BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Araucz-Boruc Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Preparation of Young People in Poland to Operate in Dangerous Situations as an Element of National Security System
Przygotowanie młodzieży w Polsce do działania w sytuacji zagrożenia jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2019, nr 1, s. 144-154, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Edukacja dla bezpieczeństwa, Młodzież, Edukacja, Bezpieczeństwo narodowe
Education for safety, Youth, Education, National security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Edukacja stanowi jedną z podstawowych dróg kształtowania bezpieczeństwa, od jej poziomu zależą wartości, postawy oraz wiadomości, świadomość ludzi, a także umiejętności niezbędne do zapobiegania i radzenia sobie w sytuacji zagrożeń. Działania informacyjne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom powinny zostać poparte poprzez odpowiednio przygotowaną edukację zwłaszcza dzieci i młodzieży, odgrywającą szczególną rolę w kształtowaniu bezpiecznych zachowań i postaw. Edukacja dla bezpieczeństwa młodzieży w Polsce jest ważnym i kompleksowym przedsięwzięciem angażującym władze państwowe, odpowiednie służby, organizacje oraz całe społeczeństwo. Dominuje przeświadczenie, że tylko ustawiczne i zakrojone na szeroką skalę działania angażujące całe społeczeństwo mogą przynieść oczekiwane rezultaty, a więc podniesienie poziomu świadomości obywateli w zakresie bezpieczeństwa.(abstrakt oryginalny)

Education is one of the basic ways of shaping security. Its level depends on values, attitudes and messages, people's awareness as well as the skills necessary to prevent and deal with threats. Information activities in the field of counteracting threats should be supported by properly prepared education, especially for children and young people, which plays a special role in shaping safe behaviors and attitudes. Education for security of young people in Poland is an important and comprehensive undertaking involving state authorities, relevant services, organizations and the whole society. There is a conviction that only permanent and broad-based activities involving the whole society can bring the expected results, and thus raise the level of citizens' awareness of security.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Araucz-Boruc Agnieszka. 2015. Bezpieczeństwo i obronność w edukacji młodzieży. Siedlce: Wydawnictwo UPH. [Security and defense in education of youth. Siedlce: University of Natural Sciences and Humanities].
  2. Bogusz Jan, Kosyrz Zdzisław. 1979. Kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych młodzieży. Warszawa: Wiedza Powszechna. [Shaping the patriotic and defensive attitudes of young people. Warsaw: General Knowledge].
  3. Edukacja dla bezpieczeństwa. Materiały z konferencji naukowej. 1994. red. Ryszard Stępień. Warszawa: AON. [Education for safety. Materials from the science conference. Warsaw: National Defence Academy].
  4. Kunikowski Jerzy. 2002. Wiedza i edukacja dla bezpieczeństwa. Warszawa: Fundacja na rzecz rozwoju edukacji i bezpieczeństwa europejskiego. [Knowledge and education for safety. Warsaw: Fundation for the development of European education and security].
  5. Lewowicki Tadeusz. 1995. Przemiany oświaty. Warszawa: Wydawnictwo Żak. [Changes in education. Warsaw: Zak Publishing House].
  6. Odziemkowski Janusz. 1996. Armia i społeczeństwo II. Rzeczypospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Bellona. [Army and society II. Republic. Warsaw: Bellona Publishing House].
  7. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1967 roku, nr 44, poz. 220, z późn. zm.). [Act of November 21, 1967 on the general obligation to defend the Republic of Poland (Journal of Laws from 1967, No. 44, item 220, as amended)].
  8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2018 poz. 1679). [Regulation of the Minister of National Education from 26 July 2018 amending the Regulation on the core curriculum of pre-school education and the core curriculum of general education for primary school, including moderate or severe moderate schoolchildren, general education for the industry level school, education general for the special school for the preparation for work and general education for the post-secondary school (Journal of Laws No. 2018, item 1679)].
  9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59.). [The Act of 14 December 2016 on Educational Law (Journal of Laws of 2017, item 59)].
  10. Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 roku, nr 141, poz. 943, z późn. zm.). [The Act of September 4, 1997 on Government Administration Departments (Journal of Laws of 1997, No. 141, item 943, as amended)].
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu