BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sarzyńska Elżbieta (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Title
Koncepcja pomiaru efektów procesu restrukturyzacji
The Concept of the Measurment of Restructuring Effects
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 109-120, rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Restrukturyzacja, Restrukturyzacja podmiotowa, Pomiar efektywności
Restructuring, Subject restructuring, Efficiency measurement
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie koncepcji pomiaru efektów restrukturyzacji przedsiębiorstw. Spośród wielu definicji restrukturyzacji, na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto następującą definicję: restrukturyzacja to "radykalna zmiana w niektórych lub we wszystkich obszarach działania przedsiębiorstwa, tzn. w zakresie działań, strukturze kapitałowej, w kierunkach dywersyfikacji lub organizacji wewnętrznej firmy, podejmowana w celu dostosowania się do zmiennych warunków otoczenia, w którym działa przedsiębiorstwo" [Grudzewski, Hejduk 1999, s. 186. (abstrakt oryginalny)

On account of changes in environment, changes in organization and the organization's life cycle firms take a decision of restructuring. This activity should be efficient so effects of restructuring must be measured. This article presents guiding principles and the way of measurement based on change management, project management, process management and methods of price investments. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bosschers E., Zarządzanie projektem. Model najlepszych praktyk, IFC Press, Kraków 2003.
 2. Grudzewski W, Hejduk I., Restrukturyzacja firmy jako kierunek wzrostu jej wartości, w: Zarządzanie wartością firmy, red. Herman A., Szablewski A., Poltext, Warszawa 1999.
 3. Informacja w zarządzaniu procesem zmian, red. Borowiecki R., Kwieciński M., Zakamycze 2003.
 4. Kerzner H., Projekt Management. A systems approach to planning, scheduling and controlling, John Wiley & Sons 2003.
 5. Koźmiński A., Obłój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE Warszawa 1989.
 6. Krzemiński R, Elementy procesu restrukturyzacji związane z wdrażaniem systemu budżetowania w przedsiębiorstwie, w: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości, red. Borowiecki R., Jaki A., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ORGMASZ, Warszawa-Kraków 2002.
 7. Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE Warszawa 2003.
 8. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN Warszawa-Kraków 1998.
 9. Mastyk-Musial E., Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2003.
 10. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1998.
 11. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, PWN Warszawa-Kraków 1999.
 12. Olesiński Z., Rogalińska K., Restrukturyzacja przedsiębiorstw w Polsce, w: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości, red. Borowiecki R., Jaki A., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ORGMASZ, Warszawa-Kraków 2002.
 13. Robaszkiewicz K., restrukturyzacja jako proces zwiększania efektywności przedsiębiorstw, art. na konferencję naukową: Efektywność źródłem bogactwa narodów, 19-21 styczeń 2004, Wrocław - Karpacz.
 14. Różański J., Procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw a integracja Polski z Unią Europejską, w: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości, red. Borowiecki R., Jaki A., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ORGMASZ, Warszawa-Kraków 2002.
 15. Rummler G.A., Brache A.P., podnoszenie efektywności organizacji, PWE Warszawa 2000.
 16. Sarzyńska E., Podejście procesowe w restrukturyzacji przedsiębiorstw - zarys zastosowania, w: Podejście procesowe w zarządzaniu. Tom II, red. Romanowska M., Trocki M., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 17. Slatter S., Lovett D., Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
 18. Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. Doświadczenia i perspektywy polskiej transformacji, PWE, Warszawa 2003.
 19. Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno - praktyczny, red. Borowiecki R., Difin, Warszawa 2003.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu