BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosiak Ewa (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Rynek nasion oleistych i produktów ich przerobu w Unii Europejskiej
The Market of Oilseeds and Their Processing Products in the European Union
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, t. 19(34), z. 2, s. 151-161, tab., bibliogr. 6 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Nasiennictwo, Oleje roślinne, Produkcja roślinna
Seed, Vegetable oils, Crop production
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule przedstawiono ocenę zmian jakie nastąpiły w produkcji, zużyciu i handlu nasionami oleistymi i produktami ich przerobu w Unii Europejskiej w latach 2000-2013. Analizę zmian przeprowadzono dla 28 państw Unii, uwzględniając podział na stare i nowe państwa członkowskie, w oparciu o dostępne dane Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAOSTAT). Od początku XXI wieku produkcja i zużycie nasion oleistych w Unii Europejskiej dynamicznie wzrasta w ślad za szybko rosnącym popytem na oleje roślinne w sektorze przemysłowym (w produkcji biopaliw), przy niewielkich zmianach w sektorze spożywczym oraz szybko rosnącym zapotrzebowaniem na śruty oleiste w sektorze paszowym, w związku z rozwojem produkcji zwierzęcej (w tym głównie drobiarskiej) i zmianą technologii żywienia zwierząt. Mimo dynamicznego rozwoju produkcji i przetwórstwa nasion oleistych (szybszego w nowych niż strych państwach członkowskich), Unia Europejska ma niską samowystarczalność w zakresie produktów oleistych i pozostaje trwałym ich importerem (w tym szczególnie śrut oleistych). (abstrakt oryginalny)

The article presents an assessment of changes that have occurred in the production, consumption and trade of oilseeds and their processing products in the European Union in the years 2000-2013. The analysis of changes was carried out for 28 EU countries, including the division into old and new Member States, based on available data from the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAOSTAT). Since the beginning of the 21st century, the production and consumption of oilseeds in the European Union has been dynamically increasing following the rapidly growing demand for vegetable oils in the industrial sector (in biofuel production), with small changes in the food sector and rapidly growing demand for oilmeals in the feed sector, due to the development of livestock production (mainly poultry production) and a change in animal feeding technology. Despite the dynamic development of oilseed production and processing (faster in the new Member States than the old), the European Union has low self-sufficiency in the field of oil products and remains a permanent importer of oilseeds (including especially oilmeals). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bear-Nawrocka, A. (2014). Zmiany w spożyciu i stopniu samowystarczalności żywnościowej w Unii Europejskie (Changes in the Consumption of Agri-Food Products and Food Self-Sufficiency in the European Union). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 360, 19-27.
  2. FAOSTAT (2019). Pobrano z: http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS.
  3. Kapusta, F. (2012). Agrobiznes (Agribusiness). Difin, Warszawa.
  4. Pawołek, J. (2015). Zmiany samowystarczalności żywnościowej krajów Unii Europejskiej (Changes in Food Self-Sufficiency in the European Union Countries). Roczniki Naukowe Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102(2), 67-77.
  5. Rosiak, E. (2018). Rynek produktów oleistych w Unii Europejskiej (The global market for oilseeds and their processing products). W: Rynek rzepaku - stan i perspektywy. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  6. Szajner, P. (red.) (2013). Światowa produkcja biopaliw w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego (Global production of biofuels in the context of food security). Program Wieloletni 2011-2019, nr 1, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2019.19.2.31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu