BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowakowska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Szkaradkiewicz Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Tożsamość jednostki terytorialnej - podstawa promocji i kierunków rozwoju na przykładzie miasta Łodzi
A Territorial Indentity as a Basis for City's Promotional Scheme and Paths of Development. A Case Study of the City of Lodz
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013, nr 22, s. 43-56, rys., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Tożsamość, Tożsamość miasta, Marka
Identity, Identity of the city, Brand
Note
streszcz., summ.
Country
Łódź
Lodz
Abstract
Zarządzanie marką miasta jest ważnym elementem systemów promocji jednostek terytorialnych. Jednakże, aby zbudować silną markę, należy ją oprzeć na wyróżnikach tożsamości miasta. W celu ukształtowania pożądanego i prawdziwego wizerunku miasta niezbędne jest również dokumenty strategiczne opierały się na cechach charakterystycznych jednostki. Przykładem jednostki terytorialnej, której władze zdecydowały się zmienić jej industrialny charakter, by bazując na dziedzictwie, stymulować kreatywne działania, jest Łódź. Celem artykułu jest charakterystyka wyróżników świadczących o unikatowości miasta Łodzi i analiza działań marketingowych w ich kontekście. Artykuł podejmuje kwestię relacji pomiędzy dziedzictwem materialnym, społecznym i kulturowym miasta, tworzącym jego tożsamość, a wykorzystaniem tych charakterystyk do budowania współczesnej marki Łodzi i wspierania kierunków rozwoju nowoczesnych działalności opartych na kulturze. (abstrakt oryginalny)

City brand management has recently become one of the most important parts of the regional promotion systems. However, if the city's brand is to be strong it has to be based on the city's identity. Lodz is given as an example of a city which builds brand on its most recognizable characteristics. The council of the city of Lodz has decided to turn the urban postindustrial heritage info a new, creative and modern path of development. Numerous renovated factories are now premises of  service companies, art centers and loft apartments. City marketing is also aimed at young people, students and entrepreneurs whose future is the future of this urban area. There are several initiatives to enhance the graduate to stay and work in Lodz. In order to attract people to Lodz it has to offer wide range of cultural and entertaining events. The city has taken part in the competition of hosting the European Capital of Culture 2014. The campaign which was prepared for this reason has given a great lesson of marketing to the city's authorities, but most important of all, it has increased citizens' participation in urban management and decision making process. However, the competition was lost by Lodz, it was able to draw conclusions and set up the creative vision for the city's further development. The authorities does not avoid raising difficult issues and problems which are part of the city's identity. That is why the city's new brand is perceived as challenging, but consistent. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych wykonana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. 2010. Łódź.
 2. Domański T. 2005. Możliwości wykorzystania technik kreowania tożsamości miasta w koncepcji marki terytorialnej. [W:] H. Szulce, M. Florek (red.), Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji. Kierunki rozwoju. Poznań.
 3. Florek M., Augustyn A. 2011. Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego - zasad i procedury. Fundacja Best Place, Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa.
 4. Gelder van S., Allan M. 2006. City branding. How cities compete in the 21st century.
 5. Hanzl M. 2011. Wprowadzenie do raportu. [W:] Projekt Nasz Księży Młyn. Raport. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi.
 6. Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A. 2009. Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych - raport końcowy. Ecorys Research and Consulting na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa.
 7. Pożycka P. 2012. Łódź - miasto kreatywne. Badanie potencjału kreatywnego Łodzi na tle wybranych miast Polski. Łódź.
 8. Prylińska M., Ratkowska P. 2009. City Break - próba wyjaśnienia i zdefiniowania zjawiska w odniesieniu do polskiego rynku usług turystycznych. Turystyka Kulturowa 10.
 9. Siestrzewitowska J. 2011. Ochrona tożsamości przestrzennej na wybranych przykładach miast Lubelszczyzny Politechnika Lubelska, Lublin.
 10. Stanowicka-Traczyk A. 2007. Instrumenty strategii kształtowania wizerunku na przykładzie miast polskich. Studia Regionalne i Lokalne 3(29).
 11. Strategia zarządzania marką Łódź na lata 2010-2016. 2010. Łódź.
 12. Szulce H., Florek M. (red.) 2005. Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji. Kierunki rozwoju. Poznań.
 13. TNS OBOP. 2010. Łódź oczami ekspertów - potencjał i bariery rozwoju miasta. Załącznik do raportu z badania opinii mieszkańców Łodzi.
 14. Wiśniewski M. 2006. Materia tożsamości i tożsamość materii. Kronika Mista Łodzi, 1: 39.
 15. Bank Danych Lokalnych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Dostęp elektroniczny http://www.stat. gov.pl
 16. Strona Internetowa Archiwum Państwowego w Łodzi http://www.lodz.ap.gov.pl/index.php/
 17. Strona Internetowa o historii Łodzi, http://www.stara-lodz.pl
 18. Strona Internetowa Stowarzyszenia Fabrykancka, http://www.fabrykancka.pl.
 19. Strona Internetowa Urzędu Miasta Łodzi http://www.uml.lodz.pl/
 20. Strona Internetowa Centrum kulturalno-artystycznego ŁódźArtCenter, http://www.lodzartcenter. com/
 21. Strona Internetowa Regionalnego Katalogu Zabytków Województwa Łódzkiego, http://www.kultura. lodz.pl/.
 22. Strona Internetowa Projektu Art_Inkubator, http://artinkubator.com/
 23. Strona Internetowa Projektu Kreatywni Samozatrudnieni http://www.kreatywnisamozatrudnieni.pl/
 24. Strona Internetowa Programu "Młodzi w Łodzi", http://mlodziwlodzi.pl/
 25. Strona Internetowa Magazynu "Purpose", http://www.purpose.com.pl/
 26. Strona Internetowa Kampanii Społecznej "Kultura się Liczy!", http://kulturasieliczy.pl/
 27. Strona Internetowa poświęcona przemysłom kreatywnym w Łodzi, http://creativeindustries.pl/aktualnosci/
 28. Strona Internetowa Dziennika łódzkiego, http://dzienniklodzki.pl/
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu