BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyhdalewicz Anna (Bialystok University of Technology, Poland)
Title
Orientation at Research and Development Activity from the Perspective of the Accounting Information System
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 4(94), s. 14-26, rys., tab., bibliogr. s. 25-26
Keyword
Rachunkowość, System informacyjny rachunkowości, Badania i rozwój (B+R)
Accounting, Accounting information system, Research & Development (R+D)
Note
JEL Classification: M41, O32
summ.
Abstract
Goal - The aim of the paper is to identify research and development in the accounting information system, with particular emphasis laid on the role of the management accounting subsystem in creating information for external reporting purposes. Research methodology - In order to achieve the goal, a method of scientific description was used, consisting in the analysis of the subject literature in the field of management and accounting, while using inductive reasoning and comparative analysis of selected regulations of the balance sheet law. Score - The use of the accounting information potential in the area of research and development requires the integration of information in the accounting information system so that the created information will be useful both for management and for the needs of various external stakeholders of the entity. Many methods in the field of management accounting are characterized by the focus on research and development activities. On the basis of the information focused on management needs enterprises can distinguish the components of the innovation process, separate the costs of research works from the costs of development works, document the development of economic benefits in the future, differently recognize the costs associated with them in the financial statements and make balance sheet valuation of the development costs. Originality/value - The paper is of conceptual character, it presents the contribution to the discussion on accounting convergence in the area of research and development. As a consequence, this process may contribute to the implementation and development of management accounting methods for managing innovative projects in enterprises and improving the quality of information presented in financial statements. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Carlsson-Wall M., Kraus K., 2015, Opening the black box of the role of accounting practices in the fuzzy front-end of product innovation, "Industrial Marketing Management", no. 45.
 2. Dyczkowska J., 2016, Ujawnienia pozafinansowe dotyczące działań badawczo-rozwojowych w sprawozdaniach zarządów spółek biotechnologicznych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 284.
 3. Dyhdalewicz A. 2018, Managerial aspects of innovations costs - Case Study, [in:] Economic and Social Development: 27th International Scientific Conference on Economic and Social Development: Book of Proceedings, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North, University of Warsaw, Rome.
 4. Gabrusewicz W., 2017, Koszty prac rozwojowych w dokonaniach przedsiębiorstw, [w:] Finansyzacja i jej wpływ na globalny rozwój sprawozdawczości finansowej. Wybrane prace z dorobku naukowego Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w latach 2007-2017, Kamela-Sowińska A. (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 5. Giedroyć M., 2018, Uznawanie kosztów badań i rozwoju w rachunkowości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 503, Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Gong J.J., Wang S.I-L., 2016, Changes in the value relevance of research and development expenses after IFRS adoption, Advances in Accounting, Incorporating, Advances in International Accounting, vol. 35, DOI: 10.1016/j.adiac.2016.05.002.
 7. Grabińska B., Grabiński K., 2018, Wpływ nakładów na badania i rozwój na rentowność przedsiębiorstw, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 96(152), DOI: 10.5604/ 01.30001.0011.6169.
 8. Kabalski P., 2014, MSSF a ustawa o rachunkowosci (6). Aktywa niematerialne, "Rachunkowosć", nr 7.
 9. Kabalski P., Zarzycka E., 2018, Konwergencja rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządcze] w Polsce w świetle badań ankietowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 96(152), DOI: 10.5604/01.30001.0011.6171.
 10. Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., 2014, Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa.
 11. Markarian G., Pozza L., Prencipe A., 2008, Capitalization of R&D costs and earnings management: Evidence from Italian listed companies, "The International Journal of Accounting", vol. 43 (3).
 12. Michalczuk G., 2013, Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Luka informacyjna sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 13. Micherda B., 2012, Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości, [w:] Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Micherda B. (red.), Difin, Warszawa.
 14. Mielcarek J., 2018, Ocena uniwersalności target costing jako metody zarządzania innowacjami, [w:] Innowacyjność polskiej gospodarki: wybrane aspekty, Opolski K., Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 15. MSR: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 38 Aktywa niematerialne, 2016, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Część A. Założenia koncepcyjne i wymogi, IFRS, SKwP, Londyn, Warszawa.
 16. Piotrowska K., 2016, Wiarygodność sprawozdania zintegrowanego jako źródła informacji o działalności innowacyjnej, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 4, no. 11, DOI: 10.18559/S0EP.2016.11.15.
 17. Rokita S., 2014, Możliwości wykorzystania klasyfikacji działalności badawczo-rozwojowej w  zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Modern Management Review", vol. XIX, 21(4).
 18. Sadej M., 2018, Ulga na działalność badawczo- rozwojową w 2018 r, "Rachunkowość", nr 3.
 19. Świadek A., 2017, Krajowy system innowacji w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 20. Sobańska I., 2003, Wpływ MSR na integrację rachunkowości: rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 13(69).
 21. Szczepaniak P., 2016, Procesy zarządzania wiedzą w projektach badawczo-rozwojowych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 278.
 22. Tidd J., Bessant J., 2011, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna a Walters Kluwer business, Warszawa.
 23. Ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości, Dz.U. z 2018 r. poz. 395.
 24. Waegenaere A., Sansing R.C., Wielhouwer J.L., 2017, Development Cost Capitalization During R&D Races, "Contemporary Accounting Research", vol. 34, no. 3.
 25. Wsparcie działalności B+R i nowych inwestycji, 2018, "Rzeczpospolita Poradnik Prenumeratora", nr 10.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.94.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu