red.). (2010). Global value chains in a postcrisis world. A development perspective. The World Bank, Washington.
 4. Feenstra, R. (1998). Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy. Journal of Economic Perspectives, 12(4), 31-50.
 5. Folfas, P. (2016). Handel miĊdzynarodowy mierzony wartością brutto oraz wartoĞcią dodaną - analiza porównawcza (International trade measured by gross value and value added - comparative analysis). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 6. Gereffi, G., Humphrey, J., Kaplinsky, R., Sturgeon, T.J. (2001) Introduction: Globalisation, Value Chains and Development. Pobrano 5 grudnia 2018 z: https://www.ids.ac.uk/files/dmfile/gereffietal323.pdf.
 7. Grossman G.M., Rossi-Hansberg E. (2006), Trading Tasks: A Simple Theory of Offshoring, NBER Working Paper No. 12721.
 8. Johnson, R.C. (2014). Five Facts about Value-Added Exports and Implications for Macroeconomics and Trade Research. Journal of Economic Perspectives, 28(2), 119-142.
 9. Kaliszuk, E. (red.). (2013). Mierzenie wartoĞci dodanej w handlu zagranicznym. Nowe koncepcje, metody, wyzwania (Measuring value added in foreign trade. New concepts, methods, challenges). Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 10. Koopman, R., Powers, W., Wang, Z. and Wei, S.J. (2010). Give Credit Where Credit Is Due: Tracing ValueAdded in Global Production Chains, NBER Working Paper No. 16426.
 11. Leontief, W., Strout, A. (1963). Multi-regional input-output analysis, (red.) Barna T., Structural Interdependence and Economic Development, Macmillan, London.
 12. Nacewska-Twardowska, A. (2017). Zmiany udziału wartości dodanej w eksporcie produktów przemysłu spożwczego w Polsce (Changes in the share of value added in the export of food industry products in Poland). Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 144-154. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.34.
 13. OECD, WTO, (2015). "Trade in Value-Added and Global Value Chains" profiles. Explanatory notes. Pobrano 12 paĨdziernika 2016 z: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/countryprofiles_e.htm.
 14. OECD (2016), Trade in Value Added Database, Paris. Pobrano 10 grudnia 2018 z: https://stats.oecd.org/.
 15. Stehrer, R., Foster, N., de Vries, G. (2012). Value Added and Factors in Trade: A Comprehensive Approach, WIIW Working Papers No. 80.
 16. Sturgeon, T. (2008). From Commodity Chains to Value Chains: Interdisciplinary Theory Building in an Age of Globalization, IPC Working Paper Series, Massachusetts Institute of Technology.
 17. Trade in Value Added [TIVA: December 2016] (2016). Pobrano 5 grudnia 2018 z: https://stats.oecd.org/.
 18. UNCTAD (2013). World Investment Report 2013. Global Value Chains: Investment and Trade for Development. Pobrane 5 grudnia 2018 z: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf.
 19. World Trade Organization (2014). World Trade Report 2014. Trade and development: recent trends and the role of the WTO. Pobrane 5 grudnia 2018 z: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade _report14_e.pdf
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2019.19.2.29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu