BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Vasilyev Anton (Altai State University Barnaul, Russia), Vasilyeva Olga (Altai State University Barnaul, Russia)
Title
Etičeskije i prawowyje aspiekty robototiechniki : jewropiejskij wzglâd
The Ethical and Legal Aspects of Robotics : the European Perspective
Etyczne i prawne aspekty robotyki : perspektywa europejska
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2019, nr 1, s. 113-120, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Prawo, Robotyzacja, Sztuczna inteligencja, Wartości i normy etyczne
Law, Robotization, Artificial intelligence, Value and ethical norms
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcony jest krytycznej analizie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie regulacji w dziedzinie robotyki. Autorzy analizują podejście twórców ustawy pod względem percepcji robotów autonomicznych jako podmiotów prawa i zwracają uwagę na odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez roboty. W artykule podsumowano, że koncepcja robotów jako podmiotów prawa oraz możliwość wyposażenia robotów w sztuczną inteligencję, a więc w cechy podmiotu prawnego jest dyskusyjna. Osobowość prawna powoduje problem odpowiedzialności i ochrony praw potencjalnych ofiar robotów. Rezolucja Parlamentu Europejskiego podkreśla potrzebę utworzenia struktury prawnej, która zapewni harmonizację interesów twórców i sprzedawców autonomicznych robotów, użytkowników i ofiar - nałożenie odpowiedzialności na producenta lub ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to a critical review of the European Parliament Resolution of February 16, 2017 on the regulations in the field of robotics. The authors analyze the approaches of the creators of the law in terms of perception of autonomous robots as subjects of law and pay attention to the legal liability for damage caused by robots. The authors conclude that the concept of robots as the subject of law and the possibility of endowing robots with artificial intelligence with the qualities of a legal or electronic entity are arguable. First of all, the legal personality of robots raises the problem of responsibility and protection of the rights of potential victims. The resolution of the European Parliament emphasizes the need for such a legal structure that will ensure the harmonization of the interests of developers and sellers of autonomous robots, users and victims - the imposition of liability on the manufacturer or liability insurance.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. European Parliament. REPORT with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). Debates,15 February 2017. Dostęp online: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20170215&secon dRef=ITEM-014&language=EN&ring =A8-2017-0005.
  2. Архипов Владислав Владимирович, Наумов Виктор Борисович. 2017. О некоторых вопросах теоретических оснований развития законодательства о робототехнике: аспекты воли и правосубъектности. Закон. N 5. С. 157 - 170 [Arkhipov Vladislav Vladimirovich, Naumov Viktor Borisovich. 2017. O nekotorykh voprosakh teoreticheskikh osnovaniij razvititya zakondatel'stva o robototekhnike: aspekty voli i pravosub'ektnosti, Zakon. N 5. C. 157-170].
  3. Гаджиев Гадис Абдуллаевич. 2018. Является ли робот-агент лицом? (поиск правовых форм для регулирования цифровой экономики). Журнал российского права. № 1. С. 29 - 35 [Gadzhiev Gadis Abdullaevich. 2018. Yavlyaetsya li robot-agent litsom? (poisk pravovykh form dlya regulirovaniya tsifrovoj ekonomiki). Zhurnal rossijskogo prava. № 1. С. 29 - 35].
  4. Гаджиев Гадис Абдуллаевич, Войниканис Елена Анатольевна. 2018. Может ли робот быть субъектом права? (поиск правовых форм для регулирования цифровой экономики). Право. Журнал Высшей школы экономики. №.4. С. 41 - 48 [Gadzhiev Gadis Abdullaevich, Vojnikanis Elena Anatol'evna. 2018. Mozhet li robot byt' sub'ektom prava? (poisk pravovykh form dlya regulirovaniya tsifrovoj ekonomiki). Pravo. Zhurnal Vysshej shkoly ekonomiki. №.4. С. 41 - 48].
  5. Минделл Дэвид. 2017. Восстание машин отменяется. Миф о роботизации. Москва [Mindell Devid. 2017. Vosstanie mashin otmenyaetsya. Mif o robotizatsii. Moskva].
  6. Морхат Пётр Мечиславович. 2018. К вопросу о правосубъектности «электронного лица». Юридические исследования. № 4. С. 1-8 [Morkhat Pyotr Mechislavovich. 2018. K voprosu o pravosub'ektnosti "elektronnogo litsa". Yuridicheskie issledovaniya. № 4. С. 1-8].
  7. Морхат Пётр Мечиславович. 2018. Юнит искусственного интеллекта как электронное лицо. Вестник Московского государственного областного университета. Серия юриспруденция. № 2. С. 66 - 73 [Morkhat Pyotr Mechislavovich. 2018. Yunit iskusstvennogo intellekta kak elektronnoe litso. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya yurisprudeniya. № 2. С. 66 - 73].
  8. Schrijver Steven de. 2018. The Future Is Now: Legal Consequences of Electronic Personality for Autonomous Robots. In: Who's Who Legal. Dostęp online: http://whoswholegal.com/news/features/article/34313/future-now-legal-consequenceselectronic- personality-autonomousrobots.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
rus
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu