BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecka Barbara (Nowy Sącz Business School - National-Louis University, Poland)
Title
Dylematy badania kultury organizacyjnej
The Dilemmas of Cultural Research Methods
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 285-296, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Kultura organizacyjna, Badania międzykulturowe, Metody badawcze, Badania naukowe
Organisational culture, Intercultural research, Research methods, Scientific research
Note
summ.
Abstract
Problematyka kultury na trwałe wpisała się w nurt badań nad organizacjami zmieniając w istotny sposób rozumienie nieformalnych uwarunkowań działania zorganizowanego. Zainteresowanie wyznawanymi przez członków organizacji wartościami oraz powstającymi na ich bazie wzorcami zbiorowych zachowań, pozwoliło lepiej zrozumieć problemy związane z zarządzaniem zmianami, czynniki kształtujące efektywności przedsiębiorstwa czy też aspekty zarządzania w korporacjach międzynarodowych. Zarówno teoretycy jak i praktycy zarządzania nie mają już wątpliwości co do znaczenia i roli kultury w funkcjonowaniu organizacji i chociaż dużo wiadomo na temat mechanizmów leżących u podłoża tego zjawiska, co przejawia się między innymi w bogatej literaturze przedmiotu, ciągle pozostaje ona ciekawym obiektem badań i analiz. W niniejszym referacie zajmiemy się problematyką badania kultury organizacyjnej, bowiem nie bez znaczenia dla uzyskiwanych wyników jest to, jakimi metodami posługujemy się w celu jej identyfikacji. Temat ten wydaje się szczególnie istotny w obliczu zagadnień związanych z postulatem zmiany kultury organizacyjnej czy szerzej ujmując zarządzania kulturowego. Punktem wyjścia do rozważań będzie przypomnienie głównych koncepcji kultury organizacyjnej, a następnie przegląd i omówienie perspektyw badawczych. (fragment tekstu)

The organizational culture is still an important issue in organizational theory and practice. This article describes problems conected with deciphering organizational culture and shows the main culture paradigams and assessment methods conected with them. Using methods from both research paradigms enable a greater understanding and better assessment of organizational culture. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brown A., Organizational Culture, Financial Times Pitman Publishing, London 1998
 2. Cameron K. S., Quinn R. E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
 3. Hatch M. J. Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002
 4. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000
 5. Konecki K, Tobery P (red.), Szkice z socjologii zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002
 6. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2003
 7. Sathe V, Jak rozszyfrować i zmienić kulturę organizacji, w: Projektowanie organizacyjne, P.F. Schlesinger, V. Sathe, L.A. Schlesinger, J. Kotter, PWN, Warszawa 1999
 8. Schein E. H., The Corporate Culture Survival Guide. Sense and Nonsense About Culture Change, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1999
 9. Smircich L., Concepts of Culture and Organizational Analysis, "Administrative Science Quarterly, 28, 1983, s. 339 - 358
 10. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
 11. Yauch Ch. A., Steudel H. J., Complementary Use of Qualitative and Quantitative Cultural Assessment Methods, "Organizational Reasearch Methods" Vol. 6 No. 4, October 2003, s. 465 - 481
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu