BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Twarowski Bartłomiej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Title
Systemowe uwarunkowania twórczości we współczesnych organizacjach
Systematical Conditions for Creativity in Modern Organizations
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2002, vol. 1, s. 228-237, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa, Systemy organizacyjne w zarządzaniu, Innowacyjność przedsiębiorstw, Kreatywność w zarządzaniu
Enterprises organisation improving, Organizational systems in management, Enterprise innovation, Creativity in management
Note
summ.
Abstract
Ogromne tempo przemian współczesnego świata zmusza organizacje do ciągłego poszukiwania swojego miejsca w przyszłości, nakładając na nich konieczność antycypowania zmian środowiska, dostosowywania się do nich, a także ich stymulowania. Dzięki ludzkiej sile twórczej możliwe jest tworzenie innowacyjnych produktów i usług wraz z opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania, które pozwalają wyprzedzić konkurencję. Celem tego artykułu jest próba wyeksponowania i analizy elementów systemu organizacyjnego warunkujących kreatywność i innowacyjność współczesnych organizacji. (abstrakt oryginalny)

Great pace of the contemporary world transformations forces organizations to constant search for their place in future, imposing on them the necessity of anticipating the environment modifications, adjusting to them, as well as stimulating them. Thanks to human creative power it is possible to create innovatory products and services together with elaborating innovatory solutions as far as organization and management are concerned, which allow to move ahead of the competition. The aim of this article is an attempt to expose and analyse elements of the organizational system, which condition creativity and innovativeness of the contemporary organizations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne - twórcze rozwiązywanie problemów; PWE, Warszawa 1990.
 2. Cole G. A., Organizational Behavior; DP, London 1995.
 3. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami; PWN, Warszawa 1998.
 4. Hersey P, Blanchard К. H., Management of Organizational Behavior; Utilizing Resources; wyd. 4, Englewood Cliffs, N. J. 1982.
 5. Maciejewski T. Ph., TQM-aspekty teoretyczne i praktyczne; Materiały konferencyjne: Total Quality Management; Nałęczów 1998.
 6. Maciejewski T. Ph., Intelekt podstawą efektywności procesów; Materiały konferencyjne: Efektywność systemów zarządzania EFEKT2000; Nałęczów 2000.
 7. Noaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji; Poltext, Warszawa 2000.
 8. Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji; PWN, Warszawa 2001.
 9. Skrzypek E., Jakość i efektywność; UMCS, Lublin 2000.
 10. Skrzypek E., Ochim A., Ranga szkolenia pracowników w strategii TQM; Materiały konferencyjne: Total Quality Management; Nałęczów 1998.
 11. Stoner J., Freeman A., Gilbert D, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 12. Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, PWE Warszawa 1997.
 13. Toffler A., Trzecia fala; Warszawa 1997.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu