BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Ewa
Title
Rola Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" w opinii mieszkańców Wałbrzycha
The Role of the Wałbrzyska Special Economic Zone "Invest-Park" in Opinion of the Residents of Wałbrzych
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013, nr 24, s. 147-168, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Restrukturyzacja gospodarki, Specjalne strefy ekonomiczne, Tereny poprzemysłowe
Economic restructuring, Special economic zones, Post-industrial areas
Note
streszcz., summ.
Country
Region wałbrzyski, Polska
Walbrzych region, Poland
Abstract
Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) wywierają wpływ na przestrzeń społeczno-ekonomiczną. Stanowią one narzędzie stymulujące napływ inwestycji do Polski. Utworzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" (WSSE "Invest-Park") wpłynęło na niwelowanie negatywnych następstw likwidacji i upadku zakładów przemysłowych po okresie transformacji. Strefa przejęła rolę dawnych kopalni wałbrzyskich. Jednakże pojawiły się wątpliwości dotyczące oddziaływania strefy na otaczający podregion. Przede wszystkim pierwotny cel, dla którego powołano strefę, nie został osiągnięty, ponieważ nie zmniejszyło się bezrobocie. Celem badań było określenie funkcjonowania i wpływu WSSE "Invest-Park" na społeczeństwo i gospodarkę podregionu wałbrzyskiego w świetle opinii mieszkańców. Mieszkańcy regionu mieli świadomość, że strefa wpływa na niego pozytywnie. Potrafili dostrzec korzyści wynikające z funkcjonowania strefy i określić oczekiwania względem niej. Według nich najważniejszym działaniem jest tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w firmach. Respondenci, których członkowie rodzin pracują w strefie, mają większą świadomość i wiedzę na temat funkcjonowania WSSE. Mieszkańcy podregionu postrzegają strefę jako szansę na rozwój społeczno-gospodarczy. Warunkiem wykorzystania tej szansy jest właściwa współpraca władz samorządowych z zarządem strefy. (abstrakt oryginalny)

Special economic zones (SEZ) have influence on the socio-economic sphere. The aim of creation of the Wałbrzych Special Economic Zone is to stimulate the investment transfer to Poland. Founding the Wałbrzych Special Economical Zone "Invest-Park" (WSSE "Invest-Park") had influence on eliminating the negative consequences of the fall of industrial plants after the transformation period. The zone has taken the role after the old Walbrzych's mines. However there are some doubts when it comes to the influence of the zone on the surrounding subregion. First of all the original purpose why the zone was established wasn't accomplished, because unemployment hasn't decreased. The aim of this study was to determine the functioning and influence of WSSE "Invest-Park" on the society and the economy of the Wałbrzych subregion in view of the locals. The residents of the subregion were aware that the zone had a positive influence on their region. They were able to point out the advantages resulting from the zone's functioning and to specify their expectations toward it. In their view the most important measure is to create new jobs and to increase wages of the employees who are working in these companies. Respondents, whose family members are working in the zone have better awareness and knowledge about the WSSE's functioning. Residents see the zone as a chance for the socio-economic development. The main condition is the appropriate cooperation between the local authorities and the zone's management. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen A., Tynel P. 2011. Ernst & Young-raport. Specjalne strefy ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania.
 2. Apanowicz J. 2003. Metodologia nauk. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Dom Organizatora, Toruń.
 3. Barański P., Michna M. 2011. Raport o specjalnych strefach ekonomicznych. KPMG.
 4. Fiedor B. 2007. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park. Bilans pierwszej dekady, wpływ na region i perspektywy rozwoju. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 5. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. 2012. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 6. Kosmaty J. 2011. Wałbrzyskie tereny pogórnicze po 15 latach od zakończenia eksploatacji węgla. Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 6, 1.
 7. Kryńska E. 2000. Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty. Scholar, Warszawa.
 8. Maciejewska M. 2012. Upadek regionu wałbrzyskiego. Le Monde Diplomatique, Edycja Polska, 10(80).
 9. Matykowski R., Siwek M. 2008. Proces "pączkowania" podstref w ramach specjalnych stref ekonomicznych. [W:] D. Świątek, M. Bednarek, P. Siłka (red.), Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 36: 213-217.
 10. Pilarska C. 2008. Specjalne Strefy Ekonomiczne jako instrument polityki ekonomicznej państwa. [W:] Z. Dach (red.), Państwo a rynek we współczesnej gospodarce. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, s. 52-76.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. 1997 nr 46, poz. 290 ze zm.).
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK.
 13. Rydz E. 2004. Proces kształtowania się Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 7: 9-23.
 14. Smętkowski M. 2008. Rola specjalnych stref ekonomicznych w kształtowaniu struktury przestrzennej przemysłu w Polsce. [W:] Z. Zioło (red.), Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu, 10: 204-216.
 15. Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego 2020. 2011. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 16. Stryjakiewicz T. 1999. Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 17. Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych.
 18. Główny Urząd Statystyczny (www.stat.gov.pl).
 19. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (www.paiz.gov.pl).
 20. Strona internetowa WSSE (www.invest-park.com.pl).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu