BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dominiak Joanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Perdał Robert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Usługi elektroniczne w Polsce i w Unii Europejskiej
E-services in Poland and European Union
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011, nr 16, s. 19-42, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
e-usługi, e-administracja, Handel elektroniczny, Zdalne nauczanie
e-services, e-government, e-commerce, e-learning
Note
streszcz., summ.
Country
Europa, Polska
Europe, Poland
Abstract
Zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze zapoczątkowane w Polsce w 1989 r. stworzyły podstawy do dynamicznego rozwoju sektora działalności usługowej. Istotnym aspektem przemian organizacyjnych w sferze usług jest także rozwój nowych form świadczenia tradycyjnych usług z zastosowaniem technik komputerowych i sieci internetowej (usługi elektroniczne), np. elektroniczna administracja, zdalna edukacja czy handel elektroniczny. Rozwój nowych form świadczenia usług był możliwy dzięki postępowi w technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT). Głównym celem artykułu jest analiza poziomu rozwoju usług elektronicznych w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej. Formułuje się następujące cele szczegółowe: (1) systematyzacja terminologii związanej z usługami elektronicznymi, (2) określenie uwarunkowań rozwoju usług elektronicznych w Polsce i innych państwach UE, (3) charakterystyka poziomu rozwoju wybranych typów usług elektronicznych dla odbiorców indywidualnych i przedsiębiorstw w Polsce, (4) porównanie poziomu rozwoju wybranych typów usług elektronicznych w Polsce z innymi państwami UE. (abstrakt oryginalny)

Political, social and economic changes initiated in Poland in1989 formed basis for dynamic development of service activity. An important aspect of organizational change in services is the development of new forms of services provision with the use of computer technology and the Internet (electronic services), such as e-government ,e-learning and e-commerce. The development of new forms of service provision has been possibleby advancement in the development of information and communication technology (ICT). The main purpose of this article is to analyse the level of development of electronic services in Poland in comparison to other European Union countries. The following specific objectives can be formulated: (1) systematization of terminology related to e-services, (2) defining of the development conditionsof e-services in Poland and other EU countries, (3) characteristic of the level of development of selected types of e-services for individuals and enterprises in Poland (4) comparing the level of development of selected types of e-services in Poland to other EU countries. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Batagan L., Capisizu S., Pocovnicu A. 2009. E-service quality management. Journal of Applied Quantitative Methods 4/3, 370-381.
 2. Capgemini 2005. Online Availability of public Services: How is Europe Progressing? Report of Fifth Measurement 2004 for European Commission Directorate General for Information Society and Media.
 3. Castells M. 2007. Społeczeństwo sieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Cellary W. 2002. Organizacja administracji publicznej na potrzeby obywateli. [W:] W. Cellary (red.), Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP, Warszawa, s. 94-97.
 5. Diagnoza społeczna 2009 2009. Rada Monitoringu Społecznego. Tablice wynikowe Diagnozy Społecznej 2009 (www.diagnoza.com; data dostępu: 15.05.2011).
 6. eEurope 2005 - społeczeństwo informacyjne dla wszystkich. COM (2002) 263 końcowy. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela.
 7. Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2005. Raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez Instytut Logistyki i Magazynowania (www.e-gospodarka.net.pl).
 8. ePolska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego na lata 2001-2006 2001. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 9. e-Handel Polska 2009. Raport Dotcom River.
 10. Goliński M. 2001. Społeczeństwo informacyjne - problemy definicyjne i problemy pomiaru. [W:] L.H. Haber (red.), Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: dylematy cywilizacyjno-kulturowe. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej.
 11. Kraków (http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0037/cz0-r11.html).
 12. Kaczmarek T. 2005. Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 13. Krzysztofek K. 2002. Technologie informacyjne a rozwój cywilizacyjny. [W:] W. Cellary (red.), Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP, Warszawa, s. 73-74.
 14. Księżopolski B., Kotulski Z. 2004. Zagrożenia procesów komunikacyjnych e-commerce oraz sposoby przeciwdziałania. Informatyka Narzędziem Współczesnego Zarządzania, PJWSTK, Warszawa.
 15. Nicholls R. 2001. Przekształcenia w sektorze usług w Polsce w perspektywie europejskiej. [W:] K. Rogoziński (red.), Transformacja w usługach. Sektor usług w Polsce w latach 1990-1999. Zeszyty Naukowe AE, Poznań, s. 11-28.
 16. Perdał R. 2008. Poziom rozwoju usług elektronicznej administracji w gminach województwa wielkopolskiego. [W:] J. Dominiak (red.), Przemiany w sferze usług w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 29-63.
 17. Raport e-commerce 2009. Internet Standard IDG (www.Internetstandard.pl).
 18. Rosa G. 2005. Struktura i przeobrażenia współczesnego sektora usług. [W:] S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.), Współczesna ekonomika usług. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, s. 59-80.
 19. Stan informatyzacji urzędów administracji publicznejw Polsce w 2008 r. 2009. Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 5 edycja badania. ARC Rynek i Opinia, Warszawa.
 20. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
 21. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 22. Walczak T. 2001. Społeczeństwo informacyjne a zadania statystyki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 23. Werner P. 2003. Geograficzne uwarunkowania rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 24. Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce w 2010 r. 2010. Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, październik 2010. Gfk Polonia, Warszawa (www.mswia.gov.pl; data dostępu: 15.05.2011 r.)
 25. Wrota Polski - wstępna koncepcja projektu 2002. Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 26. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2009 roku. GUS, Warszawa (www.stat.gov.pl).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu