BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostrowska Sabina (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Metody zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach non profit na przykładzie SP ZOZ
Cost Management Methods in Non-profit Organizations: the Case of an SP ZOZ (a Medical Services Organization)
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2003, vol. 2, s. 147-155, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zarządzanie kosztami, Rachunek kosztów, Organizacje non-profit, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ)
Costs management, Cost accounting, Non-profit organisations, Independent public health care facilities
Note
summ.
Abstract
Artykuł zwraca uwagę na istotę kosztów oraz rolę rachunku kosztów, który powinien być w każdym, a zwłaszcza w samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej podstawowym instrumentem gromadzącym i przetwarzającym wszelkie informacje dotyczące zużywania zasobów w celu wytwarzania usług zdrowotnych, informacje te jeśli będą rzetelne i poprawnie przygotowane powinny być następnie wykorzystane w celu racjonalizacji posiadanych zasobów, określenia możliwości funkcjonowania jednostki.(fragment tekstu)

The article points to the essence of costs and the role of cost calculation, which should be a basic instrument of gathering and processing all irformation conceming used resources in every medical services organization (SP WZ). Such information, tf properly prepared, should be utilized for the rationalization of owned resources and the identification of the organization's operation possibilities.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Zarządzanie finansami- szanse i bariery, Arthur Andersen, Warszawa 1999
  2. Czekaj J,. Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1997
  3. Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1995
  4. John A. Miller, Zarządzanie kosztami działań, Finanse i przedsiębiorstwo, Warszawa 2000
  5. Jarugowa A., Nowak W. A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 1999
  6. Kulis I., Stylo W., Curzydło A., Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, FZP UWM, "Vesalius", Kraków 1999
  7. Smith M., Nowe narzędzia rachunkowości zarządczej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999
  8. www.abctech.pl/podstawy/metodologia
  9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. O zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr. 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami) na mocy której zostały tworzone publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
  10. Ustawa z dnia 29 września 1994r. O rachunkowości Dz. U. 121, poz. 591z z 1997r. Nr 32, poz. 1836, nr 43, poz. 272, nr 88, poz. 554, nr 139 i nr 139, poz. 933 i 934, nr 140, poz. 939, nr 141. poz. 945, z 1998r., nr 60, poz. 382, nr 106, poz. 668, nr 107, poz. 669, nr 155, poz. 1014, z 1999r., nr 9, poz. 75, nr 83 poz. 931, z 2000r., nr 60, poz. 7036, nr 116, poz. 1186
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu