BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
McPherson Mark (Middlesex University Business School, UK)
Title
Think Non-Ethnic, but Act Ethnic : Perspectives from South Asian Entrepreneurs
Source
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2019, vol. 15, nr 2, s. 117-152, tab., bibliogr. s. 145-151
Issue title
Immigrant Entrepreneurship: New Research Trends and Challenges
Keyword
Przedsiębiorca, Przedsiębiorczość imigrantów, Motywacje, Przedsiębiorczość
Entrepreneur, Immigrant entrepreneurship, Motivation, Entrepreneurship
Note
JEL Classification: L26
streszcz., summ.
Country
Azja Południowa
South Asia
Abstract
Literatura dotycząca przedsiębiorczości etnicznej zakłada, że czynniki religijno-kulturowe i pokoleniowe są zgodne z intencją i zdolnością przedsiębiorcy do rozwoju biznesu. W ramach rozwoju biznesu, tacy przedsiębiorcy powinni zerwać z lokalną bazą klientów etnicznych, aby obsługiwać szerszą bazę klientów nieetnicznych. W rzeczywistości wielu przedsiębiorcom etnicznym brakuje zasobów, motywacji, zdolności i/lub intencji do tego. W konsekwencji rozwój i sukces firmy stają się utrudnione. W tym celu, pracując w kontekście przedsiębiorczości etnicznej, celem tego artykułu jest zbadanie poglądu, że zamiary przedsiębiorczości, zdolności i możliwości informują o rozwoju biznesu, rozwoju i sposobie, w jaki przedsiębiorca określa jego sukces. W związku z tym przeprowadzono 48 częściowo strukturalizowanych wywiadów i 11 porównawczych studiów przypadku z południowo-azjatyckimi Sikhami, Hinduistami i pakistańskimi przedsiębiorcami pierwszej i drugiej generacji na terenie Wielkiego Londynu. Przyjęto paradygmat fenomenologiczny, w którym do analizy danych użyto słów kluczowych. Ustalenia wskazują, że nie ma dowodów na prawdziwą eksplozję. Tym, co definiuje rozwój biznesu i wzrost, są trzy podejścia: (i) treść pozostająca, (ii) zmuszony do pozostania, i (iii) walka o dostosowanie. Utrudnione są próby zwiększenia bazy klientów i rynkowej ponad klientów lokalnych. Ponadto różnice i sukcesy między dwoma pokoleniami odzwierciedlają raczej lokalizację sektorową, intencje, zdolności i umiejętności niż wpływy pokoleniowe lub kulturowe. Zasadniczo artykuł przedstawia alternatywny pogląd na to, w jaki sposób zamiary przedsiębiorczości i możliwości ułatwiają lub hamują rozwój i sukces małych przedsiębiorstw. Jednak biorąc pod uwagę przykładowe ramy i środowisko społeczno-gospodarcze w Wielkim Londynie, wyniki mogą nie być możliwe do uogólnienia. Podsumowując, debata dotycząca przedsiębiorczości etnicznej musi zostać ponownie przeanalizowana; ponieważ położenie nacisku na kulturę, religię, pochodzenie etniczne i pokolenie może wprowadzać w błąd badaczy co do prawdziwego charakteru wymagań biznesowych, problemów i wsparcia dla przedsiębiorców etnicznych. (abstrakt oryginalny)

Literature pertaining to ethnic entrepreneurship assumes that religious-cultural and generational factors espouse the intention and ability of the entrepreneur towards business development. And by way of business growth and development, such entrepreneurs should breakout from their local ethnic customer base to service a wider non-ethnic customer base. In reality, many ethnic entrepreneurs lack the resources, the motivation, the ability and/or intention to do this. Consequently, the development and success of the business become hampered. To this end, working within a context of ethnic entrepreneurship, the aim of this paper is to examine the notion that entrepreneurial intention, ability and opportunity inform business growth, development and how the entrepreneur defines the success thereof. Addressing this, 48 semi-structured interviews and 11 comparative case studies were conducted with first- and second-generation South Asian Sikh, Hindu and Pakistani Muslim entrepreneurs within Greater London. A phenomenological paradigm was adopted, with key-words-in-context used to analyze data. Findings note there is no evidence of genuine breakout. Instead, what defines business development and growth is three approaches: (i) content to remain, (ii) forced to remain, and (iii) struggling to adjust. Hindered are attempts to increase the customer and market base beyond that of local clients. Additionally, differences and success between the two generations are reflective of sectorial location, intention, ability and skill-sets, rather than generational or cultural influences. Essentially, the paper presents an alternative view of how entrepreneurial intention, ability and opportunity facilitate or inhibit small business growth and success. However, given the sample-frame and, socio-economic environment within Greater London, findings may not be generalizable. In conclusion, debate pertaining to ethnic entrepreneurship needs to be re-examined; because placing emphasis on culture, religion, ethnicity and generation may be misleading researchers as to the true nature of business requirements, problems and support for ethnic entrepreneurs. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aldrich, H, Jones, T., & McEvoy, D. (1984). Ethnic advantage and minority business development. In R. Ward & R. Jenkins (Eds.), Ethnic Communities in Business (pp. 189-210). Cambridge: Cambridge University Press,.
 2. Andall, J. (2002). Second- generation attitude? African-Italians in Milan. Journal of Ethnic and Migration Studies, 28(3), 389-407.
 3. Arcand, S. (2012). Transmission of entrepreneurial spirit from first to second generation ethnic minorities in Montreal: Opening paths for further researches. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 6(1), 39-56.
 4. Bacon, N., & Hoque, K. (2005). HRM in the SME sector: Valuable employees and coercive networks. International of Human Resource Management, 16(11), 1976-1999.
 5. Barn, S., & McPherson, M. (2001). Breaking out and making out with customers and competitors: Marketing orientation from a South Asian small business firm's perspective. Proceedings of the Academy of Marketing Conference, Cardiff, Wales, 2-4 July 2001.
 6. Barrett, G., Jones, T., & McEvoy, D. (2001). Ethnic minorities and (de)regulation: Retailing and consumer services in the United Kingdom. Proceedings of the Thematic Network, Liverpool, 22-25 March 2001.
 7. Barrett, G., Jones, T., McEvoy D., & McGoldrick, C. (2002). The economic embeddedness of immigrant enterprise in Britain. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 8(1-2), 11-31.
 8. Basi, K.B., & Johnson, M.R.D. (1996). Asian and White Businesses in the Retail Sector: A Comparative Analysis of Development Patterns. England: University of Warwick.
 9. Basu, A. (1995). Asian small businesses in Britain: An exploration of entrepreneurial activity. Proceedings of the 2nd International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research Conference, Malvern, 18-20 July.
 10. Binks, M., & Vale, P. (1990). Entrepreneurship and Economic Change. London, England: McGraw-Hill.
 11. Carter, S., Mwaura, S., Ram, M., Trehan, K., Jones, T. (2015). Barriers to ethnic minority and women's enterprise: Existing evidence, policy tensions and unsettled questions. International Small Business Journal, 33(1), 49-69.
 12. Carsrud, A., & Brännback, M. (2011). Entrepreneurial motivations: What do we still need to know? Journal of Small Business Management, 49(1), 9-26.
 13. CEEDR. (2000). Mapping ethnic minority owned businesses in Devon and Cornwall - Who are they and what are their needs? Report commissioned by PROSPER, Centre for Enterprise and Economic Development Research, Middlesex University, January.
 14. Chan, S., & Lin Pang, C. (1998). Entrepreneurial culture of the second generation European Chinese. Paper presented at 21st National Small Firms Policy and Research Conference, November, Durham.
 15. Chaston, I., & Mangles, T. (2002). Small Business Marketing Management. England: Palgrave.
 16. Chell, E., & Baines, S. (2000). Networking, entrepreneurship and the microbusiness behaviour. Entrepreneurship and Regional Development, 12, 195-215.
 17. Chell, E., & Haworth, J. (1992). A typology of business owners and their orientation towards growth.
 18. In F. Chittenden,& C. Mason (Eds.), Small Enterprise Development: Policy and Practice in Action (pp 96-105). London: Paul Chapman.
 19. Chimhanzi, J., & Morgan, R.E. (2005). Explanations from the marketing/human resources dyad for marketing strategy implementation effectiveness in service firms. Journal of Business Research, 58(6), 787-796.
 20. Covin, J.G., Green, K.M., & Slevin, D.P. (2006). Strategic process effects on the entrepreneurial orientation- sales and growth rate relationship. Entrepreneurship, Theory and Practice, 4(1), 57-81.
 21. Curran, J., & Blackburn, R. A. (1993). Ethnic Enterprise And The High Street Bank. England: Kingston University, Small Business Research Centre.
 22. Dahles, H. (2010). Ethnic Chinese enterprises and the embedded failure. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 4(2), 184-198.
 23. Deakins, D. (1996). Entrepreneurship and Small Firms. London: McGraw-Hill.
 24. Deakins, D., Ishaq, M., Smallbone, D., Whittam, G., & Wyper, J. (2005). Minority ethnic enterprise in Scotland: A national study. Final Research Report for Scottish Executive.de Vries, H.P. (2012). Do Indian immigrant entrepreneurs resident in different host countries display the same behavioural patterns? Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy. 6(2), 138-153.
 25. Dhaliwal, S., & Amin, V. (1995). Profiles of Fives Asian Entrepreneurs. London: Asian Business Institute.
 26. Discussion Paper and Evaluation Report. (1997). Best Practice workshop on assisting ethnic minority growth businesses: Breakout. Held at the Bank of England, 27th June 1997.
 27. Dyer, L.M., & Ross, C.A. (2000). Ethnic enterprises and their clientele. Journal of Small Business Management. 38(2), 49-66.
 28. Edelman, L.F., Brush, C.G., & Monolova, T.S. (2002). The impact of human and organisational resources on small firm strategy. Journal of Small Business and Enterprise Development, 9(3), 236-244.
 29. Fisher, R., Maritz, A., & Lobo, A. (2014). Evaluating entrepreneurs' perception of success Development of a measurement scale. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 20(5), 478- 492.
 30. Gartner, W.B., & Bhat, S. (2000). Environmental and ownership characteristics of small businesses and their impact on development. Journal of Small Business Management, 38(3), 14-26.
 31. Glancey, K. (1998). Determinants of growth and profitability in small entrepreneurial firms. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 4(1), 18- 27
 32. Glancey, K., Greig, M., & Pettigrew, M. (1998). Entrepreneurial dynamics in small business services Firms. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 4(1), 249-268.
 33. Gratton, L. (1994). Implementing strategic intent: Human resource processes as a force for change. Business Strategy Review, 5(1), 47-66.
 34. Harney, B., & Dundon, T. (2006). Capturing complexity; developing an integrated approach to analysing HRM in SMEs. Human Resource Management Journal, 16(1), 48- 73.
 35. Hatten, T.S., & Coulter, M.K. (1997). Small Business: Entrepreneurship and Beyond. New Jersey, USA: Prentice Hall.
 36. Hessels, J., van Gelderen, M., & Thurik, R. (2008). Entrepreneurial aspirations, motivations, and their drivers. Small Business Economics, 31(3), 323-339.
 37. Hussey, J., & Hussey, R. (1997). Business Research: A Practical Guide for Undergraduate and Postgraduate Students. Basingstoke, Hampshire, England: Macmillan Press Ltd.
 38. Iyer, G.R., & Shapiro, J.M. (1999). Ethnic entrepreneurial and marketing systems: Implications for the global Economy. Journal of International Marketing, 7(4), 83-110.
 39. Janjuha, S., & Dickson, K. (1998). Transitional challenges within South Asian family businesses. Proceedings of the Ethnic Minority Entrepreneurship Conference (pp. 112-117). 22-23 September 1998, University of Central England, Birmingham.
 40. Janjuha, S., & Dickson, K. (1998a). The ties that bind and explanation of succession within South
 41. Asian family firms in Britain. Proceedings of the 21st ISBA National Small Firms Conference (pp. 309-321). November 13-15.
 42. Jarvis, L.C. (2015). Identification, intentions and entrepreneurial opportunities: An integrative process model. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 22(2), 182-198.
 43. Javalgi, R.G., & Grossman, D.A. (2015). Aspirations and entrepreneurial motivations of middle-class consumers in emerging markets: The case of India. International Business Review, 25, 657-667.
 44. Jones, T., Barrett, G., & McEvoy, D. (1999). Market potential as a decisive influence on the performance of ethnic minority business. In J. Rath (Ed.), Immigrant Businesses: The Economic, Political and Social Environment (pp. 37-53). Basingstoke, Hampshire, England: Macmillan Press.
 45. Jones, T., & Ram, M. (2012). Revisiting ethnic- minority businesses in the United Kingdom: A review of research and policy developments. Environment and Planning C: Government and Policy. 30, 944 - 950.
 46. Kirkley, W.W. (2016). Entrepreneurial behaviour: the role of values. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 22(3), 290-328.
 47. Korunka, C., Frank, H., Lueger, M., & Mugler, J. (2003). The entrepreneurial personality in the context of resources, environment, and the startup process - A configurational approach. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(1), 23-42.
 48. Kotey, B., & Slade, P. (2005). Formal human resource management practices in small growing firms. Journal of Small Business Management, 43(1),16-40.
 49. Landstrom, H. (1998). The roots of entrepreneurship research: The intellectual development of a research field. Proceedings of Rent XII Conference (pp 1-18), Lyon, France, November 26-27.
 50. Liao, Y. (1992). The geography of the Chinese catering trade in Greater Manchester. Manchester Geographer, 14, 54-82.
 51. Malholtra, N.K. (1996). Marketing research: an applied orientation, Second Edition. New Jersey, U.S.A.: Prentice Hall.
 52. Marlow, S. (1992). Take-up of business growth training scheme by ethnic minority owned small firms. International Small Business Journal, 10, 34-47.
 53. Mavondo, F.T., Chimhanzi, J., & Stewart, J. (2005). Learning orientation and market orientation: Relationship with innovation, human resource practice and performance. European Journal of Marketing, 39, 1235-1263.
 54. McCann, J.E., Leon-Guerrero, A., & Haley Jr, J.D. (2001). Strategic goals and practices of innovative family Businesses. Journal of Small Business Management, 39(1), 50-59.
 55. McPherson, M. (2004). First and second- generation UK South Asians: A comparison of business practices. Proceedings of the 27th ISBA National Conference, Nov 2004, Newcastle Gateshead, England.
 56. McPherson, M. (2007). A comparison of marketing practices: Perspectives from first and second-generation UK South Asians. International Journal of Consumer Studies, 31(2), 174-186.
 57. McPherson, M. (2008). HRM practices and systems within Asian small businesses. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 14(6), 414-439.
 58. McPherson, M. (2010). Business practices within South Asian family and non-family firms - a comparative study. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 1(5), 389-413.
 59. Miles, M., & Huberman, M. (1994). An Expanded Sources Book: Qualitative Data Analysis, Second Edition. California, USA: Sage Publications.
 60. Miles, R.E. & Snow, C.C. (1978). Organisational Strategy, Structure, and Process. New York, USA: McGraw-Hill.
 61. Mintzberg, H., & Quinn, J.B. (1992). The Strategy Process: Concepts and Contexts. New Jersey, USA: Prentice Hall International.
 62. Morris, M., Pitt, L.F. & Berthon, P. (1996). Entrepreneurial activity in the third world informal sector: A view from Khayelitsha. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 2(1), 59-76.
 63. Morrison, A., Breen, J. & Ali, S. (2003). Small business growth: Intention, ability and opportunity. Journal of Small Business Management, 41(4), 417-425.
 64. Peters, N. (2002). Mixed embeddedness: Does it really explain immigrant enterprise in Western
 65. Australia (WA). International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 8(1/2), 32-53.
 66. Poon, J.M.L., Ainuddin, R.A., & Junit, S.H. (2006). Effects of self-concept traits and entrepreneurial orientation on firm performance. International Small Business Journal, 24(1), 61- 82.
 67. Portes, A., Fernandez-Kelly, P., & Haller, W. (2005). Segmented assimilation on the ground: The new second generation on early adulthood. Special Issues - The second generation in early adulthood. Ethnic and Racial Studies, 28(6), 1000- 1040.
 68. Portes, A., & Rumbaut, R. G. (2005). Introduction: The second-generation and the children of immigrants longitudinal study. Special Issues - The second generation in early adulthood. Ethnic and Racial Studies, 28(6), 983-999.
 69. Priporas, C.V., Vassiliadis, C., & Stylos, N. (2012). Qualitative findings on marketing management practices from Greek ski centers. Qualitative Market Research: An International Journal, 15(4), 385-403.
 70. Priporas, C.V., & Poimenidis, I. (2008). Services managers' awareness of crisis management: Attitudes and preparation. Innovative Marketing, 4(3), 37-45.
 71. Priporas, C.V., & Vangelinos, G. (2008). Crisis management in pharmaceuticals. Evidence from Greece. International Journal of Pharmaceutical and Health Care Marketing, 2(2), 88-102.
 72. Ram, M. (1997). Ethnic minority enterprise an overview and research agenda. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 3(4),149-156.
 73. Ram, M. (1999). Managing professional service firms in a multi-ethnic context: An ethnographic study. Ethnic and Racial Studies, 22(4), 679-701.
 74. Ram, M.,& Carter, S. (2001). Smaller Practices in Profile. ACCA Research Report No.71. London: Certified Accountants Educational Trust for The Association of Chartered Certified Accountants.
 75. Ram, M., Ford, M., & Hillin, G. (1997). Ethnic minority business development: A case from the inner city. In D. Deakins, P. Jennings, & C. Mason (Eds.), Small Firms Entrepreneurship in the Nineties (pp. 89-100). London, England: Paul Chapman Publishing Ltd.
 76. Ram, M., & Hillin, G. (1994). Achieving "break-out" developing mainstream ethnic minority business. Small Business Enterprise and Development, 1, 15-21.
 77. Ram, M., & Holliday, R. (1993). Relative merits: family culture and kinship in small firms. Journal of Sociology, 27(4), 629-648.
 78. Ram, M., & Jones, T. (1998). Ethnic Minorities in Business. England: Open University Press.
 79. Ram, M., & Jones, T. (2008). Ethnic Minorities in Business, second edition, England: The Small Business Research Team.
 80. Ram, M., & Smallbone, D. (2003). Supplier diversity initiatives and the diversification of ethnic minority businesses in the UK. Policy Studies, 24(4), 187- 204.
 81. Ram, M., Smallbone, D., Baldock, R., & Ekanem, I.U. (2001). Ethnic minority enterprise: Policy and practice. Final report prepared for the Small Business Service. Retrieved from http://eprints.mdx.ac.uk/3820/1/ Ethnic_Minority_Enterprise_Policy_in_Practice.pdf
 82. Ram, M. Smallbone, D., Deakins, D., Baldock R., Fletcher, M., & Jones, T. (2002). Ethnic minority businesses in the UK: Access to finance and business support. Research Reports or Papers (Project Report). London: British Bankers' Association. Retrieved from http://eprints.gla.ac.uk/91903/
 83. Remenyi, D. (1995). So you want to be an academic researcher in business and management studies. Working paper. England: Henley Management College, Greenlands, Henley-on-Thames.
 84. Rosa, P. (1993). Family background and entrepreneurial attitudes and activity. In R. Atkin, E. Chell, & C. Mason (Eds.), British Graduates: New Directions in Small Business Research (pp. 36-54). Aldershot: Avebury, Ashgate Publishing Ltd.
 85. Rogoff, E.G., Lee, M.S., & Suh, D.C. (2004). Who done it? Attributions by entrepreneurs and experts of the factors that cause and impede small business success. Journal of Small Business Management, 42(4), 364-376.
 86. Ryan, G.W., & Bernard, R.H. (2000). Data management and analysis methods. In N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative Research (2nd edition, pp. 769-802) Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 87. Sadler-Smith, E., Hampson, Y., Chaston, I., & Badger, B. (2003). Managerial behaviour, entrepreneurial style and small form performance. Journal of Small Business Management, 41(1), 47-67.
 88. Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2000). Research Methods for Business Students. Harlow, England: Prentice Hall.
 89. Scott, M., & Rosa, P. (1997). New business from old: The role of portfolio entrepreneurs in the start-up and growth of small businesses. In M. Ram, D. Deakins, & D. Smallbone (Eds.), Small Firms Enterprising Futures (pp. 33-46). UK: Chapman Publishing Ltd.
 90. Smallbone, D., Bertotti, M., & Ekanem, I. (2003). Diversification in ethnic minority business: The case of Asians in London's creative industries. Proceedings of the 26th ISBA National Small Firms Conference. University of Surrey, UK - Dec 2003.
 91. Soydas, Y., & Aleti, T. (2015). Immigrant and second-generation Turkish entrepreneurs in Melbourne Australia. A qualitative investigation of entrepreneurial motivations. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 21(2), 154 - 174.
 92. Tann, J. (1998). Ethnic minorities as professionals in business: The case of Pharmacy. Proceedings of the Ethnic Minority Entrepreneurship Seminar (pp. 4-8). Birmingham: University of Central England.
 93. Taormina, R.J., & Kin-Mei Lao, S. (2007). Measuring Chinese entrepreneurial motivation personality and environmental influences. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 13(4), 200-221.
 94. Todorovic, Z.W. & Ma, Jun. (2008). Entrepreneurial and market orientation relationship to performance: The multicultural perspective. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 2(1), 21-36.
 95. Waldinger, R., & Feliciano, C. (2004). Will the new second-generation experience 'downward assimilation?' Segmented assimilation reassessed. Ethnic and Racial Studies, 27(3), 376-402.
 96. Ward, R. (1987). Ethnic entrepreneurs in Britain and Europe. In R. Goffee & R. Scase (Eds.), Entrepreneurship in Europe: The Social Processes. London, England: Croom Helm.
 97. Ward, R., & Jenkins, R. (1984). Ethnic Communities in Business. London, Cambridge: Cambridge University Press.
 98. Walker, E., & Brown, A. (2004). What success factors are important to small business owners. International Small Business Journal, 22(6), 577-594.
 99. Wickham, P.A. (2004). Strategic Entrepreneurship, third edition. Essex, England: Pearson Education.
 100. Wind, Y. (1981). Marketing and the other functions. Research in Marketing, 5, 237-64.
 101. Yin, R. (1994). Case Study Research: Design and Methods (2nd edition). California: Sage Publications Inc.
Cited by
Show
ISSN
2299-7075
Language
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20191525
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu