BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłuszko Tomasz (Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki)
Title
Geneza studiów strategicznych jako rdzenia programu badań nad bezpieczeństwem
Strategic Studies as a Core of Security Studies Research Programme. Genesis and Evolution
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2019, nr 1, s. 72-95, rys., bibliogr. 52 poz.
Keyword
Studia strategiczne, Bezpieczeństwo
Strategic studies, Security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza procesu instytucjonalizacji studiów strategicznych jako podstawy rozwoju współczesnych studiów nad bezpieczeństwem (Security Studies). Artykuł omawia genezę studiów strategicznych i próby zakreślenia obszarów refleksji w tej dziedzinie wiedzy. Studia strategiczne rozwinęły się w połowie XX wieku w USA. Stanowiły próbę syntezy wiedzy militarnej, ekonomicznej i politologicznej w celu opanowania ówczesnego zagrożenia globalną wojną nuklearną. Kryzys tego podejścia przypadł na lata 70. XX wieku. Koniec zimnej wojny spopularyzował problematykę bezpieczeństwa w naukach społecznych, a kwestie podejmowane niegdyś w ramach studiów strategicznych zyskały nowy wymiar. Refleksja nad metodyką studiów strategicznych dąży do wzmocnienia współczesnego potencjału badań nad bezpieczeństwem.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to outline the process of institutionalization of strategic studies, understood as the essence of contemporary security studies. Article explores the genesis of strategic studies and attempts to determine areas of reflection in this field of knowledge. Strategic studies developed in the half of the 20th century. Its mission was to form a creative synthesis of military, economic and political scientific approaches towards the threat of nuclear war. Crisis of strategic studies took place in the 70s. The end of so called Cold War popularized the issue of security within the non-military context. Therefore, problems analysed by traditional strategic studies evolved. Author's final reflection tries to strenghten Polish potential in developing contemporary security studies.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz Bolesław. 2006. Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Scholar.
 2. Baylis John, Wirtz James, Gray Colin, Cohen Eliot. 2009. Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 3. Beaufre Andre. 1963. Wstęp do strategii. Warszawa: Wydawnictwo MON.
 4. Brodie Bernard. 1949. "Strategy as Science", World Politics 1(4): 467-488.
 5. Brodie Bernard. 1951. Must We Shoot from the Hip?, RAND Working Papers.
 6. Brodie Bernard. 1963. Strategia w erze broni rakietowej. Warszawa: Wydawnictwo MON.
 7. Brodie Bernard (red.). 1946. The Absolute Weapon, Atomic Power and World Order. New York: Harcourt, Brace and Company.
 8. Brodie Bernard. 1978. "The Development of Nuclear Strategy", International Security 2(4):65-83.
 9. Bull Hedley. 1968. "Strategic Studies and its Critics". World Politics 20(4): 593-605.
 10. Chailand Gerard (red.). 1994. The Art of War in the World History: from Antiquity to the Nuclear Age. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
 11. von Clausewitz Carl. 1995. O wojnie. Lublin: Test.
 12. Czaputowicz Jacek. 2013. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje. Warszawa: PWN.
 13. Cziomer Erhard, Zyblikiewicz Lubomir (red.). 2006. Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych. Warszawa: PWN.
 14. Grochowski Lech, Letkiewicz Arkadiusz, Misiuk Andrzej (red.). 2011. Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały, t. 1-2. Szczytno: Wyd. Wyższej Szkoły Policji.
 15. Hitch Charles. 1960. "The Uses of Economics". RAND Paper 11.
 16. Howard Michael. 1990. Wojna w dziejach Europy. Wrocław: Ossolineum.
 17. Jacobson Harold Karan. 1959. "Scholarship and Security Policy". The Journal of Conflict Resolution 3(4): 394-400.
 18. Jarmoszko Stanisław. 2015. Militarne dziedzictwo a współczesne aplikacje strategii. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 19. Jones Stephen. 1954. "The Power Inventory and National Strategy". World Politics 6(4): 421-452.
 20. Keegan John. 1998. Historia wojen.Warszawa: Książka i Wiedza.
 21. Kondrakiewicz Dariusz. 1999. System równowagi sił w stosunkach międzynarodowych. Lublin: UMCS.
 22. Kośmider Tomasz, Kitler Waldemar (red.). 2017. Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Perspektywa materialna i formalna. Warszawa: Difin.
 23. Koziej Stanisław. 1993. Teoria sztuki wojennej. Warszawa: Bellona.
 24. Koziej Stanisław 2006. Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 25. Kuźniar Roman. 2006. Polityka i siła. Zarys studiów strategicznych. Warszawa: Scholar.
 26. Lasswell Harold. 1935. World Politics and Personal Insecurity. New York & London: Whittlesey House - McGraw-Hill Book Co. (II wydanie 1965).
 27. Leiserson Avery. 1965. "Scientists and Policy Progress". American Political Science Review 59(2): 408-416.
 28. Liddell Hart Basil. 1959. Strategia. Działanie pośrednie. Warszawa: Wydawnictwo MON.
 29. Lyons Gene. 1963. "The Growth of National Security Research". The Journal of Politics 25(3): 489-508.
 30. Medvetz Thomas. 2012. Think tanks in America. Chicago & London: University of Chicago Press.
 31. Nitze Paul. 1977. "Deterring our Deterrent". Foreign Policy 25(4): 195-210.
 32. Nowak Stefan. 2006. Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN.
 33. Parker Geoffrey. 2008. Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współczesnych. Warszawa: Książka i Wiedza.
 34. Pawłuszko Tomasz. 2017. "Polish Approach to Security Studies. Between Political Science and Economy". Miscellanea Oeconomicae 27(2): 105-116.
 35. Pawłuszko Tomasz. 2018. "Kierunki badań w światowych studiach nad bezpieczeństwem". Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 12(2): 177-194.
 36. Piątek Jarosław J. 2008. Wojna jako rzeczywistość. O prowadzeniu starych i nowych wojen, Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 37. Pietraś Ziemowit Jacek. 1998. Decydowanie polityczne. Warszawa-Kraków: PWN.
 38. Rechlewicz Wojciech. 2012. Elementy filozofii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i filozofii polityki. Warszawa: Difin.
 39. Rosa Ryszard. 1995. Filozofia bezpieczeństwa. Warszawa: Bellona.
 40. Sadłocha Jarosław. 2015. Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych. Wrocław: Wydawnictwo UWr.
 41. Soroka Paweł. 2005. Polistrategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Ujęcie normatywne. Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Obronnej.
 42. Snyder Glenn. 1960. "Deterrence and Power". Journal of Conflict Resolution 4(2): 163-178.
 43. Stańczyk Jerzy. 2017. Formułowanie kategorii pojęciowej bezpieczeństwa. Poznań: Wydawnictwo FNCE.
 44. Sulowski Stanisław (red.). 2015. Tożsamość nauk o bezpieczeństwie. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 45. Trachtenberg Marc. 1989. "Strategic Thought in America 1952-1966". Political Science Quarterly 104(2): 301-334.
 46. Zalewski Sławomir. 2009. "Strategia jako instrument bezpieczeństwa politycznego państwa". Doctrina. Studia społeczno-polityczne 6: 29-44.
 47. Walker Harvey. 1945. "Political Scientists and War", American Political Science Review 39(3): 555-574.
 48. Waltz Kenneth Neal. 1967. "Force, Order and Justice", International Studies Quarterly 11(3):278-283.
 49. Wiatr Mariusz. 2002. Między strategią a taktyką. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 50. Williams Paul (red.). 2012. Studia bezpieczeństwa. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 51. Wohlstetter Albert. 1959. "Delicate Balance of Terror", Foreign Affairs 37(2): 211-256.
 52. Wright Quincy (red.). 1942. A Study of War. Chicago: University of Chicago Press.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.34739/dsd.2019.01.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu