BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gach Daniel (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Zmiany w kierowaniu zespołami pracowniczymi
Changes in Directing Teams
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2002, vol. 1, s. 216-227, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Zarządzanie zespołem ludzkim, Organizacje non-profit, Style kierowania, Przywództwo
Team management, Non-profit organisations, Management styles, Leadership
Note
summ.
Abstract
Tworzenie zespołów i zarządzanie nimi staje się teraz z reguły zarówno w organizacjach non-profit, jak i non-profit. Nowy paradygmat zarządzania został nawet wyjaśniony: powszechna i niezbędna potrzeba czerpania korzyści z pracy zespołowej. Dodatkowo pojawiły się nowe formy pracy zespołowej. Ich istnienie i funkcjonowanie zależy od najnowszych wynalazków technologicznych, a także od zmian sposobów kierowania zespołami. Obserwujemy rezygnację z tradycyjnych zadań menedżerów i ich roli w zarządzaniu zespołami. Przejawia się to na przykład w zwiększaniu zakresu członków zespołu autonomii, przejmowaniu przez kierowników zadań związanych z rozwojem lub integracją członków zespołu. W artykule wskazano kierunek zmian i omówiono zadania menedżerów różnych form zespołu.(abstrakt oryginalny)

Creating and managing of teams is now becoming as a rule in both for-profit and non-profit organizations. The new paradigm of management is even pointed out: the common and essential need for taking advantage of team-work. Additionally new forms of team-work have appeared. Their existence and functioning depends on the latest technological inventions as well as changes in ways of directing teams. We can observe giving up traditional tasks of managers and their roles in managing teams. For instance it is manifested in: increasing the range of autonomy team's members, taking by managers over tasks connected with team's members development or integration. In the article, there are direction of changes pointed out and tasks of managers of different team's forms discussed.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cox J. F., Sims H. R, Leadership and Team Citizenship Behavior: A Model and Measures [w:] Advances in Interdisciplinary Studies of Work Teams, Volume 3: Team Leadership, editors: M. M. Beyerlein, D. A. Johnson, S. T. Beyerlein, Jai Press Inc., Greenwich - London 1996.
 2. Encyklopedia organizacji i zarządzania, pod redakcją Pasiecznego, PWE, Warszawa 1981.
 3. Haber L. H., Management, zarys zarządzania małą firmą, WPSB, Kraków 1996.
 4. Homer M., Leadership theory: past, present and future, "Team Performance Management" 4/1997.
 5. Katzenbach J. R., Smith D. K., Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 6. Kaufman A., Fustier M., Drevet A., Inwentyka. Metody poszukiwania twórczych rozwiązań, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 1975.
 7. Koch R., Słownik zarządzania i finansów: narzędzia, terminy, techniki od A do Z, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 8. Lambert T., Problemy zarządzania. 50 Praktycznych modeli rozwiązań, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 9. Mikuła B., Potocki A., Metodyka wdrażania grup autonomicznych, "Problemy Jakości" 12/1996.
 10. Nęcka E., Wespół w zespół. Jak osiągnąć wspólne cele, "Businessman" 1/1994.
 11. Nosal Cz. S., Psychologia pracy. Organizacja psychiki i działania człowieka, Po-litechnika Wrocławska, Wrocław 1977.
 12. Oleksyn T., Sztuka kierowania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Warszawa 1997.
 13. Piekarz H., Efekt organizacyjny jako kryterium oceny systemu wytwórczego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna: Monografie, nr 102, Akademia Ekonomiczna, Kraków. 1991.
 14. Pietrasiński Z., Znakomici szefowie i ich podwładni. O zmiennych czynnikach powodzenia, First Business College - Prywatne Policealne Studium Handlowe, Warszawa 1994.
 15. Webber R. A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1990.
 16. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wroclaw 1978.
 17. Robbins S. P., Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 18. Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacjach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 19. Stoner J. A. F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 20. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kie-rowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.
 21. Kozłowski S.W.J., Gully S.M., Salas E., Cannon-Bowers J.A., Team Leadership and Development: Theory,Principles, and Guidelines for Training Leaders and Teams, [w:] Advances in Interdisciplinary Studies of Work Teams, Volume 3: Team Leadership, editors: M. M. Beyerlein, D. A. Johnson, S. T. Beyerlein, Jai Press Inc., Greenwich - London 1996.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu