BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikulec Marek (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Title
Budowa miernika efektywności zarządzania zmianą w kopalniach węgla kamiennego w Polsce
Constructing a Gauge of Effectiveness of Restructuring Process in Coal Mines
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 211-226, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Produkcja węgla kamiennego, Górnictwo węgla kamiennego, Zarządzanie zmianami, Mierniki efektywności
Coal production, Hard bituminous coal mining, Change management, Effectiveness indicators
Note
summ.
Abstract
Po II wojnie światowej węgiel kamienny odgrywał dominującą rolę w pokrywaniu potrzeb energetycznych większości krajów europejskich. Z uwagi jednak na rosnące koszty jego wydobycia, wynikające głównie z pogarszających się warunków górniczo-geologicznych, przy równoczesnym okresowym spadku światowych cen ropy naftowej i gazu ziemnego - niektóre kraje europejskie skorygowały długofalowe założenia swej polityki paliwowo-energetycznej. Istotny wpływ na to miały również nadzieje związane z rozwojem energetyki jądrowej. Efektem tych zjawisk było sukcesywne zmniejszanie się popytu na węgiel. W wyniku tego, w większości krajów europejskich będących producentami węgla zaszła konieczność podjęcia działań restrukturyzacyjnych mających na celu nie tylko ograniczenie jego produkcji poprzez częściową likwidację potencjału produkcyjnego, ale także obniżenie kosztów wydobycia drogą modernizacji parku maszynowego kopalń, koncentrację wydobycia i wzrost wydajności pracy - dla zwiększenia konkurencyjności węgla na rynku nośników energii. (fragment tekstu)

The main goal of the article is an attempt of constructing a gauge of effectiveness of restructuring process in coal mines. The paper presents the changes that have been introduced in the coal industry in Poland since 1990.The issue of effectiveness of change management was also discussed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pod red. M. Walczaka, wyd. Difin, Warszawa 2003
 2. Adamczyk J., Nehring A., Efektywność przedsiębiorstw sprywatyzowanych, wyd. AE Kraków, Kraków 1995
 3. Borowiecki R., Restrukturyzacja i efektywność gospodarowania w świetle badań naukowych i doświadczeń przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 12/98
 4. Czechowski L., Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997
 5. Drucker P., Menedżer skuteczny, Biblioteka nowoczesności, AE Kraków, "Czytelnik", Kraków 1994
 6. Duraj J., Analiza decyzyjna w przedsiębiorstwie, PTE, Zielona Góra, 1992
 7. Lipowski A., Rodzaje restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji, INE PAN, Warszawa 1998
 8. Macieja J., Metodologiczne problemy mierzenia efektywności gospodarowania przedsiębiorstw różnych sektorów własnościowych. Walory metody Total Factor Productivity [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej pod red. E Mączyńskiej, wyd. DIG, Warszawa 2001
 9. Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych, pod red. E. Nowaka, wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław 1998
 10. Opracowanie zespołu ekspertów powołanego 30 stycznia 2003 r. przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej związanego z realizacją postanowień porozumienia podpisanego w dniu 11 grudnia 2002 r. w sprawie restrukturyzacji górnictwa w latach 2003- 2006, maj 2003
 11. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, wyd. "Dom Organizatora", Toruń 2002
 12. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002
 13. Urbańczyk E., Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998
 14. Walczak M., Modele analizy finansowej i ich przydatność w warunkach polskich, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SK w Polsce. 1999, nr 52
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu