BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bała Dawid (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Kolejowy transport publiczny w województwie wielkopolskim
Public Railway Transport in Greater Poland Voivodeship
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013, nr 22, s. 5-14, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Transport kolejowy, Rozwój regionalny, Sieć kolejowa
Railway transport, Regional development, Railway network
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstract
Do podstawowych celów polityki rozwoju regionalnego należy zapewnienie spójności terytorialnej, w której kształtowaniu zasadniczą rolę odgrywa sprawnie działająca sieć infrastruktury transportowej. Zbudowanie sprawnego systemu transportowego stanowi konsekwencję przyjętego w Polsce modelu rozwoju. W pracy scharakteryzowano sieć kolejową województwa wielkopolskiego, definiując główne problemy w transporcie kolejowym. Dokonano analizy dostępności kolejowej ośrodków powiatowych ze stolicy województwa w aktualnych warunkach infrastrukturalnych. Myślenie o kolei jako czynniku rozwoju województwa wielkopolskiego wymaga oprócz inwestycji w infrastrukturę przede wszystkim zmian organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The main goals of regional development policy is to ensure territorial cohesion. Fundamental role in its shaping plays an efficiently working transport infrastructure network. Construction of an efficient transport system is consistent with the adopted in Poland model of development. This paper characterizes the railway network in Greater Poland Voivodeship, through the definition of the main problems of rail transport. Were analyzed availability railway of main city county with the capital of Greater Poland Voivodeship, taking into account the current conditions of the infrastructure. Thinking about rail as an factor for the development of the Greater Poland Voivodeship requires not only investment in infrastructure, but most of all changes in the organization. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beim M. 2012. Szybkie koleje czy koleje dużych prędkości? Komentarz IS 111.
 2. Churski P., Dominiak J., Dolata M., Konecka-Szydłowska B., Perdał R. 2009. Spójność terytorialna regionu wielkopolskiego w aspekcie funkcjonalnym. [W:] P. Churski (red.), Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego. Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności, s. 1-76.
 3. Komornicki T. 2011. Dostępność transportowa Polski Zachodniej. Ekspertyza wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
 4. Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W. 2009. Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej. Biuletyn KPZK PAN, 241.
 5. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 2011. Warszawa.
 6. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. 2010. Poznań.
 7. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. 2013. KPRM, Warszawa.
 8. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. 2009. KPRM, Warszawa.
 9. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). 2013. Warszawa.
 10. http://www.utk.gov.pl
 11. http://koleje-wielkopolskie.com.pl/
 12. http://www.pkp.pl
 13. http://rozklad-pkp.pl
 14. https://maps.google.pl
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu