BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pyzik Beata (Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie)
Title
Nieuczciwa reklama a przepisy prawa, dobre obyczaje i godność człowieka
Deceptive Advertising versus Acts of Law, Good Practices and Human Dignity
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2002, vol. 1, s. 126-134, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Nieuczciwa konkurencja, Reklama, Nieuczciwa reklama, Rynek wyrobów tytoniowych, Dobre praktyki, Godność człowieka, Konkurencja reklamowa
Unfair competition, Advertising, Unfair advertising, Tobacco products market, Good practice, Human dignity, Advertising competition
Note
summ.
Abstract
Ustawa o nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r. Wskazuje na szczególny rodzaj reklamy, która jest sprzeczna z prawem, dobrymi praktykami i godnością człowieka. Bezprawne reklamy będą analizowane z punktu widzenia kodeksu prawa, a reklamy sprzeczne z dobrymi praktykami i godnością ludzką będą analizowane z moralnego punktu widzenia, wszystkie na podstawie reklam alkoholu i tytoniu. Należy zauważyć, że chociaż reklamy wyrobów tytoniowych i alkoholowych zostały uznane za nielegalne, pojawia się nowy rodzaj reklamy, która odnosi się do stowarzyszeń konsumentów. Zostanie ponadto udowodnione, że tego rodzaju reklamy nie mają charakteru pozytywnego, dlatego należy je traktować wbrew dobrym praktykom i godności ludzkiej.(abstrakt oryginalny)

The Act of Unfair Competition of April 16, 1993 points out a special type of advertising, which stands against the law, good practices and human dignity. Unlawful advertisements will be analysed form the perspective of the code of law, and advertisements standing against good practices and human dignity will be analysed from moral perspective, all on the basis of alcohol and tobacco advertisements. It will be pointed out that while advertising tobacco and alcohol products has been made illegal, a new type of advertising is emerging, which refers to consumers' associations. It will be further proved that this type of advertising does not have a positive character, and so it should be deemed against good practices and human dignity. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cz. Dziugel, Bezalkoholowe, ale buja, http.- //www.rynki.pl, z dnia 15 maja 2002 r.
 2. R. Golat, Reklama w Internecie, "Gazeta Prawna" 71 (2001), s. 27.
 3. A. Grzeszak, Wojna o króla, "Polityka" 2 (2000), s . 50.
 4. Jan Paweł II, Centesimus annus, n. 36.
 5. A. Karpowicz, Jak reklamować się zgodnie z prawem?, Warszawa 1997, s. 26 - 44.
 6. Komentarz mojego kolegi, Reklamy papierosów?, http: //jezuici.pl, z dnia 15 maja 2002 r.
 7. Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego, Reklama papierosów - fakty, http: //www.kspt.org.pl, z dnia 15 maja 2002 r.
 8. M. Nowicka, M. Du Vail, Reklama a informacja w komunikacji rynkowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z zakresu wynalazczości i ochrony własności intelektualnej" 77 (2001), s. 66.
 9. Red. nauk. W. Piwowarski, Słownik katolickiej nauki społecznej, Warszawa 1993, s. 54.
 10. Raport: Polska szkoła odwyku, "Polityka" 28 (2000), s. 3.
 11. Rozmowa z arcybiskupem Johnem Foleyem, Dekalog na billboardach, "Wprost" 44 (1997), s. 62.
 12. S. Rudnicki, Reklama sprzeczna z przepisami prawa lub uchybiająca godności człowieka, "Monitor Prawniczy" 1 (1996), s. 4.
 13. Red. nauk. E. Smoktunowicz, Wielka encyklopedia prawa Białystok - Warszawa 2000, s. 164.
 14. R. Skubisz, Prawo reklamy, Lublin 1998, s. 23.
 15. Pod. red. J. Sławińskiego, Słownik terminów literackich, Wrocław - Warszawa - Karków - Gdańsk - Łódź 1989, s. 426.
 16. J. Sondel, Słownik łacińsko - polski dla prawników i historyków, Kraków 1997, s. 157 i 823.
 17. I. Szwaja, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1994, s. 38.
 18. I. Wiszniewska, Polskie prawo reklamy, Warszawa 1998, s. 40 - 42.
 19. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6 listopada 1996 г., I Acr 823/1996.
 20. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 1998 r., IACa/1998.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu