BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Tomasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Krajowa polityka miejska i jej implementacja na poziomie regionu
National Urban Policy of Poland and its Implementation at the Regional Level
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013, nr 24, s. 25-46, tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Miasto, Polityka miejska, Polityka regionalna, Inwestycje miejskie, Rozwój miasta
City, Urban policy, Regional policy, City investments, City development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W połowie 2013 r. ukazał się dokument pt. "Założenia krajowej polityki miejskiej", który określa rolę państwa w procesie rozwoju miast. W niniejszym artykule przedstawiono istotę polityki miejskiej w odniesieniu do poziomu krajowego i jej implementację na poziom regionalny. Województwo uznaje się za kluczowy poziom integracji wszystkich polityk terytorialnych w zakresie rozwoju miast: europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej. (abstrakt oryginalny)

The Goals of the National Urban Policy of Poland (2013) is the new document, which designed to shed light on the role of central government in urban policy development. Urban policy on the national level assigned a specific set of priorities. The paper explores how national urban policy and urban regional policies can have a profound impact on urban areas. The region (voivodship) is potentially the key level of government to integrate all policies (EU, national, regional and local) for more coherent urban outcomes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Castells M. 1998. The information age: Economy, Society and Culture - The rise of network society. Blackwell, Oxford.
 2. Domański B., Noworól A. (red.) 2010. Małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków.
 3. Izdebski H. 2009. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa.
 4. Kaczmarek T., Kaczmarek U., Bul R. 2012. Analiza relacji funkcjonalnych aglomeracji poznańskiej z otoczeniem regionalnym (w kontekście dyfuzyjno-absorpcyjnego modelu rozwoju). Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 5. Kuźnik F., Klasik A., Szczupak B., Baron M. 2013. Regionalna polityka miejska województwa śląskiego (założenia). Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.
 6. Noworól A., Domański B., Dej M., Działek J., Hałat P. 2013. Polityka miejska województwa małopolskiego do 2020 r. Małopolskie Studia Regionalne 1/27. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju. Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 7. Sagan I. 2013. Regionalny wymiar polityki miejskiej. Małopolskie Studia Regionalne 2-3/28-29. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków
 8. Sepioł J. 2013. Polityka miejska województwa małopolskiego w latach 2014-2020. Małopolskie Studia Regionalne 1/27. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 9. Smętkowski M. 2009. Nowe relacje między metropolią i regionem: od terytorialnej do sieciowej organizacji przestrzeni. [W:] B. Jałowiecki (red.), Czy metropolia jest miastem? Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 10. Szlachta J. 2011. Strategiczne programowanie rozwoju regionalnego w kierunku krajowego systemu myśli strategicznej w sferze polityki regionalnej. [W:] P. Zuber, M. Kolczyński (red.), Nowy paradygmat rozwoju - najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 11. Ziobrowski Z. 2013. Polityka miejska w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. [W:] Małopolskie Studia Regionalne 2-3/28. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 12. Stoker C. 1989. Regime theory and Urban politics. [W:] D. Judge, G. Stoker, H. Wolman (red.), Theories of urban politics, Sage Publications, London.
 13. Teoretyczne i empiryczne przesłanki do założeń polityki rządu wobec miast. Raport końcowy. 2005. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 14. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030). 2012 (Monitor Polski, poz. 252).
 15. Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, przyjęta z okazji spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku, w dniach 24-25 maja 2007 r.
 16. Koncepcja zrównoważonej polityki miejskiej województwa pomorskiego. 2013. Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 17. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 - regiony, miasta i obszary wiejskie (KSRR 2020), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 18. Krajowa Polityka Miejska. 2014. Projekt. Wersja I. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 19. Polityka Miejska Województwa Małopolskiego, 2013. Małopolskie Studia Regionalne 1/27. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 20. Priorytety polityki miejskiej samorządu województwa kujawsko-pomorskiego 2013. Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego, Wydział Strategii i Planowania Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.
 21. Przegląd polityki miejskiej OECD. Polska. Ocena i rekomendacje, 2011. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 22. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. 2010. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 23. Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+. 2013, Toruń.
 24. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658).
 25. Założenia Krajowej Polityki Miejskiej z 16 lipca 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 26. Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. Dokument przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r. Warszawa.
 27. Zasady uwzględniania wymiaru miejskiego polityki spójności UE, w tym realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu