BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tobolska Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Czynniki lokalizacji fabryk wybranych korporacji międzynarodowych w Polsce
Factors of Location of Plants of Selected International Corporations in Poland
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011, nr 15, s. 55-66, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Korporacje międzynarodowe, Lokalizacja inwestycji, Lokalizacja produkcji przemysłowej, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
International corporation, Investment location, Industrial production location, Direct investments, Foreign investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy scharakteryzowano czynniki lokalizacji filii trzech międzynarodowych koncernów, które dokonały inwestycji bezpośrednich w przemyśle polskim.: Swedwood Poland Sp. z o.o. w Chlastawie, Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach i EXIDE Technologies SA w Poznaniu. Zestaw najważniejszych czynników uzyskano drogą wywiadu kwestionariuszowgo z przedstawicielami dyrekcji tych przedsiębiorstw, a następnie dokonano ich kwantytatywnej oceny w podziale na cztery grupy: rynkowe, kosztowe, zaopatrzeniowe i "miękkie". Praca zawiera również przegląd ujęć definicyjnych pojęcia czynnik lokalizacji oraz podejść teoretycznych związanych z motywami lokalizacji inwestycji zagranicznych. (abstrakt oryginalny)

The article characterises factors of location of the branches of three international corporations that have made direct investment in Polish industry: Swedwood Poland at Chlastawa, Volkswagen Motor Polska at Polkowice, and EXIDE Technologies in Poznań. The set of the most essential factors was obtained via survey questionnaires sent to the directors of those enterprises and then assessed in quantitative terms by each of four groups: market, cost, procurement, and 'soft' factors. Also offered is a survey of definitions of the location factor and theoretical approaches to the location motives of foreign investors. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budner W. 2004. Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczne, przestrzenne i środowiskowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 2. Chojnicki Z., Czyż T. 2005. Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym. Biuletyn PAN KPZK 219. Warszawa.
 3. Domański B. 2001. Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. IG i GP, UJ, Kraków.
 4. Dunning J.H. 1980. Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests. Journal of International Business Studies, 11, 1.
 5. Dziemianowicz W. 1997. Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 21 (54). Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.
 6. Godlewska H. 2001. Lokalizacja działalności gospodarczej. WSHiFM, Warszawa.
 7. Gorynia M. 2007. Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Grabow B., Henckel D., Hollbach-Grömig B. 1995. Weiche Standortfaktoren. Schriften des Deutschen Institut für Urbanistik, Stuttgart.
 9. Kortus B. 1986. Wstęp do geografii przemysłu. PWN, Warszawa.
 10. Kuciński K. (red.), 2009. Geografia ekonomiczna. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 11. Rymarczyk J. 2004. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
 12. Stryjakiewicz T. 1999; Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 13. Stryjakiewicz T. 2009. Nowe spojrzenie na czynniki lokalizacji działalności gospodarczej. [W:] Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Słupsk, s. 94-102.
 14. Tobolska A. 2008. Przestrzenne aspekty ekspansji zagranicznej korporacji międzynarodowych w koncepcjach internacjonalizacji. [W:] T. Czyż, T. Stryjakiewicz, P. Churski (red.), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej. Biuletyn IGS-EiGP, UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 3: 89-113.
 15. Vernon R. 1966. International Trade and International Investment in the Product Cycle. Quarterly Journal of Economics, 2.
 16. Wdowicka M. 2005. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje samorządowe w aglomeracji poznańskiej w okresie transformacji ustrojowej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 17. Wieloński A. 2005. Geografia przemysłu. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 18. Zajda Z. 1972. Ekonomiczne problemy lokalizacji przemysłowej. [W:] K. Secomski (red.), Elementy teorii planowania przestrzennego. PWN, Warszawa.
 19. Zorska A. 1998. Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu