BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podlińska Olga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Zając Adam (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Przemiany przetwórstwa spożywczego na tle przemysłu w Polsce z uwzględnieniem przemian własnościowych
Transformation of the Food Industry against the Background of Industry in Poland Considering Ownership Changes
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, t. 19(34), z. 2, s. 140-150, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Przemysł przetwórczy, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Spółdzielczość rolnicza
Processing industry, Agricultural and food processing, Agricultural cooperation
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Przemysł spożywczy zajmuje ważne miejsce w polskiej i unijnej gospodarce. Należy on do najszybciej rozwijających się części gospodarki żywnościowej. Jest działem gospodarki, w którym dokonały się głębokie przekształcenia strukturalne. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie przemian, które dokonały się w polskim przemyśle spożywczym. Przedstawione one zostały w wybranych latach z perspektywy czasowej 1995-2016. Odniesiono się również do przemian własnościowych jakie dokonały się w tym okresie. W części empirycznej wykorzystano dane z Roczników Statystycznych Przemysłu Głównego Urzędu Statystycznego. Na ich podstawie wskazano m.in. udział przetwórstwa spożywczego w produkcji sprzedanej przemysłu jak również zwrócono uwagę na zatrudnienie i podmioty prowadzące działalność gospodarczą w dziale przetwórstwa spożywczego. (abstrakt oryginalny)

The food industry is an important sector of the Polish and EU economies. It is one of the fastest-growing areas of the food economy. It is a section of the economy in which deep structural changes took place. The aim of this study is to indicate changes which took place in the Polish food industry. They are presented in selected years from 1995 to 2016. Also described are the ownership changes that took place during this period. On the empirical side, data from the Statistical Yearbooks of the Central Statistical Office of Industry were used. On this basis was presented the share of food processing in sold production of industry, as well as employment and entities conducting business activity in the food processing department. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brodzinski, M.G. (2014). Oblicza Polskiej Spółdzielczości Wiejskiej (Faces of Polish Rural Cooperatives). Warszawa.
 2. Chechelski, P., Kwasek, M., Mroczek, R. (2016). Zmiany w otoczeniu przemysłu spożywczego zachodzące pod wpływem globalizacji. Wybrane problemy (Changes in the environment of the food industry under the influence of globalization. Selected problems). Warszawa: IERiGŻ PIB.
 3. Czyżewski, A. (1992). Gospodarka żywnościowa w Polsce i regionie (Food economy in Poland and the region). PWE, Warszawa.
 4. Davis, J., Goldberg, R. (1957). A concept of agribusiness: Harvard University, Boston.
 5. Ekspertyza "Przemysł spożywczy" pod kątem wpływu wprowadzenia w Polsce nowych regulacji dotyczących dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści wynikających z użytkowania tych zasobów (ABS) wynikających z postanowień Protokołu o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z użytkowania tych zasobów (Protokół z Nagoi) do Konwencji o różnorodności biologicznej (Expertise of the "food industry" in terms of the impact of the introduction of new regulations on access to genetic resources and the sharing of benefits arising from the use of these resources (ABS) resulting from the provisions of the Protocol on Access to Genetic Resources and fair and equitable sharing of the benefits arising from the use of these resources (the Nagoya Protocol) to the Convention on Biological Diversity).
 6. Firlej, K. (2017). Przemysł spożywczy w Polsce. Nowa ścieżka rozwoju (Food industry in Poland. A new development path). Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa.
 7. Goldberg, R.A. (1968). Agribusiness Coordination, Boston.
 8. Gołębiewski, J. (2014). Zmiany produktywności pracy w łańcuchu żywnościowym w Polsce (Changes of Labor Productivity in the Food Chain in Poland). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 360, 91-98.
 9. Kapusta, F. (2012). Agrobiznes (Agribusiness). Difin, Warszawa.
 10. Martynowski, M., Piechowski, A. (2014). Spółdzielczość Wiejska (Rural Cooperatives). Warszawa.
 11. Mierzwa, D. (2009). Przedsiębiorstwo spółdzielcze - dotychczasowe doświadczenia i kierunki rozwoju (Cooperative Company- Previous Experience and Directions of Development). Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 96(3), 293-301.
 12. Mroczek, R. (2018). Pozycja przemysłu spożywczego w łańcuchu żywnościowym w Polsce na przełomie XX/XXI wieku (The Position of the Food Industry in Poland's Food Chain at the Turn of the 20th to the 21st Century). Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 23-37.
 13. Podlińska, O. (2017). Przetwórstwo spożywcze w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej (Food processing in Poland against the European Union countries). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 18/67, 137-145.
 14. Roczniki Statystyczne Przemysłu (Statistical Yearbooks of Industry). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 15. Szczepaniak, I., Drożdż, J., Tereszczuk, M. (2016). Zmiany struktury podmiotowej przemysłu spożywczego w Polsce (Changes of subjective structures of the Polish food industry). Przemysł Spożywczy, 70(6), 8-11.
 16. Urban, R., Szczepaniak, I., Mroczek, R. (2010). Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (Synteza) (The Polish food sector in the first years of membership) (synthesis), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 17. Urban, R. (2012). Ocena spójności procesów rozwojowych rolnictwa i przemysłu spożywczego, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (Evaluation of the cohesion of developmental processes of agriculture and the food industry), nr 1, Warszawa, 3-17.
 18. Wicki, L., Grontkowska, A. (2015). Zmiany znaczenia agrobiznesu w gospodarce i w jego wewnętrznej strukturze (Changes to the importance of agribusiness in the economy and its internal structure). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102(3), 20-32.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2019.19.2.30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu