BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szajner Piotr (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy)
Title
Wahania cykliczne na światowym rynku cukru
Cyclical Changes on the World Market of Sugar
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, t. 19(34), z. 2, s. 186-195, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Cukier, Rynek cukru, Produkcja cukru, Wahania cykliczne
Sugar, Sugar market, Sugar production, Cyclical fluctuations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W historii gospodarczej świata cukier jest uznawany za jeden z pierwszych produktów globalnych, a sytuacja podażowo-popytowa na światowym rynku miała duży wpływ na rozwój rynków lokalnych. Polski sektor cukrowniczy od wielu lat pozostaje pod wpływem rynku światowego. Reforma systemu regulacji rynku cukru w UE spowodowała, że rynek unijny i krajowy w coraz większym stopniu są uzależnione od sytuacji na rynku światowym. Potencjał produkcyjny krajowego przemysłu cukrowniczego jest większy od zapotrzebowania na rynku wewnętrznym i nadwyżki podaży są kierowane na eksport. Światowy rynek charakteryzuje się wahaniami koniunkturalnymi, które są determinowane cyklicznością uprawy trzciny cukrowej. Długość cyklu koniunkturalnego skróciła się do 2-3 lat. Ceny rynku światowego wpływają na ceny zbytu i eksportowe w kraju i wyniki finansowe branży cukrowniczej. (abstrakt oryginalny)

In the economic history of the world, sugar is considered one of the first global products, and the supply-demand in the global market has had a major impact on the development of local markets. The Polish sugar sector has been under the influence of the world market for many years. The reform of the sugar market regulation system in the EU has made the EU and domestic markets increasingly dependent on the world market. The production potential of the domestic sugar industry is greater than the demand on the internal market and the excess supply is directed to exports. The global market is characterized by cyclical fluctuations, which are determined by the cyclical nature of sugar cane cultivation. The length of the business cycle has been reduced to 2-3 years. The world market prices affect domestic sales and export prices and the financial performance of the sugar industry. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aczel, A.D. (2000). Statystyka w zarządzaniu (Statistics in Management). PWN, Warszawa.
 2. Figiel, S., Hamulczuk, M., Klimkowski, C. (2012). Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych (Methodological Aspects of Price Variability on Agricultural Commodity Markets). Komunikaty Raporty, Ekspertyzy, nr 559, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 3. Chechelski, P. (2008). Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy (The Impact of Globalisation on Polish Food Industry). Studia i Monografie, nr 145, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 4. Drożdż, J. (2016). Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przemysłu spożywczego w latach 2010-2014 (Evaluation of Economic Condition and Financial Standing of Polish Food Industry Over the Period of 2010-2014). Studia i Monografie, nr 168, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 5. Falkowski, J., Ostrowicki, J. (2001). Geografia rolnictwa świata (Agriculture in the World). PWN, Warszawa.
 6. Hamulczuk, M. (2011). Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych (Agricultural Commodity Price Forecasts Based Upon Time Series Analysis). PW 2011-2014, nr 10, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 7. Hobhouse, H. (2001). Sechs Pflanzen verändern die Welt: Chinarinde, Zuckerrohr, Tee, Baumwolle, Kartoffel, Kokastrauch. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart.
 8. Isermeyer, F., Kleinhanβ, W., Offermann, F., Riedel, J., Gocht, A., Küpker, B., Osterburg, B., Sommer, U. (2005). Vergleichende Analyse verschiedener zur Reform der Zuckermarktordnung: eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Verbraucherschutz. Ernährung und Landwirtschaft, FAL Breunschweig.
 9. Jerzak, M.A. (2013). Światowy towarowy rynek giełdowy; aktualny stan i tendencje rozwoju (World Exchanges, Situation and Outlook). Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 49-57.
 10. Koo, W.W., Teylor, R.D. (2012). Outlook of the U.S. and World Sugar Markets, 2011-2021. North Dakota State University, Fargo.
 11. Lamont, O.A. Thaler, R.H. (2003). Anomalies: The Law of One Price in Financial Markets. Journal of Economic Perspectives, 17(4), 191-202.
 12. Marki, Ch. (1993). Zucker gegen Saccharin. Zur Geschichte der künstlichen Süßstoffe. Frankfurt am Main.
 13. Pietrzak, M. (2014). Problem geograficznego zakresu rynków/sektorów w dobie globalizacji i regionalizacji (The Problem of the Geographical Scope of the Markets/Sectors in the Era of Globalisation and Regionalisation). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(338), 3-21.
 14. Rembisz, W., Idzik, M. (red.) (2007). Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym (Agricultural Market in Functional Terms). Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 15. Rumánková, L., Smutka, L. (2013). Global Sugar Market - the Analysis of Factors Influencing Supply and Demand. Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(2), 463-471.
 16. Samuelson, P., Nordhaus, D. (2004). Ekonomia (Economics). PWN, Warszawa.
 17. Starczewski, J. (2006). Uprawa roli i roślin (Plant Production). Akademia Podlaska, Siedlce.
 18. Szajner, P., Hryszko, K. (2013). Situation on the world market of sugar and its impact on the possibilities of sugar beet cultivation in Poland. Program Wieloletni 2011-2014, nr 71.1, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 19. Szajner, P. (2015). Światowy rynek trzciny cukrowej (World Market of Sugar Cane). Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 140-149.
 20. Szymański, W. (2002). Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia (Globalisation. Challenges and Threats). DIFIN, Warszawa.
 21. Urban, R. (2008). Analiza przewaga komparatywnych na poziomie przemysłu rolno-spożywczego (Comparative Advantage Analysis at the Level of Agri-food Industry). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2019.19.2.34
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu