BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kawa Arkadiusz (Poznan University of Economics and Business, Poland), Krasoń-Wałęsiak Magdalena (GS1, Poznan, Poland)
Title
Marketplace as a Key Actor in E-Commerce Value Networks
Marketpace jako kluczowy uczestnik sieci wartości w handlu elektronicznym
Source
LogForum, 2019, vol. 15, nr 4, s. 521-529, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Handel elektroniczny, Handel targowiskowy, Wartość dla klienta
e-commerce, Marketplace trade, Value to customer
Note
summ., streszcz.
Abstract
Wstęp: Handel elektroniczny w Polsce jest jednym z najbardziej dynamicznych i ważnych sektorów gospodarki. Jego rozwój pobudzany jest przez szybko rozwijający się dostęp do Internetu. W światowym ecommerce dominują marketplace'y o dużym udziale w rynku. Korzystanie z nich wiążą się jednak zarówno z licznymi zaletami i wadami zarówno dla sprzedających, jak i kupujących. Celem artykułu jest charakterystyka marketplace'ów oraz opracowanie ich oryginalnej klasyfikacji, wskazanie nowych wyzwań i kierunków rozwoju w Polsce. Metody: Na potrzeby artykułu przeprowadzono badania z wykorzystaniem metod bezpośredniej obserwacji i analizy źródeł pierwotnych i wtórnych. Materiałami podstawowymi były dane uzyskane od firm prowadzących marketplace'y w Polsce i za granicą, a materiałami wtórnymi - raporty, badania i źródła internetowe. Ponadto przeprowadzono wywiady pogłębione z ekspertami ds. marketplace'ów. Wyniki: W artykule scharakteryzowano szczegóły dotyczące marketplace'ów. Autorzy opisali ich podział i charakterystykę oraz omówili potencjalne trendy na rynku marketplace'ów. Przedstawiono korzyści i straty z nimi związane oraz sposób ich klasyfikacji. Wnioski: Marketplace'y stwarzają nowe możliwości ekspansji na większą skalę dla sprzedawców internetowych. Firmy nie muszą inwestować w platformę sprzedaży ani znać aspektów prawnych. Ponadto mają dostęp do innowacyjnych rozwiązań. Oczywiście, istnieje wiele wad, takich jak bardzo silna konkurencja ze strony wielu sprzedawców w jednym miejscu, uzależnienie od tego kanału sprzedaży i zaniedbanie rozwoju własnego sklepu internetowego sprzedawcy. (abstrakt oryginalny)

Background: E-commerce is one of the most dynamic and important sectors of the Polish economy. Its development is driven by rapidly expanding Internet access. Worldwide e-commerce is dominated by marketplaces with a great market share. There are both advantages and disadvantages related to the use of marketplaces, for sellers and buyers alike. The aims of this paper are to indicate the nature of marketplaces, develop a classification for them, and also to indicate new challenges related to them and development directions in Poland. Methods: For the needs of this paper, research was conducted using the methods of direct observation and analysis of primary and secondary sources. The primary materials included data obtained from companies providing marketplaces in Poland and abroad, and the secondary ones - reports, studies and Internet sources. In addition, in-depth interviews were performed with experts on marketplaces. Results: The article provides a detailed description of marketplaces. The authors describe the division and characteristics of marketplaces and discussed the potential trends in this field. It presents marketplace-related benefits and disadvantages, and how the authors classify them. Conclusions: Marketplaces create new opportunities for expansion on a larger scale for online sellers. Companies do not need to invest in a sales platform or have knowledge of legal aspects. Moreover, they have access to innovative solutions. Obviously, there are many disadvantages, such as very strong competition from numerous sellers in one place, becoming dependent on this sales channel, and neglecting the growth of the seller's own online shop. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aleo Deloitte 2017. Digitalizacja rynku B2B. Cyfrowe platformy zakupowe (Digitalisation of the B2B market. Digital shopping platforms), https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Raport_Aleo_Deloitte_2016_ONLINE_01.pdf (accessed on 30.05.2019).
 2. Ali F., 2019. Infographic: What are the top online marketplaces? https://www.digitalcommerce360.com/article/infographic-top-online-marketplaces/(accessed on 30.05.2019).
 3. Bask A., Lipponen M., Tinnilä M., 2012. Ecommerce logistics: a literature research review and topics for future research. International Journal of E-Services and Mobile Applications, 4(3), 1-22. http://doi.org/10.4018/jesma.201207010.
 4. Church E.M., Oakley R.L., 2018. Etsy and the long-tail: how microenterprises use hyperdifferentiation in online handicraft market places. Electronic Commerce Research, 18(4), 883-898. http://doi.org/10.1007/s10660-018-9300-4.
 5. CEP-Research, 2019. DHL quits Austrian domestic parcels market and delivers through Austrian Post, https://www.cepresearch.com/news/dhl-quits-austriandomestic-parcels-market-and-deliversthrough-austrian-post (accessed on 30.05.2019).
 6. Columbus L., 2018. Predicting The Future Of Digital Marketplaces, https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/10/21/predicting-the-future-ofdigital-marketplaces/#68dd908d1d0e (accessed on 30.05.2019).
 7. Ecommerce Foundation, 2016. The Rise of The Global Market Places, https://www.ecommercewiki.org/reports/526/the-rise-of-the-global-marketplacesonline-version/download (accessed on 30.05.2019).
 8. Fedorenko S., 2019. IKEA marketplace under consideration, https://tamebay.com/2019/02/ikeamarketplace-under-consideration.html (accessed on 30.05.2019).
 9. Gemius 2018. E-commerce w Polsce (Ecommerce in Poland).
 10. Kapadia S., 2019. Alibaba platform adds procurement, fulfillment services, https://www.supplychaindive.com/news/alibaba-procurement-fulfillment-initiativetmall-global/551117/ (accessed on 30.05.2019).
 11. Li H., Fang Y., Lim K.H., Wang Y, 2019. Platform-Based Function Repertoire, Reputation, and Sales Performance of EMarketplace Sellers. MIS Quarterly, 43(1), 207-236. http://doi.org/10.25300/MISQ/2019/14201.
 12. MarkMonitor 2016. Marketplaces: The Evolving Landscape, https://www.markmonitor.com/mmblog/marketplaces-evolving-landscape-part-1-2 (accessed on 30.05.2019).
 13. Semeijn J., van Riel A.C., van Birgelen M.J., Streukens S., 2005. E-services and offline fulfilment: how e-loyalty is created. Managing Service Quality: An International Journal, 15(2), 182-194. http://doi.org/10.1108/09604520510585361.
 14. Skorupska J., 2017. E-commerce, PWN, Warszawa.
 15. Statista 2019a. Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2021 (in bilion U.S. dollars), https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/(accessed on 30.05.2019).
 16. Statista, 2019b. E-commerce share of total global retail sales from 2015 to 2021, https://www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail-sales-worldwide/ (accessed on 30.05.2019).
 17. Tian L., Vakharia A.J., Tan Y., Xu Y., 2018. Marketplace, Reseller, or Hybrid: Strategic Analysis of an Emerging E-Commerce Model. Production and Operations Management, 27(8), 1595-1610. http://doi.org/10.1111/poms.12885.
 18. Wei K., Li Y., Zha Y., Ma J., 2019. Trust, risk and transaction intention in consumer-toconsumere-marketplaces: An empirical comparison between buyers' and sellers' perspectives. Industrial Management & Data Systems, 119(2), 331-350. http://doi.org/10.1108/IMDS-10-2017-0489.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2019.351
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu