BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Draus Marzena (Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnów)
Title
Wpływ outsourcingu na kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa
The Influence of Outsourcing on the Company's Core Competencies
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2002, vol. 1, s. 161-172, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Outsourcing, Kompetencje, Przedsiębiorstwo, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Outsourcing, Competences, Enterprises, Enterprise competitiveness
Note
summ.
Abstract
Firmy działające w niestabilnym i konkurencyjnym środowisku poszukują nowych sposobów racjonalizacji działalności zgodnie z warunkami środowiskowymi. Jedną z form doskonalenia strategii i efektywności operacyjnej firmy jest outsourcing, np. zlecanie niektórych funkcji do wykonania przez partnerów zewnętrznych. Kluczowym problemem jest jednak to, które funkcje zlecić na zewnątrz. Dlatego ważne jest, aby firma określiła swoje podstawowe kompetencje, np. te obszary działalności, które stanowią źródło odróżnienia od konkurencji i zapewniają klientom wyjątkowe korzyści, ponieważ nigdy nie powinny podlegać outsourcingowi.(abstrakt oryginalny)

Companies operating in volatile and competitive environment are seeking new ways of rationalizing their activities in accordance with environmental conditions. One of the forms of perfecting the company's strategic and operations efficiency is outsourcing, e.g. ordering out certain functions to be performed by outside partners. A crucial problem, however, is which functions to outsource. That is why it is essential for the company to identify its core competencies, e.g. those fields of its operations which constitute the source of differentiation from the competition and provide the customers with unique benefits, as they should never be the subject to outsourcing. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określania kompetencji do zbu-dowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 2. Chwistecka-Dudek H., Sroka W., Core competencies - koncepcja strategiczna, "Przegląd organizacji" 2000, nr 3.
 3. Dobiegała-Korona B., Kasiewicz S., Budowanie przewagi konkurencyjnej w przed-siębiorstwie, [w:] Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, materiały z konferencji naukowej, praca zb. pod red. R. Borowieckiego, Warszawa-Kraków 1999.
 4. Draus M., Bąk J., Wpływ kapitału intelektualnego na kształtowanie kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa i uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej, (w:] Kapi-tał intelektualny. Dylematy i wyzwania, praca zb. pod red. A. Pocztowskiego, Wydawnictwo WSB-NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2001.
 5. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 6. Jarosiński. M., Krejner-Nowecka A., Dywestycje jako czynnik wzrostu produktywności polskich przedsiębiorstw, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy, materiały z konferencji naukowej, pr. zb. pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
 7. Kopczyński T., Outsourcing jako forma partnerstwa przedsiębiorstw, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy, materiały z konferencji naukowej, pr. zb. pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
 8. Nogalski B., Rybicki J., Zarządzanie portfelem kapitału intelektualnego, [w:] Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, praca zb. pod red. A. Pocztowskiego, Wydawnictwo WSB-NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2001.
 9. Małkus T., Kryteria oceny outsourcingu w logistyce, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Transformacja przedsiębiorstw -problemy, metody, efekty, materiały z konferencji naukowej, pr. zb. pod red. J. Skalika, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 10. Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", May-June 1990.
 11. Trocki M. a, Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności qospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
 12. Trocki M. b, Outsourcing - kształtowanie przestrzeni rynkowej przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek" 2001, nr 8.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu