BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokołowska-Woźniak Justyna (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Poland)
Title
Pomiar stopnia rozwoju "gospodarki opartej na wiedzy" w wybranych krajach europy w oparciu o metodologię Banku Światowego
Measuring the Development of "Knowlegde Based Economy" in Chosen European Countries Using the World Bank Methodology
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 433-448, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Indeks Gospodarki Opartej na Wiedzy, Indeks wiedzy
Knowledge-based economy, Knowledge Economy Index (KEI), Knowledge Index (KI)
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszej pracy jest prezentacja metody Banku Światowego stosowanej do oceny potencjału i poziomu kraju w budowaniu GOW oraz próba wskazania silnych i słabych stron gospodarki polskiej na tle wybranych państw w oparciu o ww. metodologię.

The idea of knowledge- based economy has become very popular in the last decade as the ability to acquire and use knowledge has been widely recognised by economists as the most important factor of growth and a factor in determining competitiveness of a countr/s economy. The main goal of this paper is to present the methodology used by the World Bank to assess the strengths and weaknesses in making the transition to the knowledge economy. The author tries to compare Poland's performance in this area with selected countries. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. An Assesment of Policies and Reforms in Europe, The Lisbon Review 2004.
 2. Bell D., The Coming of Post-Industrail Society, Basic Books, New York 1973.
 3. Building Knowledge Economies: Opportunides and Challenges for EU Accession Countries, Final Report of the Knowledge Economy Forum, Paris, February 19-22, 2002, www.worldbank.org/ eca/knowledgeeconomy.
 4. Cods J.P, Understanding Economic Growth, OECD 2004.
 5. Dahlman C., The Challenge of the Knowledge Economy for Countries of Eastern and Central Europe, World Bank Institute, prezentacja podczas Knowledge Economy Forum: Improving Competitiveness Through a Knowledge Based Economy, Budapest 2004.
 6. Dahinten C., World Bank Knowledge Economy Products and Strategy: Emerging Lesson, PREM Learning Week, April 9 2003, Washington DC.
 7. Drucker P.F., The Age of Social Transformation, "The Atlantic Monthly", November 1994.
 8. Gospodarka oparta na wiedzy - stan, diagnoza i wnioski dla Polski, Ekspertyza Instytutu Zarządzania Wiedzą w Krakowie na zlecenie Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki, Warszawa - Kraków 2002.
 9. Hansson E., Schwaag Serger S., Competing in the Single Market. SMEs and Innowation in the Baltic Countries and Poland, Malmö, Sweden 2004, str. 21.
 10. http://info.worldbank.org/etools/kam2004.
 11. Innowacyjność polskiej gospodarki, Zeszyty innowacyjne, CASE, Warszawa 2004.
 12. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2003, www.oecd.org.
 13. Presidency Conclusion, Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000.
 14. Toffler A., Trzecia Fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995.
 15. Wawrzyniak B., Lekcja dla kandydatów do Unii Europejskiej. Wnioski z konferencji pn.: Using knowledge for Development in EU Accession Countries, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, marzec 2002.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu