BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hauke Jan (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Konecka-Szydłowska Barbara (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Nierówności wewnątrzregionalne w województwie wielkopolskim. Studium małych miast
Intra-Regional Inequalities in the Wielkopolska Region. Case study Small Towns
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011, nr 16, s. 87-98, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Konwergencja, Małe miasto
Convergence, Small town
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstract
Celem pracy jest analiza nierówności wewnątrzregionalnych w województwie wielkopolskim. Nierówności te badane są w oparciu o analizę zmian społeczno-gospodarczych w małych miastach województwa wielkopolskiego w trzech przekrojach czasowych w 1992, 2000 i 2008 r. Jest to kontynuacja badań przedstawionych w pracy Koneckiej-Szydłowskiej, Haukego (2011).Wskaźniki zastosowane w analizie uwzględniają różne aspekty badanego zjawiska i odnoszą się do następujących zagadnień: sytuacji ludnościowej, infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa oraz gospodarki.Wanalizie wykorzystano techniki eksploracyjne oparte na modelach regresyjnych zbudowanych i oszacowanych dla badanych wskaźników w trzech powyższych przekrojach czasowych oraz dla różnic między rokiem 2000 a 1992 i między rokiem 2008 a 2000. Modele te konstruowane i interpretowane były w podobny sposób jak w analizie konwergencji. Interpretacja ich jest rozszerzeniem idei konwergencji zwyczajowo analizowanej dla PKB. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to analyze the intra-inequality in the province Wielkopolski. These inequalities are examined in the analysis of socio-economic changes in the small towns in the province of Wielkopolska in three time spots: 1992, 2000 and 2008. This is a continuation of the research of Konecka-Szydłowska, Hauke (2011). The indicators used in the analysis take into account various aspects of the phenomenon studied and refer to the following issues: population, technical infrastructure, housing and the economy. The study used exploratory techniques based on regression models which are constructed and estimated for the indicators examined in the above three sections of time and for differences between 2000 and 1992 and between 2008 and 2000. These models were constructed and interpreter in a similar manner as in the analysis of convergence. Interpretation is an extension of the idea of convergence usually analyzed GDP. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barro R.J. 1994. Economic growth and convergence. International Center of Economic Growth, Occasional Papers, 46: 1-29.
 2. Barro R.J., Sala-i-Martin X. 1991. Convergence across states and regions. Brookings Papers in Economic Activity, 1: 107-182.
 3. Barro R.J., Sala-i-Martin X. 1992. Convergence. Journal of Political Economy, 100, 2: 223-251.
 4. Calamai L. 2009. The link between devolution and regional disparities: evidence from Italian regions. Environment and Planning A, 41: 1129-1151.
 5. Czyż T. 2001. Zróżnicowanie regionalne Polski w układzie nowych województw. Biuletyn KPZK PAN, 197: 7-35.
 6. Czyż T., Hauke J. 2010. Nierówności regionalne w Polsce. [W:] W. Ratajczak, K. Stachowiak (red.), Gospodarka przestrzenna społeczeństwu. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 13-31.
 7. Dolata M. 2009. Wewnętrzne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego województwa wielkopolskiego. [W:] T. Czyż (red.), Charakter regionalny województwa wielkopolskiego. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 9: 63-76.
 8. Domański B. 2005. The economic performance and standard of living of post-communist European countries since 1989: factors and processes behind. Geographia Polonica, 78, 2: 107-126.
 9. Domański B., Guzik R., Micek G. 2003. Zróżnicowanie regionalne krajów Europy Środkowo- Wschodniej i jego zmiany w latach 1995-2000. Biuletyn KPZK PAN, 2004: 125-142.
 10. Dunford M., Smith A. 2000. Catching up or falling behind? Economic performance and regional trajectories in the "New Europe". Economic Geography, 76, 2: 169-195.
 11. Gaczek W.M. 2001. Zróżnicowanie wewnętrzne województwa wielkopolskiego. [W:] T. Czyż (red.), Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnym Polski. Biuletyn KPZK, PAN, 197: 37-58.
 12. Konecka-Szydłowska B., Hauke J. 2011. Małe miasta jako lokalne bieguny wzrostu w przestrzeni województwa wielkopolskiego. Ujęcie dynamiczne (w druku).
 13. Konecka-Szydłowska B., Kaczmarek U. 2010. Small town development and social capital in Poland: the casus Łobez and Słupca. [W:] A. Borsig, J. Burdack, E. Knappe (red.), Small towns in Eastern Europe: local networks and urban development. Beitrage Zur Regionalen Geographie, 64: 72-89.
 14. Kopczewska K. 2008. Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy. CeDeWu, Warszawa.
 15. Kossowski T. 2009. Konwergencja przestrzenna - aspekty teoretyczne. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 8: 7-20.
 16. Malaga K., Kliber P. 2007. Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 17. Maurseth P.B. 2001. Convergence, geography and technology. Structural Change and Economic Dynamics, 12: 247-276.
 18. Maurseth P.B. 2001.Convergence, geography and technology. Structural Change and Economic Dynamics, 12: 247-276.
 19. Męczyński M., Konecka-Szydłowska B., Gadziński J. 2010. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i klasyfikacja małych miast Wielkopolski. Ekspertyza na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
 20. Nowak S. 1970. Metodologia badań socjologicznych. Warszawa.
 21. Ratajczak W. 2008. Modele ekonometrii przestrzennej w analizie regionalnej. [W:] T. Stryjakiewicz, T. Czyż (red.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, 237: 323-344.
 22. Rodriguez-Lopez J., Martinez-Lopez D., Romero-Avila D. 2009. Persistence of inequalities across the Spanish regions. Papers in Regional Science, 88, 4: 841-862.
 23. Smętkowski M., Wójcik P. 2009. Rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej. Studia Regionalne i Lokalne, 4(38): 39-66.
 24. Webb J.W. 1964. Ruch naturalny i migracyjny jako składnik przemian ludnościowych. PZLG, 1: 134-138.
 25. Wójcik P. 2008. Dywergencja czy konwergencja. Dynamika rozwoju polskich regionów. Studia Regionalne i Lokalne, 2(32): 41-71.
 26. Zipf G.K. 1949. Human behaviour and the principle of least effort. Cambridge, Mass.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu