BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulczyńska Katarzyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Miasta podzielone jako przedmiot zainteresowań geografii oraz innych nauk
Divided Towns in Europe as an Object of Study of Geography and Other Sciences
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013, nr 24, s. 47-66, rys., tab., bibliogr. 99 poz.
Keyword
Miasto, Granice państwa
City, State boundaries
Note
streszcz., summ.
Country
Europa
Europe
Abstract
Opracowanie stanowi przegląd najważniejszych publikacji w zakresie miast podzielonych i składa się z dwóch części. Pierwsza koncentruje się na zdefiniowaniu podstawowych pojęć odnoszących się do miast granicznych, do których autorka zalicza miasta podzielone i miasta stykowe, a następnie opisuje przykłady takich miast. Natomiast druga część stanowi trzon opracowania i dotyczy przeglądu literatury począwszy od 1990 r., której przedmiotem badań są miasta podzielone w Europie. (abstrakt oryginalny)

This paper offers a review of the most important publications on divided towns and consists of two parts. The first focuses on defining basic notions referring to border towns, which the author takes to include divided towns and adjacent towns, and describes examples of such units. Part two, the core of the paper, makes a survey of literature, starting from 1990, in which the objects of study are divided towns in Europe. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk A. 2002. Cypr. Dzieje polityczne. Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa.
 2. Andrzejewski M. (red.) 1998. Gdańsk. Z historii stosunków polsko-niemieckich. Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Warszawa.
 3. Barbag J. 1987. Geografia polityczna ogólna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 4. Bielawska A., 2009. Polsko-niemiecka uniwersytecka współpraca transgraniczna w regionie Brandenburgia-Lubuskie na przykładzie Collegium Polonicum. [W:] J. Jańczak, M. Musiał-Karg (red.), Pogranicze polsko-niemieckie po roku 2004. Nowa jakość sąsiedztwa? Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 187-213.
 5. Bierwiaczonek K. 2008. Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta. Studium porównawcze z socjologii przestrzeni na przykładzie Będzina, Cieszyna, Mikołowa i Żywca. Wydawnictwo Górnośląskiej WSP, Mysłowice.
 6. Billert A. 2007. Rewitalizacja dawnego Starego Miasta w Frankfurt (Oder). [W:] A. Billert (red.), Odbudowa i rewitalizacja starych miast w Głogowie, Lubaniu, Polkowicach, Frankfurt (Oder), Görlitz i Kamenz. Gmina Miejska Lubań, Lubań, s. 79-99.
 7. Bohdanowicz J., Dzięcielski M. 2003. Zarys geografii historycznej i politycznej cywilizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 8. Borusiak B., Małkowska M., Mikołajczyk J., Sławińska M. 2003. Strategie marketingowe w handlu detalicznym i ich oddziaływanie na zachowania nabywców - analiza porównawcza Polska-Niemcy. [W:] R. Barczyk (red.), Rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorstw na pograniczu polsko-niemieckim w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Akademia Ekonomiczna, Poznań, s. 250-315.
 9. Böttcher H.V. 1997. Die Freie Stadt Danzing. Wege und Umwege in die europäische Zukunft. Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Bonn.
 10. Brańka T. 2009. Tornio-Haparanda. A Unique Result of Neighboring Town's Collaboration. [W:] J. Jańczak (red.), Conflict and Cooperation In Divided Cities. Logos Verlag, Berlin, s. 191-204.
 11. Brol R. 2004. Zgorzelec/Görlitz - miasto transgraniczne w Unii Europejskiej. [W:] J. Słodczyk (red.), Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 115-124.
 12. Ciok S. 1992. Polska granica zachodnia. Zmiana funkcji granicy. [W:] Z. Kurcz (red.), Problemy społeczno-gospodarcze miast pogranicza polsko-niemieckiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 9-21.
 13. Ciok S., Dołzbłasz S., Leśniak M., Raczyk A. 2008. Polska - Niemcy. Współpraca i konkurencja na pograniczu. Studia Geograficzne, 81. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 14. Chojnicki Z. 1998. Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego. Koncepcje i założenia teoretyczne. [W:] B. Gruchman, J. Parysek (red.), Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, s. 11-48.
 15. Chojnicki Z. 1999. Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego - koncepcje i założenia teoretyczne. [W:] Z. Chojnicki, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 355-377.
 16. Czarniecka-Markindorf L. 2002. Tereny powojskowe - szansa czy zagrożenie? [W:] J. Gleisenstein, J. Hess, M. Kalinowska, K. Kowala-Stamm (red.), Recycling przestrzeni. Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i powojskowych. Dokumentacja warsztatów studenckich, Collegium Polonicum, Słubice, s. 20-25.
 17. Czerny M. 2005. Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Czerny M., Łuczak R., Makowski J. 2007. Globalistyka. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Dolata M. 2004. Funkcjonowanie Europejskiego Uniwersytetu Viadrina i Collegium Polonicum oraz ich rola w rozwoju społeczno-gospodarczym Frankfurtu nad Odrą i Słubic. [W:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Regionalny wymiar integracji europejskiej. Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, VIII/1: 255-268.
 20. Dołzbłasz S., Raczyk A. 2012. Transborder openness of companies in a divided city: Zgorzelec/Görlitz case study. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 103, 3: 347-361.
 21. Dreszer K. 2006. Słubfurt jako przykład integracji miast granicznych Słubic i Frankfurtu. [W:] Z. Przygodzki (red.), Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 199-204.
 22. Foucher M. 1991. Fronts et frontières. Un tour du monde géopolitique. Fayard, Paris, Nouvelle édition, revue et augmentée.
 23. Garand M., Kowala-Stamm K. 2003. Percepcja przestrzenna granicy i obszaru przygranicznego na przykładzie Słubfurtu. [W:] B. Breysach, A. Paszek, A. Tölle (red.), Grenze-Granica. Prace interdyscyplinarne o podobieństwach, barierach i horyzontach myślowych z perspektywy polsko-niemieckiej. Thematicon, 8: 375-387.
 24. Gąsior G. 2008a. Zaolzie, [W:] G. Gąsior (koord.), Zaolzie. Polsko-czeski spór o Śląsk Cieszyński, 1918-2008. Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa, s. 2-3.
 25. Gąsior G. 2008b. Stawianie granic. [W:] G. Gąsior (koord.), Zaolzie. Polsko-czeski spór o Śląsk Cieszyński, 1918-2008. Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa, s. 46-107.
 26. Graff J. 2006. Einzelhandel ohne Grenzen? Konsumentenverhalten und Angebotsstrukturen in der Doppelstadt Frankfurt (Oder) - Słubice. Freie Universität Berlin. Maszynopis pracy dyplomowej.
 27. Grimm F. D., Weigel O. 1995. Siedlungsstruktur und Zentrensysteme westlich von Oder und Neiβe. Historischer Hintergrund und Entwicklungstrend. Beiträge zur Regionalen Geographie, 38: 73- 91.
 28. Grykień S., Waack Ch. 1998. The impact of changes in political system on connection between Görlitz and Zgorzelec inhabitants. [W:] S. Ciok, J. Łoboda (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Studia Geograficzne LXIX: 273-280.
 29. Houtum v. H. 1999. Internationalisation and mental borders. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 90, 3: 329-335.
 30. Jajeśniak-Quast D., Stokłosa K. 2000. Geteilte Städte an der Oder und Neiße. Frankfurt (Oder) - Słubice, Guben - Gubin und Görlitz - Zgorzelec 1945-1995. BERLIN VERLAG Arno Spitz GmbH, Berlin.
 31. Jańczak J. 2009a. Cross-border governance jako koncepcja wspólnego zarządzania miastem podzielonym. Efektywność w warunkach członkostwa w UE. [W:] J. Jańczak, M. Musiał-Karg (red.), Pogranicze polsko-niemieckie po 2004 roku. Nowa jakość sąsiedztwa? Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 214-237.
 32. Jańczak J. 2009b. Gorizia - Nova Gorica. Between Unification and Reunification. [W:] J. Jańczak (red.), Conflict and Cooperation In Divided Cities. Logos Verlag, Berlin, s. 122-132.
 33. Jańczak J. 2009c. Polityczne i społeczne konsekwencje członkostwa Polski w UE dla granicy i pogranicza zachodniego. [W:] S. Konopacki (red.), Polska pięć lat w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Ibidem, Łódź, s. 151-168.
 34. Kaczmarek J. 2011. Gubin i Guben - miasta na pograniczu. Socjologiczne studium sąsiedztwa. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 35. Kaczmarek T. 1999. Frankfurt nad Odrą i Słubice - formy symbiozy miast przygranicznych. [W:] Przestrzeń miejska, jej organizacja i przemiany. XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 133-141.
 36. Kaczmarek T. 2005. Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich. Seria Geografia 70. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 37. Kłosowski F. 2001. Usługi w miastach granicznych Cieszyn i Czeski Cieszyn. [W:] J. Runge, F. Kłosowski (red.), Problemy społeczno-demograficzne pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie Śląska Cieszyńskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 189-213.
 38. Kłosowski F., Runge J. 1999. Usługi w przestrzeni miejskiej na przykładzie Cieszyna. [W:] Przestrzeń miejska. Jej organizacja i przemiany. XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 21-29.
 39. Konecka B., Weltrowska J. 1997. Funkcje handlowe Cieszyna i Cieszyna Czeskiego. [W:] M. Maik, D. Sokołowski (red.), Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 223-226.
 40. Konflikty współczesnego świata. 2008. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 41. Kopka A. 2010. Rola jednostek akademickich w procesie polsko-niemieckiej integracji w rejonach przygranicznych na przykładzie Słubic i Frankfurtu nad Odrą. [W:] J. Jańczak, M. Musiał-Karg, L. Wojnicz (red.), Pogranicze polsko-niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, s. 57-70.
 42. Kosmala G. 1999. Stabilność granic politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej w XX wieku. Czasopismo Geograficzne, LXX: 51-64.
 43. Krätke S. 1996. Where East Meets West: the German-Polish Border Region in Transformation. European Planning Studies, 4, 6: 647-669.
 44. Kulczyńska K. 2004. Funkcjonowanie i oddziaływanie Collegium Polonicum w Słubicach jako ośrodka akademickiego. [W:] Z. Michalczyk (red.), Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 553-558.
 45. Kulczyńska K.. 2006. Tereny powojskowe - nowe funkcje starych przestrzeni miejskich (przykład Słubic). [W:] I. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie, ich organizacja i funkcje. XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 141-151.
 46. Kulczyńska K. 2008. Rozmieszczenie i funkcjonowanie usług w mieście przygranicznym Słubice. [W:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole, s. 203-212.
 47. Kulczyńska K. 2010a. The Gubin-Guben transborder urban complex as an arena of consumer behaviour. Bulletin of Geography (Socio-Economic Series), 14/2010: 79-89.
 48. Kulczyńska K. 2010b. Usługi jako czynnik kształtujący przestrzeń podzielonych miast pogranicza. [W:] M. Barwiński (red.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. 58. Zjazd PTG, 2, Łódź, s. 127-135.
 49. Kulczyńska K. 2011a. Nowe formy zagospodarowania przestrzeni miejskiej jako wyznacznik przemian społeczno-gospodarczych i sukcesji w miastach przygranicznych. [W:] W. Gulczyński (red.), Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski, s. 123-137.
 50. Kulczyńska K. 2011b. Słubfurt - idea euromiasta na pograniczu polsko-niemieckim. [W:] J. Słodczyk, M. Śmigielska (red.), Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku. Studia Miejskie, 4: 161-169.
 51. Kulczyńska K., Basta G. 2013. Zmiana funkcji terenów powojskowych w Słubicach. [W:] W. Gulczyński (red.), Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej III. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski, s. 279-299.
 52. Kulczyńska K., Matykowski R. 2008. Struktura przestrzenno-handlowa przygranicznego zespołu miejskiego Česky Těšin-Cieszyn. [W:] D. Świątek, M. Bednarek, P. Siłka (red.), Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Dokumentacja Geograficzna, 36: 202-207.
 53. Kulczyńska K., Matykowski R. 2011. Images of the Urban Spaces of Cieszyn. Bulletin of Geography (Socio-Economic Series), 15/2011: 83-94.
 54. Kulczyńska K., Matykowski R., Siwek T. 2011. Przygraniczne miasto podzielone jako ośrodek rozwoju subregionalnego: na przykładzie zespołu miejskiego Cieszyn-Český Těšín. [W:] B. Namyślak (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 20: 133-143.
 55. Kurcz Z. 2006. Die Entstehung eines sozialen Grenzgebietes. Polnisch-deutsche Erfahrungen am Beispiel der Einwohner Gubin. [W:] D. Jajeśniak-Quast, T. Lorenz, U. Müller, K. Stokłosa (red.), Soziale Konflikte und nationale Grenzen in Ostmitteleuropa. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH, Berlin, s. 81-91.
 56. Kurzwelly M. 2007. Słubfurt - miasto na granicy dwóch krajów. Przegląd Zachodni, 04: 60-68.
 57. Kurzwelly M. 2008. Słubfurt - miasto na granicy państwowej, której nie ma. Pro Libris, 4(25): 92-101.
 58. Leśniak M. 2004. Europa-miasta na polskiej granicy zachodniej - uwarunkowania i wizje rozwoju. [W:] J. Słodczyk (red.), Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 125-138.
 59. Lisiecki S. 2009. O granicach naturalnych, politycznych, społecznych i... granicach w głowie. Szkice do socjologii pogranicza polsko-niemieckiego. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 60. Lundén T. 2007. Border agglomerations in the Baltic area: obstacles and possibilities for local interaction. Geographia Helvetica Jg. 62 2007/Heft 1: 22-32.
 61. Lundén T. 2009. Vlga-Valka, Narva-Ivangorod. Estonia's Divided Order Cities - Co-operation and Conflict Within and Beyond the EU. [W:] J. Jańczak (red.), Conflict and Cooperation In Divided Cities. Logos Verlag, Berlin, s. 133-149.
 62. Lundén T., Mellbourn A., v. Wedel J., Balogh P. (red.) 2009. Szczecin. A Cross-Border Center of Conflict and Cooperation. [W:] J. Jańczak (red.), Conflict and Cooperation In Divided Cities. J. Logos Verlag, Berlin, s. 109-121.
 63. Lundén T., Zalamans D. 2001. Local co-operation, ethnic diversity and state territoriality - The case of Haparanda and Tornio on the Sweden-Finland border. GeoJurnal, 54: 33-42.
 64. Ładysz J. 2008. Wpływ redukcji funkcji granicy państwowej na rozwój współpracy transgranicznej na przykładzie współpracy miast granicznych Zgorzelca i Goerlitz. [W:] S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4: 83-91.
 65. Łoboda J., Ciok S. 1995. Probleme und Perspektiven der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in den Grenzgebieten. [W:] W. Pfeiffer (red.), Wissenschaftseinrichtungen und Strukturentwicklung in der Grenzregion. Modelfall Europa-Universität Viadrina Frankfurt (O). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 73-80.
 66. Makaro J. 2009. Euromiasto: atrakcyjny szyld czy urzeczywistnianie się roli transgraniczności. [W:] Z. Kurcz, A. Sakson (red.), Polskie transgranicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 71-88.
 67. Mackré Q. 2009. Géopolitique de Francfort-Sur-l'Oder/Słubice, ville-doublon sur une frontière en déconstruction. L'Espace Politique 8/2009-2 (http://espacepolitique.revues.org/index1348.html; dostęp: 22.04.2013).
 68. Matykowski R. 2008. Trwałość i zmienność granic w Europie. Przegląd Zachodni, 3: 95-112.
 69. Matykowski R., Kulczyńska K. 2008. Społeczno-kulturowe i przestrzenne aspekty szaty informacyjnej miasta przygranicznego. [W:] E. Orłowska (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia Teoretyczne i Regionalne, V: 141-157.
 70. Matykowski R., Schaefer K. 1996. Społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania przygranicznego zespołu miejskiego Gubin-Guben. Biuletyn KPZK PAN, 171: 91-103.
 71. Matykowski R., Kulczyńska K., Tobolska A., Konecka-Szydłowska B. 1998. Polskie obszary przygraniczne w okresie transformacji. [W:] J.J. Parysek, H. Rogacki (red.), Przemiany społeczno-gospodarcze polski lat dziewięćdziesiątych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 145-173.
 72. Moraczewska A. 2008. Transformacja funkcji granic Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 73. Musiał-Karg M. 2009a. Słubfurt i Gubien jako nowa jakość kreowania miast podzielonych. [W:] J. Jańczak, M. Musiał-Karg (red.), Pogranicze polsko-niemieckie po roku 2004. Nowa jakość sąsiedztwa? Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 238-261.
 74. Musiał-Karg M. 2009b. Słubice-Frankfurt (Oder). Cooperation In a Divided City on the Polish-German Order. [W:] J. Jańczak (red.), Conflict and Cooperation In Divided Cities. Logos Verlag, Berlin, s. 150-166.
 75. Musiał-Karg M.. 2010. Współpraca transgraniczna w Europie na przykładzie doświadczeń regionów i miast przygranicznych. [W:] J. Jańczak, M. Musiał-Karg, L. Wojnicz (red.), Pogranicze polsko-niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, s. 155-170.
 76. Nowak K. (red.) 2008. Pierwsza niepodległość. Polacy na Śląsku Cieszyńskim w 1918 roku. Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego, Cieszyn.
 77. Newman D., Paasi A. 1998. Fences and Neighbours in the Postmodern World: Boundary Narratives in Political Geography. Progress in Human Geography, 22.
 78. Opiłowska E. 2006. Geteilte Stadt - Geteiltes Gedächtnis. Geschichtsaufarbeitung in Görlitz/Zgorzelec. [W:] D. Jajeśniak-Quast, T. Lorenz, U. Müller, K. Stokłosa (red.), Soziale Konflikte und nationale Grenzen in Ostmitteleuropa. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH, Berlin, s. 67-79.
 79. Osiewicz P. 2009. Nicosia. Konflikt and Cooperation In the Divided Capital City. [W:] J. Jańczak (red.), Conflict and Cooperation In Divided Cities. Logos Verlag, Berlin, s. 88-97.
 80. Pietroszek K. 2009. Historical Towns Divided by International Border Rivers - the Way to Cooperation and Integration. University of Waterloo. Praca dyplomowa.
 81. Pfeiffer S., Opiłowska E. 2005. Zwei Seiten einer Stadt. Dwie strony miasta. Görlitz-Zgorzelec. Dresdner Verlaghaus Technik GmbH, Dresden.
 82. Pyritz R., Schütt M. 2009. Die Viadrina. Eine Universität als Brücke zwischen Deutschland und Polen. Be.Bra Wissenschaft Verlag GmbH, Berlin-Brandenburg.
 83. Raczyk A., Dołzbłasz S., Leśniak-Johann M. 2012. Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim. Wydawnictwo Gaskor Sp. z o.o., Wrocław.
 84. Robinson G.W.S. 1953. West Berlin: The Geography of an exclave. The Geographical Review, 43-4: 540-557.
 85. Runge J. (red.) 2003. Granice. Obszary przygraniczne. Euroregiony. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 86. Rusek H., Werpachowski L. 2007. Społeczeństwo obywatelskie na pograniczu. Wstęp do studium Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. [W:] J. Kurczewski (red.), Lokalne wzory kultury politycznej. Szkice ogólne i opracowania monograficzne. TRIO, Warszawa, s. 475-525.
 87. Rutowska M. (red.) 1996. Słubice 1945-1995. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Bajt", Poznań.
 88. Rykiel Z. 1990. Region przygraniczny jako przedmiot badań geograficznych. Przegląd Geograficzny, 62/3-4: 263-273.
 89. Rykiel Z. 2006. Podstawy geografii politycznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 90. Siwek T., Kulczyńska K., Matykowski R. 2009. Cieszyn i Śląsk Cieszyński a przemiany polityczne na pograniczu Olzy w XX wieku. [W:] M. Kulesza (red.), Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Katedra Geografii Politycznej i Studiów regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Legnica-Łódź, s. 97-107.
 91. Sobczyński M. 2006. Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 92. Szul R. 2001. Uwarunkowania lokalnej współpracy transgranicznej. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 1, 2(2): 89-98.
 93. Tycner W. 1972. Berlin Zachodni. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.
 94. Waack Ch. 2000. Stadträume und Staatsgrenzen. Geteilte Grenzstädte des mittleren und östlichen Europa im Kontext lokaler Alltagswelten, nationaler Politik und supranationaler Anforderungen. Beiträge zur Regionalen Geographie, 51.
 95. Weiler H.N. 1995. Grenzen als intelektuelle Herausforderung: Die Europa-Universitaet Viadrina Frankfurt (Oder). [W:] W. Pfeiffer (red.), Wissenschaftseinrichtungen und Strukurentwicklung in der Grenzregion. Modelfall Europa-Univesitaet Viadrina Frankfurt (O). Wissenschaftliche Reihe, 1, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 23-40.
 96. Wilke H. 2007. Miasto Görlitz przedstawia się. [W:] A. Billert (red.), Odbudowa i rewitalizacja starych miast w Głogowie, Lubaniu, Polkowicach, Frankfurt (Oder), Görlitz i Kamenz. Gmina Miejska Lubań, Lubań, s. 103-123.
 97. Wojciechowski K. 2007. Wzloty i upadki. Collegium Polonicum jako transgraniczna placówka uniwersytecka. [W:] A. Bielawska, K. Wojciechowski (red.), Trans-Uni. Problemy zarządzania międzynarodową współpracą szkół wyższych w regionach przygranicznych. Thematicon, 12: 9-23.
 98. Zenderowski R. 2002. Stosunki między mieszkańcami miast podzielonych granicą państwową na przykładzie Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Studium socjologiczne. Studia Regionalne i Lokalne, 1(8): 49-78.
 99. Żelichowski R. 2008. Europejska układanka: Baarle-Hertog/Baarle-Nassau. [W:] R. Żelichowski (red.), Małe państwa Europy Zachodniej i terytoria o statusie specjalnym. Ich rola i miejsce w Unii Europejskiej. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu