BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Churski Paweł (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Title
Dochody ludności a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2010, nr 11, s. 79-89, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Konsumpcja gospodarstw domowych, Dochody ludności, Analiza danych
Consumption in household, People's income, Data analysis
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE), Główny Urząd Statystyczny GUS
European Union (EU),
Country
Polska
Poland
Abstract
Z dotychczas przedstawionych wyników badań wynikają następujące podstawowe wnioski: - w latach 1999-2006 nastąpił wzrost zarówno dochodów, jak i wydatków ludności oraz zmieniła się struktura spożycia, - poziom dochodów i wydatków ludności wykazuje regionalne zróżnicowanie, podobnie jak struktura spożycia, - poziom dochodów ludności określa poziom konsumpcji, - poziom dochodów ma pewien wpływ na strukturę spożycia. Takie, dość oczywiste prawidłowości dotyczą badanego okresu, i to wcale nie oznacza, że podobna sytuacja musi się ukształtować w latach przyszłych. Można bowiem przyjąć, że w przypadku dalszego wzrostu poziomu dochodów ludności i pełniejszego zaspokojenia podstawowych potrzeb zmianie ulegać będzie struktura spożycia. Wiele badań wskazuje na różnice w modelach struktury konsumpcji społeczeństw bogatych i biedniejszych. Mając jednak na względzie, że dochody ludności określają poziom spożycia i przyjmując, że wpływać będą także na strukturę spożycia oraz na regionalne jej zróżnicowanie, podjęto próbę wskazania czynników z szeroko rozumianej sfery rozwoju gospodarczego, które w największym stopniu decydują o poziomie dochodów ludności(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chojnicki Z., Czyż T., Parysek J. 1999. Shock - Shift in an enlarged Europe. [W:] F.W. Carter, W. Maik (red.), The geography of socio-economic change in East-Central Europe after 1989. Ashgate, Aldershot, s. 7-26.
 2. Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 3. Frąckiewicz L., Zrałek M. 2007. Regionalne zróżnicowania jakości życia. [W:] Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Czynniki kształtujące rozwój regionu. Uniwersytet Opolski i Śląski Instytut Naukowy, Opole.
 4. Gulbicka B., Kwasek M. 2006. The impact of income on food consumption - premises for food policy. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(306): 19-33.
 5. Hodoly A. 1975. Spożycie i formy jego realizacji w rozwoju gospodarki społeczeństwa socjalistycznego. Biblioteka IHW (118), Warszawa.
 6. Mierzejewska L. 2004. Obszary wiejskie w rozwoju zrównoważonym Polski (aspekty społeczne. [W:] J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 223-236.
 7. Parysek J. 1982. Modele klasyfikacji w geografii. Seria Geografia 31. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 8. Parysek J. 2005. Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku: Rozwój i przekształcenia strukturalne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 9. Parysek J. 2008. Polityka regionalna i planowanie regionalne w Polsce. [W:] O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, 237: 9-35.
 10. Pietrzyk I. 2007. Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Wdowicka M. 2004. Inwestycje zagraniczne w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. [W:] J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 45-61.
 12. Wdowicka M. 2005. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje samorządowe w Polsce w latach 1989-2002, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 13. Wdowicka M., 2006. Foreign investment capital in Poland and its spatial distribution since 1999. [W:] M. Czerny (red.), Poland in the geographical centre of Europe: Political, social and economic consequences. Nova Science Publishers, New York, s. 115-138.
 14. Woś B., 2005. Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 15. Zborowski A., 2004. Wybrane aspekty badań poziomu i jakości życia w dużym mieście. [W:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 19-30.
 16. Zeliaś A. (red.) 2000. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 17. Zeliaś A. (red.) 2006. Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu