BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaki Andrzej (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Instrumenty kontroli właścicielskiej w przedsiębiorstwie i ich ewolucja
Instruments of the Owner's Control in the Enterprise and Their Evolution
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 164-173, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Ład korporacyjny, Nadzór właścicielski, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Corporate governance, Shareholders supervision, Enterprise management, Value Based Management (VBM)
Note
summ.
Abstract
Problematyka zarządzania przedsiębiorstwem związana jest z całym szeregiem metod oraz instrumentów w niej wykorzystywanych, jak również z problemem celu działalności przedsiębiorstwa, który stanowi istotny wyznacznik decyzji podejmowanych w toku zarządzania i przesłankę dla pojawienia się określenia "zarządzanie przez cele". W tym kontekście zarządzanie określane jest nawet jako proces formułowania celów działalności przedsiębiorstwa oraz wskazywania środków i metod realizacji tych celów [Drucker 1994, s. 26]. Rozwój przedsiębiorstw i ich działalności, zmiany zachodzące w ich otoczeniu, jak również rozwój techniki i technologii, to czynniki wywierające bezpośredni wpływ na potrzebę dokonywania częstych i niekiedy radykalnych zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwami. Zmiany te przejawiają się w potrzebie ciągłego ewoluowania działalności współczesnych przedsiębiorstw, co ma swoje źródła zarówno w czynnikach wewnętrznych, jak i w zewnętrznych uwarunkowaniach funkcjonowania przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

Changes, which have been existed in enterprises' activity structures - mainly in their law's and ownership's forms - have demanded also modifications in enterprises' management's systems. The enterprise's ownership and management separation have demanded the necessary searching new instruments of owner's control inside the enterprise. In this way in the practice of enterprises' activity following main concepts have been appeared (mainly in the USA and in the West Europe): Executive Share Options System (ESOS), Management Buy-Out (MBO), Employee Stock Ownership Plan (ESOP) and Value Based Management (VBM). The using of this instruments have also required the utilizing of such modern measures and ratios of the enterprise's estimation, like Market Value Added (MVA) and Economic Value Added (EVA). Above mentioned tools are also components of the Corporate Governance System in the enterprise. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J., Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa w teorii i praktyce. /W:/ Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Pod red. R. Niestroja, Wyd. AE, Kraków 2002.
 2. Adamczyk J., Szczygieł M., Korzyści dobrej praktyki w kształtowaniu przejrzystości systemu informacyjnego spółek publicznych. /W:/ Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), Red. naukowa: R. Borowiecki i M. Kwieciński, Kantor Wydawniczy ZA- KAMYCZE, Kraków 2003.
 3. Balcerowicz L., Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 4. Bocheński J.M., Zur Philosophie der industriellen Unternehmung, Bank Hoffmann AG, Zürich 1987.
 5. Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), Kantor Wydawniczy ZAKAMY- CZE, Kraków 2003.
 6. Cwynar A., Cwynar W, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje-systemy-narzędzia, FRRwP, Warszawa 2002.
 7. Domańska E., Kapitalizm menedżerski, PWE, Warszawa 1986.
 8. Drucker R, Praktyka zarządzania, Czytelnik-Nowoczesność-AE, Warszawa-Kraków 1994.
 9. Dudycz T., Wartość dla akcjonariuszy a wartość wszystkich interesariuszy. /W:/ Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (zagadnienia wybrane), Praca zbiorowa pod red. naukową E. Urbańczyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 10. Dziura M., Kaczmarek J., Globalizacja gospodarki a nowe tendencje zarządzania przedsiębiorstwem. /W:/ Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), Red. naukowa: R. Borowiecki i M. Kwieciński, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2003.
 11. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 12. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 13. Jagoda H., Lichtarski J., Własność menedżerska i przejęcia menedżerskie w polskich przedsiębiorstwach. /W:/ Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 14. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 15. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 16. Skoczylas W, Problem pomiaru i oceny tworzenia wartości w erze informacji. /W:/ Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (zagadnienia wybrane), Praca zbiorowa pod red. naukową E. Urbańczyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu