BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domagała Andrzej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Problem bezpieczeństwa socjalnego bezrobotnych
Social Security Problems of the Unemployed
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2002, vol. 1, s. 207-215, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Bezrobocie, Zasiłki dla bezrobotnych, Świadczenia socjalne
Unemployment, Unemployment benefits, Social benefits
Note
summ.
Abstract
Na początku XXI wieku wzrosło znaczenie zjawiska społecznego zwanego bezrobociem. Istnieją dziesiątki pytań dotyczących pochodzenia i sposobów zapobiegania mu, ale bardzo ważne jest poszukiwanie rozwiązań bieżących problemów. Oprócz dylematów moralnych związanych z tym problemem, polityczne i ekonomiczne aspekty bezrobocia stały się przejrzyste. Rosnąca liczba bezrobotnych może wpływać na równowagę makroekonomiczną państwa. Szczegółowe procedury ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych powodują kurczenie się liczby beneficjentów. W artykule przedstawiono próby stworzenia stabilnego systemu świadczenia dla bezrobotnych, skutecznego i sprawiedliwego.(abstrakt oryginalny)

In the beginning of 21st century the social phenomenon called unemployment has grown in importance. There are dozens of questions concerning the origin and ways of prevention it, but seeking the solutions of current problems is also very crucial. Apart from the moral dillemas related to this prolem, the political and economical aspects of unemployment has become transparent. The state's macroeconomical balance may be affected by the growing number of unemployed. Detailed application procedures to obtain an unemployment benefit cause the shrinking number of beneficiaries. This article is presenting the attempts to create a stable system of unemployment delivery, effective and fair as well. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. l. Głąbicka K. "Rynek pracy w Unii Europejskiej. Stan i perspektywy" Diffin Warszawa 1999.
  2. Kildal N. "Workfare Tendencies in Scandinavian Welfare Policies" !LO, February 2001.
  3. 3 . Standing G. "Giobalization and Flexibility: Dancing around Pensions", !LO, Geneva, June 2000.
  4. Standing G. "Unemployment and Income security," International Labour Organization, June 2000, Geneva.
  5. Schmid G. "Mutual/y supportive social protection and employment policies" Aldershot, Ashgate April 2000 - European Union Conference.
  6. Zsoldos L., Standing G. "Worker Insecurities in Ukrainian Industry: The 1999 1. ULFS". !LO, Geneva April, 2000.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu