BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wołowiec Tomasz (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Title
Identyfikacja wad i postulowanych kierunków reform polskiego systemu podatkowego
Identification of Main Weaknesses and Refrming Directions in the Polish Tax System
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 476-491, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
System podatkowy, Podatek liniowy, Reforma podatkowa
Tax system, Flat tax, Tax reform
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowane rozważania mają na celu identyfikację głównych wad polskiego systemu podatkowego, wraz z prezentacją proponowanych kierunków reform. Odrębnej analizie poddano koncepcję podatku liniowego, wraz z oceną jego zalet i wad. Rozważania kończy podsumowanie, zawierające zestawienie pewnych zasad i postulatów, które powinny być brane pod uwagę w pracach nad reformą polskiego systemu podatkowego. (fragment tekstu)

The main improprieties in functioning of Polish tax system are: too many tax deductions which hold back a tax burden and are mainly seized upon any opportunity by the group of the richest tax -payers, frequent changes of the tax law and tax rules, complicated and vague regulations, high level of tax liability. In the process of reforming our tax system, we should not forget that high (progressive) tax rates are likely to arouse resistance and lead to tax evasion, or even emigration, thus defeating the very purpose of taxation. Following Poland's integration with the UE structures, the level of taxes may be a decisive factor of a tax-payer's choice where he wants to operate and pay taxes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeziński B., Podatek zwany liniowym, "Przegląd Podatkowy", nr 91998
 2. Gilowska Z., Główne słabości polskiego systemu podatkowego, [w:] Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, pod red. A.Pomorskiej, UMCS, Lublin 2003
 3. Gwiazdowski R., Sprawiedliwość a efektywność opodatkowania. Pomiędzy progresją a podatkiem liniowym, CAS, Warszawa 2001
 4. Gwiazdowski R., Celem polityki podatkowej jest wzrost dochodu a nie redystrybucja dobrobytu - amerykańskie przesłanie do nowo powstających demokracji, Zeszyty BRE Bank - CASE, Nr 68 2003
 5. Hall R.E, Rabushka A., Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002
 6. Mastalski R., Reforma systemu podatkowego, "Przegląd Podatkowy", nr 41999
 7. Nenenman J., Piwowarski R., W poszukiwaniu modelu systemu podatkowego dla Polski, Raport CASE, Warszawa 2003a
 8. Neneman J., Piwowarski R., W poszukiwaniu modelu systemu podatkowego dla Polski, Zeszyty BRE Bank-CASE, Nr 68 2003b
 9. Owsiak S., Nie ruszać! Liniowy, "Gazeta Wyborcza" z 10 lutego 2003
 10. Raport NIK, Podatki, (niepublikowane). Pełny tekst raportu; www.nik.gov.pl, 1999
 11. Tax Reform Update, Vol. 1, nr 15, January 27 1997
 12. Wolański R., Warunki zmiany systemu podatkowego, "Przegląd Podatkowy", nr 6 1999
 13. Wołowiec T., Główne nieprawidłowości w praktyce poboru i wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych, "Studia Prawno-Ekonomiczne", tom LXVIII 2003a
 14. Wołowiec T., Wybrane zagadnienia opodatkowania dochodów osób fizycznych w latach 90-tych XX wieku, wyd. WSB-NLU, Nowy Sącz 2003b
 15. Wołowiec T., Rynek pracy a konkurencyjność gospodarki, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8 2003c
 16. Wołowiec T., Reforma systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce szansą pobudzenia rozwoju lokalnego i regionalnego samorządów terytorialnych, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 42003d
 17. Wołowiec T., Reforma systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8 2003e
 18. Wołowiec T., Otoczenie makroekonomiczne zakładów opieki zdrowotnej - reforma systemu podatkowego, "Antidotum - zarządzanie w opiece zdrowotnej", nr 12 2002f
 19. Wołowiec T.,Krytycznie o systemie podatkowym, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4 2002g
 20. Zdzitowiecki J., System podatkowy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 1 1961
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu