BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stach Przemysław (Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie)
Title
Partnerstwo w relacjach dostawca-odbiorca na rynku przedsiębiorstw w ujęciu dynamicznym
Factors Shaping Supplier-Buyer Partnerships in Business-to-Business Markets.
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2002, vol. 1, s. 148-157, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Partner handlowy, Relacje dostawca-odbiorca, Relacje partnerskie
Business partners, Supplier-recipient relations, Partner relationships
Note
summ.
Abstract
Partnerstwa są jedną z możliwych form relacji między kupującym a dostawcą na rynkach między przedsiębiorstwami. Mogą się one rozwijać po okresie satysfakcjonującej współpracy, co pozwala na sformułowanie listy wyraźnych i prawdopodobnych korzyści wynikających z wzajemnego partnerstwa opartego na ściślejszej współpracy i integracji działań. Proces tworzenia partnerstwa jest ściśle związany z pewnymi czynnikami, które determinują i ułatwiają ich powstawanie oraz dalszy rozwój. Grupa czynników, którą można nazwać korzyściami partnerstwa, ma duże znaczenie. Ponadto bardzo często podkreśla się także rolę wzajemnego zaufania, zaangażowania i szerokiej komunikacji w relacjach partnerskich.(abstrakt oryginalny)

Partnerships are one of possible forms of buyer-supplier relationships in business-to-business markets. They may develop after a period of satisfying cooperation, which allows to formulate a list of clear and plausible benefits of a mutual partnership, which is based on closer cooperation and integration of activities. The process of the partnership formation is closely connected with certain factors, which determine and facilitate their occurrence and further development. The group of factors, which can be named as benefits of the partnership, hasa major significance. Additionally, the role of mutual trust, commitment and broad communication in the partnership relationships is also very often emphasized.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bensaou M., Portfolios of Buyer-Supplier Relationships, "Sloan Management Review", Summer 1999.
 2. Cannon J.P., Homburg C., Buyer-Supplier Relationships and Customer Firm Costs, "Journal of Marketing" 2001, vol. 65, nr 1.
 3. Cheverton P., Zarządzanie kluczowymi klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 4. Corbett Ch., Partnerships to improve supply chains, "Sloan Management Review", Summer 1999.
 5. Duncan T., Moriarty S.E., A Communication-Based Marketing Model for Managing Relationships, "Journal of Marketing", April 1998, vol. 62, ss. 1-13.
 6. Fonfara К., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
 7. Gadde L., Snehota I., Making the Most of Supplier Relationships, "Industrial Marketing Management" 2000, vol. 29, ss. 305-316.
 8. Ganesan S., Determinants of Long -Term Orientation In Buyer-Seller Relationships, "Journal of Marketing", April 1994, vol. 58, nr 2, ss. 1-19.
 9. Grönroos Ch., From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing, "Management Decision" 1994, vol. 32, nr 2, ss. 4-20.
 10. Gundlach G.T., Achrol R.S., Mentzel J.T., The Structure of Commitment in Exchange, "Journal of Marketing" 1995, vol. 59, nr 1.
 11. Hutt M., Speh T, Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, PWN, Warszawa 1997.
 12. Jobber D., Principles and Practice of Marketing, McGraw-Hill, London, 1998.
 13. Kalwani M.U., Narayandas N., Long-Term Manufacturer-Supplier Relationships: Do They Pay Off for Supplier Firms?, "Journal of Marketing" 1995, vol. 59, nr 1.
 14. Kothandaraman R, Wilson D.T., Implementing Relationship Strategy, "Industrial Marketing Management" 2000, vol. 29, ss. 339-349.
 15. Lambert D., Emmelhainz R, Gardener J., Classifying Relationships, "Marketing Management", Summer 1996, vol. 5, no 2.
 16. Leuthesser L., Supplier Relational Behavior: An Empirical Assessment, "Industrial Marketing Management" 1997, vol. 26, ss. 245-254.
 17. Mishra R., Seshadri S., Evaluating Relationships in Business Markets: An Episode- Level Operationalization, referat z konferencji naukowej grupy IMP, Uniwersytet w Bath, Bath 2000, www.bath.ac.uk/management/imp.
 18. Mohr J., Spekman R., Perfecting Partnerships, "Marketing Management", 1996, vol. 4, no 4.
 19. Morgan R.M., Hunt S.D., The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, "Journal of Marketing", July 1994, vol. 58, nr 3, ss. 20-38.
 20. Simpson P.M., Siguaw J.A., Baker T.L., A Model of Value Creation, "Industrial Marketing Management" 2001, vol. 30, ss. 119-134.
 21. Sheth J.N., Sharma A., Supplier Relationships. Emerging Issues and Challenges, "Industrial Marketing Management" 1997, vol. 26, ss. 91-100.
 22. Stach P, Partnerstwo w relacjach dostawca-odbiorca na rynkach business-to-bu- siness, referat przygotowany na Międzynarodową Konferencję "Społeczeństwo Informacyjne. Wiedza - Praca - Rozwój", Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków, 18-19 kwietnia, 2002 (w druku) .
 23. Waśkowski Z., Zastosowanie marketingu partnerskiego w budowie trwałych więzi z klientami, "Marketing i Rynek" 2002, nr 2, ss. 5-10.
 24. Tuten T.L., Urban D.J., An Expanded Model of Business-to-Business Partnership Formation and Success, "Industrial Marketing Management" 2001, vol. 30, ss. 149164.
 25. Walter A., Mueller T.A., Helfert G., The Impact of Satisfaction, Trust, and Relationship Value on Commitment: Theoretical Considerations and Empirical Results, referat z konferencji naukowej grupy IMP, Uniwersytet w Bath, Bath 2000, www. bath. ac. uk/management/imp.
 26. Weber J.A., Partnering with Resellers in Business Markets, "Industrial Marketing Management,, 2001, vol. 30, ss. 87-99.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu