BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kumar Anil (VNS Group of Institutions Bhopal MP, India)
Title
An Examination of Lotka's Law & Author's Productivity in the Field of Supply Chain Management
Analiza prawa lotki oraz produktywności autorów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw
Source
LogForum, 2019, vol. 15, nr 4, s. 509-520, tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Benchmarking, Patenty, Produktywność pracy, Testy
Supply Chain Management (SCM), Benchmarking, Patent, Labour productivity, Tests
Note
summ., streszcz.
Abstract
Wstęp: Rozwój łańcuchów dostaw w formie ustrukturyzowanej pojawił się w latach 90-tych. Wcześniejsze badania nie analizowały szczegółowo wzorów produktywności dystrybucji poszczególnych autorów tematyki zarządzania łańcuchem dostaw w dłuższym okresie czasu. Nie określały również standardów badania produktywności, zarówno pod względem jakościowych jaki i ilościowych, co jest niezbędne w procesie wyłowienia liderów w tym obszarze. Metody: W celu realizacji proponowanej tematyki, analizie poddano 458 prac napisanych prze 980 autorów w okresie 2005 do 2014. W pracy użyto sześciu miar określających produktywność zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym, identyfikujących standardy zagregowanej produktywności dla poszczególnych autorów, umiejscowionych w różnych obszarach tematycznych odnośnie zarządzania łańcuchem dostaw. Następnie poddano analizie wiarygodność prawa Lotki odnośnie wzorów autorstwa w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. Prawo to było testowane przy pomocy standardowej formy jak i testów K-S. Wyniki: Wyniki pracy umożliwiają stworzenie użytecznych i kompleksowych standardów dla produktywności poszczególnych publikacji w obszarze tematyki zarządzania łańcuchem dostaw dla wybranych czasopism. Zgodnie z wynikami, aby autor był umieszczony odpowiednio na pozycjach: pierwszych 10-ciu, 20-stu i 50-ciu musimy uzyskać h-index odpowiednio 4, 3 oraz 2. Zidentyfikowano standardy analizy przy użyciu sześciu różnych miar zarówno ilościowych jak i jakościowych. Wyniki badań mogą być wsparciem w pracy naukowców oraz administratorów w zakresie standardów produktywności w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. Wnioski: Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że rozkład produktywności autorów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw podlega prawu Lotki. Otrzymane wyniki umożliwiają nowe spojrzenie na badania w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. Dostarczają również informacji o potencjalnych kierunkach badań w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

Background: The development of supply chains appeared in a structured way in the 1990s. Previous studies have not examined in detail the research productivity patterns of the distribution of individual supply chain management authors with a lengthy time frame. Previous studies have also not set standards of individual research productivity, in terms of both quantity and quality, which are necessary to be ranked among the leading contributors in the field. Methods: To address the above mentioned issue in this field, the paper examine 458 articles written by 980 authors from 2005 through 2014. The study presents six metrics concerning quality and quantity of productivity and identifies the aggregate productivity standards necessary for individual authors to be ranked at various positions in the field of supply chain management. In the last, the paper examines the validity of Lotka's law to authorship pattern in the field of supply chain management. Lotka's law was tested using generalized form, and K-S goodness-of-fit tests were applied. Results: This study provides a set of comprehensive, useful and recent standards for individual publication productivity in supply chain management discipline within the selected journal outlets. The findings suggests that to be in position top 10, top 20, and top 50 an author required h-index value 4, 3, and 2 respectively. This work contributes to the literature by identifying standards of individual research performance across six different metrics of quantity and/or quality. The results can inform current supply chain management scholars and administrators of productivity standards as implicitly established by the body of scholars in the SCM field. Conclusions: The result found that the author productivity distribution data in the supply chain management field follow Lotka's law. The results of this study provide a new outlook on supply chain management research. In the last, major research areas and potential future directions were also provided. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bosman J., Mourik I. van, Rasch M., Sieverts E., Verhoeff H., 2006. Scopus reviewed and compared. The coverage and functionality of the citation database Scopus, including comparisons with Web of Science and Google Scholar, downloaded from https://www.academia.edu
 2. Coleman B.J., Bolumole Y.A., Frankel R., 2012. Benchmarking Individual Publication Productivity in Logistics, Transportation Journal 51(2): 164-196, http://doi.org/10.5325/transportationj.51.2.0164.
 3. Coile R.C., 1977. Lotka's Frequency Distribution of Scientific Productivity, Journal of the American Society for Information Science, 28, 6, 366-370. http://doi.org/10.1002/asi.4630280610.
 4. Crum M., Poist R., Crum M.R., Poist R.F., 2011. IJPDLM's 40th anniversary: an overview and retrospective analysis. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 41, 1, 5-15. http://doi.org/10.1108/09600031111101394.
 5. Ellinger A.E., Chapman K., 2011. Benchmarking Leading Supply Chain Management and Logistics Strategy Journals, International Journal of Logistics Management 22 (3): 403-19. http://doi.org/10.1108/09574091111181390.
 6. Gorman M.F., Kanet J.J., 2011. A Surveybased Evaluation of Logistics and Transportation Research Journal Quality, Transportation Journal 50 ( 4): 390- 415. http://doi.org/10.5325/transportationj.50.4.0390.
 7. Hirsch J.E., 2005. An Index to Quantify an Individual's Scientific Research Output, Proceedings of the National Academy of Sciences, 102, 46, 16569-16572, http://doi.org/10.1073/pnas.0507655102.
 8. Harland C.M., 2013. Supply Chain Management Research Impact: An Evidence-based Perspective, Supply Chain Management: An International Journal 18 (5): 483-496. http://doi.org/10.1108/SCM-03-2013-0108.
 9. Kumar A., 2017. A Bibliometric Study of Supply Chain Management. Management Research and Practice, 8, 1, 25-38. Available at: https://ssrn.com/abstract=2969904.
 10. Kumar A., Kushwaha G.S., 2015. Bibliometric Analysis of Supply Chain Management: An International Journal from 2005-2014, International Journal of Supply Chain Management IJSCM, ISSN: 2050-7399, 4, 2, 90-105.
 11. Lotka A.J., 1926. The frequency distribution of scientific productivity, Journal of the Washington Academy of Sciences, 16, 317-323. https://www.jstor.org/stable/24529203.
 12. Maloni M.J., Carter C.R., Carr A.S., 2009. Assessing Logistics Maturation through Author Concentration." International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 39 (3): 250-68, http://doi.org/10.1108/09600030910951728.
 13. Meho L.I., Yang K., 2007. A New Era in Citation and Bibliometric Analyses: Web of Science, Scopus, and Google Scholar, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58, 13, 2105-2125. https://arxiv.org/abs/cs/0612132.
 14. Pao M.L., 1985. Lotka's law: A testing procedure, Information Processing & Management, 21, 305-320, 1985. http://doi.org/10.1016/0306-4573(85)90055-X.
 15. Powers T.L., John E.S., Theodore B., John F.P., 1998. Career Research Productivity Patterns of Marketing Academicians, Journal of Business Research, 42, 75-86. http://doi.org/10.1016/S0148-2963(97)00099-4.
 16. Rao S., Iyengar D., Goldsby T.J., 2013. On the Measurement and Benchmarking of Research Impact among Active Logistics Scholars, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management 43(10): 814-32. http://doi.org/10.1108/IJPDLM-07-2012-0207.
 17. Swihart R.K., Sundaram M., Höök T.O., DeWoody J.A., Kellner K.F., 2016. Performance Benchmarks for Scholarly Metrics Associated with Fisheries and Wildlife Faculty, PLoS ONE 11(5) 1-16. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0155097.
 18. Shrivastava D.P., Kumar A., 2019. Supply Chain Management & RFID: An Analysis of Research Productivity, International Journal of Supply Chain Management, 8, 2, 404-413.
 19. Serenko A., Bontis N., 2004. Meta-Review of Knowledge Management and Intellectual Capital Literature: Citation Impact and Research Productivity Rankings, Know ledge and Management, 11, 3, 185-198. http://doi.org/10.1002/kpm.203.
 20. Tsai H.M., Chi Y.P., 2011.Trend Analysis of Supply Chain Management by Bibliometric Methodology, JDCTA: International Journal of Digital Content Technology and its Applications, 5, 1, 285-295, 2011.
 21. Valencia M.N., 2004. International Scientific Productivity of Selected Universities in the Philippines, Science Diliman, 16:1, 49-54.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2019.366
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu