BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łach Katarzyna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Założenia metodyki oceny sposobów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw
Appraisal of the Methods of Investment Financing - Guidelines of the Methodology
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2003, vol. 2, s. 100-115, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Źródła finansowania, Finansowanie inwestycji, Inwestycje przedsiębiorstw
Source of financing, Investment financing, Enterprises investments
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu zwrócono uwagę na konieczność jednoczesnej analizy wszystkich źródeł finansowania inwestycji, co umożliwia ustalenie optymalnej kombinacji ' źródeł środków na sfinansowanie projektu inwestycyjnego. W pracy zaprezentowano wielokryterialną ocenę różnych sposobów finansowania projektów inwestycyjnych, która stanowić winna podstawę optymalizacji struktury środków na finansowanie inwestycji.(fragment tekstu)

The main objective of a company in the market economy is an inspiration for its growth. It requires a steady increase in its production potential by the realization of effective investments. Investing is also a condition of the bussines activity initiation. Decision on the structure of the capital that finances the company's investments is very important Management of a company has to take many aspects into consideration. Availability of a capital, its cost, and effectiveness of invested capital are of a great importance by investment decisions. Searching for the cheapest and thee most effective sources of financing belongs to the Iceyfinancial decisions in a company. tte aim of this paper is an attempt at appraisal of the methods of financing, using the most important, in the author's opinion, criteria.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antkiewicz S. , Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstwa, Biblioteka menedżera i bankowca, Warszawa 2002.
 2. Blajer P., Kredyt drogi, niedostępny i zbyt ryzykowny, "Rzeczpospolita" z dnia 12.11.2002
 3. Ickiewicz J., Pozyskiwanie i struktura kapitału a długookresowe cele przedsiębiorstwa, Monografie i opracowania SGH. Warszawa 1996, nr 425
 4. Iwin J., Niedzielski Z., Amortyzacja w finansach przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002
 5. Jantoń-Drozdowska E., Venture capital - instrument finansowania przedsiębiorstw, w: Prawne i księgowe aspekty zarządzania kapitałami firmy, praca zbior. pod red. E. Jantoń-Drozdowskiej, Wyższa Szkoła Zawodowa Handlu i Rachunkowości, Poznań, 1999
 6. Kapitał dla Twojej firmy, www.ppea.com.pl.
 7. Kuzior A., Decyzje leasingowe - zarys problemu, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP", 1996, nr 35
 8. Łukasik G., Polityka pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego, AE Katowice, Katowice 1998
 9. Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa 2001
 10. Manikowski A., Tarapata Z., Ocena projektów gospodarczych, Difin, Warszawa 2001
 11. Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl
 12. Ostaszewski J., Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną, Difin, Warszawa 2000
 13. Prawne i księgowe aspekty zarządzania kapitałami firmy, praca zbior. pod red. E. Jantoń-Drozdowskiej, Wyższa Szkoła Zawodowa Handlu i Rachunkowości, Poznań, 1999
 14. Sierpińska M.. Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1998,
 15. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1995
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu