BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Reichel Marek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu), Reichel Janusz (Politechnika Łódzka)
Title
Wykorzystanie metody Hellwiga do ustalania potencjału innowacyjnego regionów w Polsce
Using the Hellwig Method for Determining the Innovative Potential of Regions in Poland
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 415-432, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Innowacyjność regionu, Konkurencyjność regionów, Metoda Z. Hellwiga
Regional innovation, Regions competitiveness, Hellwig's method
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest określenie potencjału innowacyjnego województw Polski na podstawie zbioru wyselekcjonowanych danych statystycznych. Referat ten jest również próbą wykorzystania do badań metody Hellwiga. Pozwala ona w niniejszym badaniu na wyznaczenie syntetycznego wskaźnika, za pomocą którego istnieje możliwość oceny badanych jednostek z punktu widzenia innowacyjności. (abstrakt oryginalny)

Terms: "competitive regions"and "innovative regions" are very important in theory of economics as well as in practical activities. The reason is that the competitiveness in the world economy is the basic and most important factor, and innovations are the key to being competitive. In the paper authors tried to determine an innovative potential of regions in Poland. The trial is based on available statistic data for the year 2002. The information that characterize 3 areas were considered: 1. high education, 2. r- d sector, and 3. investment. The are many factors that determine the innovative regions. This implies the usage of a multidimentiomal comparative analysis. The method of determining the synthetic Hellwig indicator was used. The indicator was the base for comparing between regions according to their competitive and innovative potential. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gawlikowska - Hueckel K., Umiński S., Ocena konkurencyjności województw. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2000.
 2. Golińska - Pieszyńska M., Regionalne systemy innowacyjne. [W:] Organizacja i zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 834, Łódź 1999.
 3. Grabiński T, Wydymus S., Zeliaś A., Modele ekonometryczne w procesie prognozowania. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1981.
 4. Hausner J., Kudłacz T, Szlachta J., Instytucjonalne przesłanki regionalnego rozwoju Polski. Tom CVI, PAN KPZK 1997.
 5. Mamut M., Cybulski L. (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 6. Kozłowski J., Polityka naukowa - polityka innowacyjna. Nowe rozwiązania. Streszczenie wybranych publikacji zachodnich, Biblioteka Komitetu Badań Naukowych, Warszawa 1995.
 7. Kudłacz T., Szymla Z., Reichel M., Innowacyjne uwarunkowania rozwoju subregionów w Polsce. Projekt w ramach badań statutowych AE w Krakowie, Kraków 2001.
 8. Markowski T., Stawasz E., Zembaczyński R. (red.), Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji. Wybór ekspertyz. Publikacja wykonana w ramach Zespołu Zadaniowego ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, inicjatywy finansowanej ze środków pomocowych Unii Europejskiej - Phare, Warszawa 1997.
 9. Meyer - Stamer J., Konkurencyjność systemowa. "Gospodarka narodowa" 1996 nr 3.
 10. Peyroux C., Referat na konferencję "Parki technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości miejscem wykorzystania osiągnięć naukowych oraz formą promocji miasta i regionu", Łódź, 1999 (maszynopis).
 11. Strahl D. (red.), Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 12. Strahl D., Metody programowania rozwoju społeczno - gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990.
 13. Zienkowski L. (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu