BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepańska Magdalena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Obszary Natura 2000 a rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2010 r.
Natura 2000 Areas and Organic Farming in Poland in 2010
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013, nr 21, s. 81-92, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Program Natura 2000, Rolnictwo, Rolnictwo ekologiczne
Natura 2000 Networking Programme, Agriculture, Ecological agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ekologiczny sposób gospodarowania w obrębie obszarów Natura 2000 jest jedną z rekomendowanych form działalności i wspieraną finansowo w ramach programów rolnośrodowiskowych. Rolnictwo ekologiczne w Polsce rozwija się dynamicznie. Świadczy o tym wzrost udziału użytków rolnych, objętych ekologicznym sposobem gospodarowania, w całkowitej powierzchni upraw rolnych - z 0,3% w 2002 roku do 2% w 2010 r. Celem artykułu jest analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa ekologicznego oraz jego współwystępowania z obszarami Natura 2000 w Polsce w 2010 r. (abstrakt oryginalny)

Ecological farming within Natura 2000 areas is one of the recommended forms of activity financially supported within agri-environment programs. Organic farming in Poland is growing dynamically. It has been indicated by the increase in the share of agricultural land under organic farming in the total area of agricultural crops - from 0.3% in 2002 to 2% in 2010. The aim of the article is the analysis of regional diversity of organic farming and its coexistence with the Natura 2000 areas in Poland in 2010. The size of areas under Natura 2000 protection is associated with the development of organic farming. Voivodeships with a high proportion of Natura 2000 areas within their boundaries (over 30%) also had a high proportion of agricultural land cultivated with the use of ecological methods, from 6.4% to 1.8%, while those with the least proportion (under 5%) had only 0.4%. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bołtromiuk A. 2011. Przesłanki utworzenia i geneza sieci Natura 2000. [W:] A. Bołtromiuk, M. Kłodziński (red.), Natura 2000 jako czynniki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 77-103.
 2. Kacprzak E., Kołodziejczak A. 2011. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2006-2009. [W:] E. Kacprzak, A. Kołodziejczak (red.), Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 14: 117-135.
 3. Kołodziejczak A. 2010. Wpływ Funduszy UE na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. [W:] R. Rudnicki (red.), Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 63-77.
 4. Kaługa I. 2009. Korzyści dla rolnictwa wynikające z gospodarowania na obszarach Natura 2000. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 5. Niewęgłowska G. 2010. Problemy rolników związane z realizacją ochrony przyrody na obszarach Natura 2000. [W:] A. Bołtromiuk (red.), Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 113-126.
 6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2012. 2007. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 7. Raport o stanie wsi. Polska wieś 2012. 2012. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2010, nr 77, poz. 510).
 9. Rozporządzenie MRiRW w sprawie minimalnych norm z dnia 11 marca 2010 r. (Dz.U. nr 39, poz. 211).
 10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 880).
 11. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 2009, nr 116, poz. 975).
 12. http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/natura-w-rolnictwie (data dostępu: 11.07.2013).
 13. http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne (data dostępu: 11.07.2013).
 14. http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (data dostępu: 11.07.2013).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu