BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jachimowski Artur (Krakow University of Economics, Kraków, Poland)
Title
Effect of Different Disinfection Methods on Quality of Tap Water
Wpływ różnych metod dezynfekcji na jakość wody wodociągowej
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2019, nr 13/3, s. 47-57, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Woda, Wodociągi, Sieć wodociągowa, Jakość wody, Uzdatnianie wody
Water, Waterworks, Water supply network, Water quality, Water treatment
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule określono wpływ stosowania silnych utleniaczy w technologii uzdatniania wody na powstawanie ubocznych produktów dezynfekcji. Przedmiotem badań były wody pobierane z czterech zakładów uzdatniania wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie oraz z wybranych punktów sieci wodociągowej. Analizie poddano wybrane wskaźniki jakości wody (chlor wolny, sumę chloranów(III) i chloranów(V) oraz sumę trihalometanów) po procesie uzdatniania w latach 2011-2017. Z przeprowadzonych badań wynika, że stężenie chloru wolnego w sieci wodociągowej malało w miarę wzrostu odległości od zakładu uzdatniania. Zależność tę stwierdzono w 19 z 28 punktów poboru wody. Analizując średnioroczne stężenia chloru wolnego w wodzie wodociągowej, zauważono, że najwyższe wartości w badanych punktach występowały w 2011 r. W pozostałych latach obserwowano spadek tego wskaźnika. Z przeprowadzonej analizy wynika, że produkty uboczne dezynfekcji wody nie przekraczały dopuszczalnych norm. (abstrakt oryginalny)

This paper specifies the effect of using strong oxidants in water treatment technologies on the formation of disinfection by-products. The study was developed by collecting water samples from four water treatment plants of the Municipal Water and Sewerage Company (MPWiK) in Krakow and at selected sampling points within the water supply networks. The analysis was comprised of selected indicators of water quality after the treatment process during the years of 2011-2017. From the carried-out investigation, it was concluded that the concentration of free chlorine in the water supply network concurrently decreased with increases in the distance from the treatment plant. This dependence was found in 19 out of 28 water supply points. While analyzing the annual average concentrations of free chlorine in the municipal water, it was noted that the highest values at the study points occurred in 2011. During the other years, decreases in this indicator were observed. This follows from the analysis that the water disinfection by-products did not exceed permissible limits. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kowal A.L. (red.): Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów. Wyd. 2. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
 2. Gibczyńska M.: Hydrochemia. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2013.
 3. Kowal A.L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 4. Olejnik A., Nawrocki J.: Czy woda wodociągowa musi być dezynfekowana chemicznie? Ochrona Środowiska, vol. 35, no. 4, 2013, pp. 3-8.
 5. Papciak D., Zamorska J., Kiedryńska L.: Mikrobiologia i biotechnologia w procesach oczyszczania wody. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.
 6. Raczyk-Stanisławiak U., Danielak K.K.: Dezynfekcja wody. [in:] Nawrocki J. (red.), Uzdatnianie wody. Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne. Część 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, pp. 271-315.
 7. Nawrocki J.: Uboczne produkty utleniania i dezynfekcji wody - doświadczenia ostatnich 30 lat. Ochrona Środowiska, R. 27, nr 4, 2005, pp. 3-12.
 8. Richardson S.D., Thruston A.D., Caughran T.V., Chen P.H., Collette T.W., Floyd T.L., Majetich G.: Identification of new drinking water disinfection byproducts formed in the presence of bromide. Environmental Science and Technology, no. 33(19), 1999, pp. 3378-3383.
 9. Von Gunten U., Driedger A., Gallard H., Salhi E.: By-products formation during drinking water disinfection: a tool to assess disinfection efficiency? Water Research, vol. 35(8), 2001, pp. 2095-2099.
 10. Łomotowski J.: Metody i techniki optyczne w badaniach zawiesin. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2008.
 11. Michalski R., Łyko A.: Uboczne nieorganiczne produkty dezynfekcji wody. Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 15, nr 4, 2012, pp. 353-364.
 12. Sholtes K.A., Lowe K., Walters G.W., Sobsey M.D., Linden K.G., Casanova L.M.: Comparison of ultraviolet light-emitting diodes and low-pressure mercury-arc lamps for disinfection of water. Environmental Technology, vol. 37(17), 2016, pp. 2183-2188.
 13. Włodyka-Bergier A., Bergier T.: Wpływ dezynfekcji wody promieniami nadfioletowymi na potencjał tworzenia halogenowych produktów chlorowania w sieci wodociągowej. Ochrona Środowiska, vol. 35, nr 3, 2013, pp. 53-57.
 14. Hofmann O., Hoyer O., Schoenen D., Wricke B.: Dezynfekcja. [in:] Gimbel R., Jekel M., Lieβfeld R. (red.) Podstawy i technologie uzdatniania wody. Tom 2, Oficyna Wydawnicza PROJPRZEMKO, Bydgoszcz 2008.
 15. Sozański M.: Procesy naturalne w rozwoju technologii uzdatniania wody (TUW). Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 3, 2012, pp. 110-116.
 16. Xie Y.: Disinfection byproducts in drinking water: Formation, analysis, and control. CRC Press, 2016.
 17. Zbieć E., Dojlido J.R.: Uboczne produkty dezynfekcji wody. Ochrona Środowiska, nr 3(74), 1999, pp. 37-44.
 18. Zimoch I.: Zintegrowana metoda analizy niezawodności funkcjonowania i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 19. Berger M., Pacierpnik K.: Actiflo® jako sprawdzona nowoczesna technologia. ZUW Bochnia. Technologia Wody, nr 3, 2011, pp. 70-75.
 20. Jachimko B.: Chloryny w wodzie wodociągowej uzdatnianej dwutlenkiem chloru. [in:] Jędrczak A. (red.), Oczyszczanie wody - nowe trendy: woda, ścieki, odpady w środowisku: VI konferencja naukowo-techniczna, Zielona Góra, wrzesień 2003 r., Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, pp. 34-38.
 21. Lasocka-Gomuła I., Maciołek A., Kania P., Karolczak P.: Doświadczenia z wprowadzenia dwutlenku chloru do dezynfekcji w stacji oczyszczania wody w Mosinie. Ochrona Środowiska, nr 4, 2007, pp. 53-56.
 22. Son H., Cho M., Kim J., Oh B., Chung H., Yoon J.: Enhanced disinfection efficiency of mechanically mixed oxidants with free chlorine. Water Research, vol. 39(4), 2005, pp. 721-727.
 23. Venczel L.V., Arrowood M., Hurd M., Sobsey M.D.: Inactivation of Cryptosporidium parvum oocysts and Clostridium perfringens spores by a mixed-oxidant disinfectant and by free chlorine. Applied and Environmental Microbiology, vol. 63(4), 1997, pp. 1598-1601.
 24. Jyoti K.K., Pandit A.B.: Ozone and cavitation for water disinfection. Biochemical Engineering Journal, vol. 18, no. 1, 2004, pp. 9-19.
 25. Konieczna M.: Podchloryn wapnia - skuteczny, wygodny i łatwy w użyciu środek do dezynfekcji wody. Technologia Wody, nr 5(13), 2011, pp. 46-47.
 26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U. 2017, poz. 2294.
 27. Centralne Laboratorium MPWIK S.A.: Wyniki analiz laboratoryjnych wskaźników jakości wody surowej i pitnej w ZUW: Bielany, Raba, Dłubnia, Rudawa wykonane w Centralnym Laboratorium w latach 2007-2017, Kraków 2019.
 28. Zheng M., He C., He Q.: Fate of free chlorine in drinking water during distribution in premise plumbing. Ecotoxicology, vol. 24(10), 2015, pp. 2151-2155.
 29. Januszewska A., Bojanowska I., Ryłko E.: Wpływ zmiany sposobu dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia na jej jakość. Technologia Wody, nr 4(12), 2011, pp. 14-17.
 30. Adamczyk W., Jachimowski A.: Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 2, 2016, pp. 58-61. DOI: 10.15199/17.2016.2.4.
 31. Łomotowski J.: Przyczyny zmian jakości wody w systemach wodociągowych. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2019.13.3.47
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu