BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewandowski Mariusz (Zakład Karny w Płocku; Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)
Title
Bezpieczeństwo energetyczne w problematyce bezpieczeństwa narodowego
Energy Security in the Issues of National Security
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2019, nr 1, s. 168-185, rys., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo energetyczne, Stosunki międzynarodowe
National security, Energy security, International relations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem niniejszego artykułu jest bezpieczeństwo energetyczne. Wnikliwe przestudiowanie literatury przedmiotu oraz analiza dokumentów normatywnych pozwoliły na sformułowanie głównego celu pracy, którym jest poznanie znaczenia bezpieczeństwa energetycznego jako komponentu bezpieczeństwa narodowego. Tak sformułowany cel stwarza konieczność rozwiązania głównego problemu badawczego niniejszego opracowania, ukazanego w formie pytania: Jakie jest znaczenie bezpieczeństwa energetycznego jako komponentu bezpieczeństwa narodowego? Osiągnięciu założonego celu pracy i rozwiązaniu postawionego problemu badawczego posłużyła analiza literatury przedmiotu oraz dokumentów normatywnych, a także potwierdzona w toku badań hipoteza, zgodnie z którą założono, iż bezpieczeństwo energetyczne jest ważnym komponentem bezpieczeństwa narodowego, a jego rola permanentnie wzrasta.(abstrakt oryginalny)

The subject of this article is energy security. An in-depth study of the literature on the subject and the analysis of normative documents allowed to formulate the main objective of the work, which is to describe energy security as a component of state security. The goal formulated in such a way creates the need to solve the main research problem of this study, presented in the form of a question: What is the significance of energy security as a component of state security? Achieving the assumed goal and solving the research problem was supported by studying the subject literature and normative documents, as well as the hypothesis that energy security is an important component of state security, and its role is constantly increasing, confirmed in the course of the study(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chmielewski Adam, Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Geopolityczne uwarunkowania, Wydawnictwo M.M., Warszawa 2009.
 2. Cottey Andrew, Security in the New Europe, Palgrave Macmillan, New York 2007.
 3. Kaczmarski Marcin, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 4. Kitler Waldemar, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.
 5. Kumaniecki Kazimierz, Słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 6. Młynarski Tomasz, Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 7. Pronińska Kamila, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.
 8. Koziej Stanisław, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, "Kwartalnik Biura Bezpieczeństwa Narodowego" 2011, nr 2 (18), s. 19-39.
 9. Smolny Dąbrówka, Bezpieczeństwo niemilitarne jako perspektywa rozwoju polskiego przemysłu obronnego, "Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe" 2012, nr 2 (30), s. 15-21.
 10. Szubrycht Tomasz,. Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej" 2006, nr 4 (167), s. 87-98.
 11. Gradziuk Artur, Lach Wiesława, Posel-Częśnik Edyta, Sochacka Katarzyna, Co to jest bezpieczeństwo energetyczne państwa? [w:] Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, red. Dębski Sławomir, Górka-Winter Beata, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2003, s. 71-80.
 12. Kozub Marian, Strategiczne środowisko bezpieczeństwa [w:] Wprowadzenie do strategii bezpieczeństwa, red. Brzozowski Adam, Kozub Marian, Niedźwiecki Ryszard, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010, s. 91-160.
 13. Marczak Józef, Bezpieczeństwo narodowe - pojęcie, charakter, uwarunkowania [w:] Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, red. Gąsiorek Krzysztof, Jakubczak Ryszard, Marczak Józef, Akademia Obrony Narodowej, 2008, s. 7-50.
 14. Riedel Rafał, Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnej securitologii [w:] Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, red. Mickiewicz Piotr, Sokołowska Patrycja, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 13-31.
 15. Stachowiak Zenon, Bezpieczeństwo ekonomiczne [w:] Ekonomika obrony, red. Stankiewicz Wacław, Akademia Obrony Narodowej, 1994, s.189.
 16. Zieliński Ryszard, Kierowanie gospodarką socjalistyczną w świetle teorii bezpieczeństwa ekonomicznego [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne. Teoria i praktyka, red. Kołodziejak Zygmunt, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1986, s. 74.
 17. Zięba Ryszard, Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX w., red. Bobrow Davis, Haliżak Edward, Zięba Ryszard, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1997, s. 3-25.
 18. Żukrowska Katarzyna, Bezpieczeństwo ekonomiczne - definicje, sfery, znaczenie i metody gwarantowania [w:] Współczesny wymiar bezpieczeństwa. Między teorią a praktyką, red. Pawłowski Jacek, Wydawnictwo OWMH, 2011, s. 86-105.
 19. Kołodziński Edward, Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem, http://uwm.edu.pl/ mkzk/download/wprowadzenie.pdf
 20. Koziej Stanisław, Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa - http://koziej.pl
 21. Skinner Robert, Energy Security and Producer-Consumer Dialogue: Avoiding a Mentality - http://oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2011/02/Presentation31-Energy- Security-and-Producer-ConsumerDialogueAvoidingaMaginotMentality-RSkinner-2005.pdf.
 22. Wawrzusiszyn Andrzej, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa - file:///C:/Users/user/ Downloads/Wawrzusiszyn%20- %20Teoretyczne%20aspekty%20bezpiecze%C5%84stwa.pdf
 23. Zarzycka Renata, Teoria i piramida potrzeb ludzkich według Maslowa - http://zarzyccy.pl/ p_piramida-potrzeb-maslowa.html.
 24. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. 1997.
 25. Doktryna zarządzania bezpieczeństwem energetycznym. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. 2004.
 26. Polityka energetyczna Polski do 2025 r. 2005.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu