BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małysko Jacek (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Strategia rozwoju lokalnego w procesie zarządzania gminą
The Strategy of Local Development in the Process of District Managment
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 121-133, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Zarządzanie gminą, Rozwój lokalny, Gmina, Samorząd terytorialny
District management, Local development, District, Local government
Note
summ.
Abstract
Proces zarządzania gminą musi mieć charakter aktywny i być nastawiony na kreowanie jej przyszłości. W związku z tym szczególnie istotną rolę odgrywa w gminie realizacja funkcji planowania, a w szczególności opracowywanie strategii rozwoju. Proces ten ma na celu: (1) opisywanie, na podstawie analizy i ekstrapolacji istniejących informacji oraz posiadanej wiedzy, przyszłego poziomu rozwoju gminy, (2) określenie dróg dojścia do założonego poziomu rozwoju gminy, czyli przewidywanie podstawowych zmian w otoczeniu i dokonywanie wyboru konkurujących ze sobą celów rozwojowych organizacji, aby mogła ona zachować równowagę między tymi celami a jej zasobami i możliwościami rozwojowymi oraz szansami i zagrożeniami dla tegoż rozwoju tkwiącymi w otoczeniu [Barczak 2000, s. 85]. Celem artykułu jest próba określenia roli jaką może spełnić strategia rozwoju w procesie planowania strategicznego, stanowiącego element zarządzania gminą. (fragment tekstu)

The author of the article explains district development strategy conception and describes strategy features. Further, author focus on methodology of district development strategy creation. He also characterizes particular parts of strategy creation process. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barczak B., Analiza procesu zarządzania gminą, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2000, nr 544,
 2. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo С. H. Beck, Warszawa 2002,
 3. Biniecki J., Szczupak B., Strategia rozwoju lokalnego [w:] Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, pod red. A. Klasika, F. Kuźnika, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001,
 4. Broi R., Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998,
 5. Dubiel K., Strategia rozwoju gmin wiejskich na terenach przyrodniczo cennych, Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, Krosno 1999,
 6. ó.Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Łódź 1990.
 7. Kołodziejczyk D., Sytuacja finansowa gmin jako czynnik rozwoju lokalnego, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 12,
 8. Krupski R., Zarządzanie strategiczne: koncepcje, metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999,
 9. Lisiński M., Możliwości zastosowania analizy SPACE do formułowania strategii organizacji non-profit, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie 2001, Nr 567.
 10. Nalepka A., Analiza procesu zarządzania gminą, "Samorząd Terytorialny" 1995, nr 7-8.
 11. Potoczek A., Zarządzanie w systemie samorządu terytorialnego [w:] Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym: problemy teorii i praktyki, pod red. W. Kosiedowskiego, Dom Organizatora, Toruń 2001,
 12. Prusek A., Strategie rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Kraków 1995,
 13. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 2000.
 14. Wrana K., Partnerstwo w strategiach rozwoju lokalnego i regionalnego [w:] Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, pod red. A. Klasika, F. Kuźnika, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001,
 15. Zalewski A., Ziółkowski M., Strategie rozwoju gmin w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 1-2.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu