BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paliwoda-Matiolańska Adriana (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Title
OSO (Organizacja Służąca Otoczeniu) jako model współczesnego przedsiębiorstwa
The Social Responsive Corporation as a Model of the Contemporary Company
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2003, vol. 2, s. 156-167, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Organizacje społeczne, Interesariusze, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa
Social organisations, Stakeholders, Enterprise sustainable development
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule próbuję pokazać, że zmiana modelu organizacji, z finansowego na społeczny, jako podstawy do funkcjonowania przedsiębiorstwa, pozwala na połączenie celów ekonomicznych i społecznych. OSO - Organizacja Służąca Otoczeniu poprzez odpowiadanie na oczekiwania interesariuszy, odpowiednie budowanie relacji z nimi i dobór odpowiednich działań, jest zdolna wygenerować zarówno ekonomiczną jak i społeczną wartość. Przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na zrównoważoną drogę rozwoju, opartą o tworzenie zarówno ekonomicznej, jak i ekologicznej, a także społecznej wartości, w dłuższym okresie czasu może osiągnąć stałą przewagę konkurencyjną. Artykuł prezentuje społeczny model organizacji, identyfikuje oczekiwania interesariuszy, a także pokazuje. że ekonomiczny zysk i społeczna wartość nie koniecznie muszą być w opozycji do siebie.(fragment tekstu)

Does the social responsiveness hinder business ability to create value? The purpose of this paper is to present that The Social Responsive Corporation is able to achieve the competitive advantage through combination of economic and social goals in the long term. The paper presents social model of organization based on the stakeholders theory. It shows that stakeholders management based on the identification and responsiveness to their expectation can affect competitive landscape in so doing influences that way which companies develop their resources, capabilities and fostering the persistent competitive advantage based on knowledge and innovation.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burnet K., Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie., Oficyna Ekonomiczna Kraków 2002
 2. Coates Ch., Menedżer wszechstronny. Jak przełamać barierę i Zarządzać całą firmą, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu Kraków 1996
 3. Dobiegała-Korona B., Wpływ strategii marketingowych na migracje Wartości przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2002.
 4. Filek J., Wprowadzenie do etyki biznesu, AE Kraków, 2001
 5. Handy Ch., What's a Business For?, Harvard Business Review. December 2002
 6. Lewicka - Strzałecka A., Granice konkurencji w biznesie, www.odpowiedzialnybizes. pl
 7. Materiały Forum Odpowiedzialnego Biznesu. www.odpowiedzialnvbinzes.pl
 8. Paliwoda-Matiolańska A., Przedsiębiorstwo zrównoważone, Materiały konferencyjne FUTURE 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, red. E. Skrzypek, Tom l. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 9. Porębski Cz., Czy etyka się opłaca?, Wyd. Znak, Kraków 1997
 10. Porter M., Kramer M., The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, Harvard Business Review December 2002
 11. Pratley P., Etyka w biznesie, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2000
 12. Przedsiębiorstwo partnerskie, pod red. M.Romanowskiej i M.Trockiego, Wyd. Difin, Warszawa 2002.Raport odpowiedzialny biznes w Polsce w 2002 roku., Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa luty 2003
 13. Rok B., System społecznej odpowiedzialności w praktyce zarządzania, www.odpowiedzialnybiznes.pl
 14. Rodriguez M. A., Ricart J.E., Towards the sustainable business, IESE Universidad Navarra, Revista de Antiguos Alumnos, W83/ Septiembre 200 l
 15. Rodriguez M. A.. Ricart J.E.. Towards the sustainable business, IESE Universidad Navarra, Revista de Antiguos Alumnos, N°86/ Marzo 2002
 16. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, PFPK-Poltex, Warszawa 1999
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu