BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawleta Krystyna
Title
Promocja organizacji pozarządowych
Promotion of Non-Governmental Organizations
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 41-51, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Organizacje pozarządowe, Promocja, Badania ankietowe, Trzeci sektor gospodarki
Non-governmental organisation, Promotion, Questionnaire survey, Third sector of the economy
Note
summ.
Abstract
Celem referatu jest przedstawienie zagadnień dotyczących wykorzystania narzędzi promocyjnych w sektorze III, zwrócenie uwagi na konieczność współpracy tego sektora z pozostałymi sektorami gospodarki oraz stanowi próbę określenia problemów jakie napotykane są w tym zakresie. W referacie przedstawione zostały badania przeprowadzone w organizacjach pozarządowych, które pozwoliły na identyfikację wykorzystywanych narzędzi promocyjnych oraz rozwiązań związanych ze współpracą pomiędzy sektorami gospodarki. Badania ze względu na małą liczebność przeprowadzonych ankiet nie mogą być podstawą do sformułowania ogólniejszych wniosków, ale mogą stanowić zasygnalizowanie problemów badawczych oraz przyczynić się do prowadzenia dalszych studiów w tym zakresie. (fragment tekstu)

Non-governmental organizations fill the gap between public sector and business sector. Those sectors differ from each other significantly, however they have one common aim which is to satisfy local needs. What differentiates the promotion of nongovernmental organizations is the activity which is directed towards two groups: a wide group of receivers of offered services as well as a group of benefactors and sponsors. The nongovernmental organizations should be a partner for territorial government and should cooperate with business sector. It is also important to cooperate within the sector. The promotional tools used in III sector concern ideas, people, services and organizations. The promotion of idea is directed towards wide group of potential receivers among which service receivers, partners and co-workers are 'searched out'. In the face of various economic and social problems which affect more and more groups of people not only in Poland, III sector will meet newer and more difficult tasks. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dąbrowska J., Gumowska M., Wygnański J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badania 2002, Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Warszawa 2002r.
  2. Kowalski R., Jak współpracować z administracją, Gazeta.ngo.pl, Pismo organizacji pozarządowych nr 03.004
  3. Leksykon Marketingu, praca zbiorowa pod red. J. Altkorna, T. Kramera, PWE, Warszawa 1998r.
  4. Organizacje pozarządowe partnerem samorządu terytorialnego. Teoria i praktyka, zeszyt 22, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Reform Ustrojowych Państwa, Warszawa 1998r.
  5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu