BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyż Teresa
Title
Współczesne uwarunkowania rozwoju regionów społeczno-ekonomicznych
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013, nr 21, s. 5-20, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Modernizacja, Globalizacja, Metropolizacja, Rozwój regionalny
Modernization, Globalization, Metropolisation, Regional development
Note
streszcz.
Abstract
W niniejszym artykule podjęto problematykę wpływu współczesnych uwarunkowań zewnętrznych, ujmowanych w skali europejskiej i światowej, na rozwój regionów społeczno-ekonomicznych w Polsce. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera opis głównych procesów ogólnych, które stanowią współczesne uwarunkowania zewnętrzne rozwoju regionalnego. Do procesów tych zalicza się: zmiany modernizacyjne, globalizację, metropolizację, integrację europejską. Część druga ma charakter empiryczny i zawiera próbę odpowiedzi na pytania: jakie są regionalne przejawy i efekty oddziaływania tych uwarunkowań w Polsce i jakie są ich relacje z dochodem regionalnym i zmianami jego przestrzennego zróżnicowania. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowczak A. 2011. Polityka wyrównawcza państwa wobec zróżnicowanej sytuacji finansowej polskich województw. Biuletyn KPZK PAN, 248: 107-123.
 2. Chojnicki Z. 1993. Postmodernistyczne zmiany globalnego porządku społeczno-gospodarczego. [W:] Polonia quo vadis? Studia Regionalne i Lokalne, 12(45): 166-204.
 3. Chojnicki Z. 1996. Region w ujęciu geograficzno-systemowym. [W:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 7-43.
 4. Chojnicki Z. 1998. Uwarunkowania rozwoju nadgranicznego - koncepcje i założenia teoretyczne. [W:] B. Gruchman, J.J. Parysek (red.), Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, 2. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, s. 11-48.
 5. Chojnicki Z. 2000. Perspektywiczne problemy badawcze geografii. [W:] B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o Ziemi i człowieku. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 151-157.
 6. Chojnicki Z., Czyż T. 2000. Nowa organizacja terytorialna Polski i układ regionalny. Czasopismo Geograficzne, 121, 3-4: 261-277.
 7. Chojnicki Z., Czyż T. 2005. Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym. Biuletyn KPZK PAN, 219: 8-23.
 8. Chojnicki Z., Czyż T. 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 9. Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Seria Geografia, 79, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 10. Churski P. 2011. Wyzwania spójności a Strategia Europa 2020. [W:] K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii. Bydgoszcz, s. 493-511.
 11. Domański B. 2005. Korporacje ponadnarodowe a miejsce (region). Biuletyn KPZK PAN, 237: 130- 145.
 12. Domański R. 2005. Modyfikacje teorii wzrostu gospodarczego. Wzrost endogeniczny. Biuletyn KPZK PAN, 219, Warszawa, s. 174-199.
 13. EUROSTAT 2013 (http://epp.ec.europa.eu/).
 14. Florida R. 2005. Cities and the creative class. Routledge, New York.
 15. Gorzelak G. 2012. Wyzwania startegiczne Polski i regionów. Materiały V Konferencji Krakowskiej "Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski", Kraków.
 16. GUS 2012. Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne w 2010 r. Katowice.
 17. Jałowiecki B. 1999. Metropolie. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 18. Korcelli P. 1998. Metropolie i funkcje metropolitalne - podstawowe pojęcia i ich zakres. [W:] A. Gawryszewski, P. Korcelli, E. Nowosielska (red.), Funkcje metropolitalne Warszawy. Zeszyty IGiPZ PAN, 53: 84-90.
 19. Kudełko J. 2011. Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w świetle zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich. Studia KPZK PAN, 140: 35-46.
 20. Maik W. 2003. Pojęcie metropolii a problemy badania funkcji metropolitalnych. [W:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 9-17.
 21. Parysek J. J. 2003. Metropolie: metropolitalne funkcje a struktury przestrzenne. [W:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 19-40.
 22. Parysek J.J. 2008. Polityka regionalna i planowanie regionalne w Polsce. Biuletyn KPZK PAN, 237: 9-35.
 23. Rocznik Statystyczny Województw 2012. GUS, Warszawa.
 24. Sagan I. 2003. Geografia regionalna a przemiany metodologii badań społeczno-ekonomicznych. [W:] I. Sagan, M. Czepczyński (red.), Wymiar i współczesne interpretacje regionu. Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 43-54.
 25. Scott A.J., Storper M. 2003. Regions, globalization, development. Regional Studies, 37, 6-7: 579-593.
 26. Stryjakiewicz T. 2008. Regiony kreatywnej wiedzy - zarys międzynarodowego projektu badawczego ACRE. Biuletyn KPZK PAN, 237: 129-145.
 27. Stryjakiewicz T. 2011. Rola geografii w badaniach procesów i struktur społeczno-ekonomicznych w skali globalnej i regionalnej. [W:] A. Kostrzewski, W. Maik, R. Brudnicki (red.), Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii. 5 Forum Geografów Polskich. Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 49-58.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu