BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wdowicka Magdalena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Innowacyjne przestrzenie w miastach w dobie globalizacji
Innovative Spaces in Cities in the Days of Globalisation
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011, nr 15, s. 43-53, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Innowacje, Globalizacja, Wielkie miasta, Przestrzenne zagospodarowanie miasta
Innovations, Globalization, Great city, Town spatial development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zyski i korzyści płynące z globalizacji dotyczą w szczególności wielkich aglomeracji miejskich, które dzięki działalności korporacji transnarodowych stanowią główne węzły w sieci globalnej. W obszarach tych, w wyniku intensywnych powiązań globalnych, rozwijają się nowe formy organizacji przestrzeni gospodarczej. Celem opracowania jest analiza elementów innowacyjnej przestrzeni ekonomicznej w polskich miastach w dobie postępującej globalizacji gospodarki. Badaniem objęto inwestycje największych na świecie korporacji transnarodowych zlokalizowane w polskich miastach, w szczególności inwestycje w centra badawczo-rozwojowe oraz centra usług dla biznesu, a także instytucje otoczenia innowacyjnego biznesu (parki technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości) i klastry funkcjonujące w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Profits and advantages of globalisation flow mainly to large urban agglomerations that constitute the main nodes of the global network owing to the activity of transnational corporations. As a result of intensive global links, in those areas there develop new forms of organisation of economic space. The paper seeks to analyse elements of innovative space in Polish cities in the days of the advancing globalisation of the economy. The study embraced investment of the largest transnational corporations in the world based in Polish cities, especially their investment in R&D centres and business service centres, as well as innovative business environment institutions (technological parks, technology transfer centres, technological incubators, business incubators) and clusters operating in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benko G. 1993. Geografia technopolii. PWN, Warszawa.
 2. Castells M. 1989. The informational city. Information technology, economic restructuring, and the urban-regional process. Basic Blackwell Publishers, Oxford.
 3. Czerny M. 2007. Globalna fabryka. [W:] M. Czerny (red.), Globalistyka. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje. PWN, Warszawa, s. 36-51.
 4. Friedmann J. 1995. The Word cities hypothesis. [W:] P.L. Knox, P.J. Taylor (red.), World cities in a world system. Cambridge University Press, Cambridge.
 5. Graham S., Marvin S. 1996. Telecommunications at the City. Electronic spaces, urban places. Routledge, London-New York.
 6. Graham S., Marvin S. 2001. Splintering urbanism. Networked infrastructures, technological mobilities, and the urban conditions. Routledge, London-New York.
 7. Kowalak B. 2010. Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Raport 2010. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 8. Łuczak R. 2007. Nowoczesne technologie a globalizacja. [W:] M. Czerny (red.), Globalistyka. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje. PWN, Warszawa, s. 52-81.
 9. Porter M.E. 1990. Konkurencyjna przewaga narodów. PWE, Warszawa.
 10. Porter M.E. 2001. Porter o konkurencji. PWE, Warszawa.
 11. Robertson R. 1995. Globalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity. [W:] M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson (red.), Global Modernities. Sage Publications, London.
 12. Sassen S. 2006. Cities in a World Economy. Pine Forge Press, Thousand Oaks.
 13. Scott A.J. 1988. New industrial spaces. Flexible production organization and regional development in North America and Western Europe. Pion, London.
 14. Scott A.J. 2001. Global City-Regions. Trends, Theory, Policy. Oxford University Press, Oxford.
 15. Wdowicka M. 2009. Activity of Transnational Corporations as a Sign of Inclusion of Polish Cities in Globalization Processes. [W:] G.R. Anant (red.), Multilayered Cities and Urban Systems, IGU Urban Geography Commission Emerging Urban Transformations and Hyderabad Metropolitan Development Authority & Osmania University India, Hyderabad, s. 385-404.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu