BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fuchs Dariusz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Title
Konsekwencje nowelizacji norm kodeksu cywilnego odnoszących się do wzorców umownych na przykładzie ogólnych warunków ubezpieczenia
Consequences of the Novelisation of the Civil Code Norms Regarding the Contractual Patterns, Following the Example of the General Insurance Terms and Conditions
Source
Rozprawy Ubezpieczeniowe, 2008, nr 1(4), s. 41-49
Keyword
Kodeks cywilny, Ubezpieczenia, Normy prawne
Civil Code, Insurances, Legal standards
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przeprowadzana aktualnie reforma prawa ubezpieczeń gospodarczych znajduje swe dopełnienie przede wszystkim w nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia, zawartych w kodeksie cywilnym. Dostosowanie norm kodeksowych regulujących kontrakt ubezpieczeniowy do współczesnych uwarunkowań gospodarczych i związanych z tym wymogów respektowania prawa wspólnotowego stanowiła niewątpliwie podstawową przesłankę przygotowania projektu nowelizacji, szczególnie istotną wówczas, gdy uzmysłowić sobie dotychczasową skalę zmian w tej materii. Jednakże nie tylko przekonanie o konieczności modernizacji regulacji ubezpieczeniowego prawa kontraktowego stanowiło wyłączną inspirację przy projektowaniu zmian; również taką stanowiła potrzeba nowelizacji tych norm prawa cywilnego, które już poprzednio cel w postaci absorpcji acquis oraz dostosowania do radykalnie zmienionych stosunków gospodarczych miały gwarantować, ale zarówno doktryna jak i praktyka ubezpieczeniowa wykazały ich niedoskonałości i wskazały na powstające w związku z tym wątpliwości przy wykładni relewantnych przepisów oraz przy okazji stosowania przepisów pakietu ustaw ubezpieczeniowych w praktyce. Z drugiej strony należy podkreślić, iż dla prywatnego prawa ubezpieczeniowego nie jedynie zmiany w treści kodeksu cywilnego są istotne ale także kolejne nowelizacje tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych, a w szczególności: ustawy ubezpieczeniowej, co chociażby dokonało się poprzez uchylenie art. 154 ust. 10 i wprowadzenie pojęcia tzw. dużego ryzyka, zgodnie z postulatami zgłaszanymi w literaturze, do słowniczka ustawowego (art.2 ust.1 pkt.2), chociaż wciąż, co należy podkreślić, brak wyraźnej definicji, pojęcia umiejscowienia tego ryzyka, o którym wzmiankuje ustawodawca w art. 154 ust. 11 ustawy ubezpieczeniowej.(fragment tekstu)

The article presents an analysis of the results of changes that came into force in relation to the regulations of contractual patterns after the enforcement of the provisions of the Act of 13.04.2007 on 10 August 2007. In the document the attention is given to the evolution of Article 812 § 1 and Article 384. Legislative deficiencies of Article 812 §9 are mentioned and adequate proposals de lege ferenda are expressed in this respect. The author highlights the protective function of insurances and expresses a view on the impermissibility of application in the context of changes in the general insurance conditions Article 384¹. It is noted that the issue of contractual patterns is the subject of the regulation of the so-called Insurance Restatement, which should be an indicator for further works on the regulation of the insurance contract in Poland, with particular focus on the need of practice in regard of results caused by the Act in the content of Article 812 of the civil code. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. D. Fuchs, Dostosowanie prawa polskiego w zakresie umowy ubezpieczenia do wymogów acquis communautaire z uwzględnieniem projektu europejskiego kodeksu cywilnego, (w) Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania, Warszawa 2003, s. 81 - 83.
  2. D. Fuchs, Niedopuszczalność zastosowania art. 384¹ k.c. do umowy ubezpieczenia wobec wejścia w życie art. 805 § 4 k.c., Rozprawy Ubezpieczeniowe, nr 3 (2/ 2007), s. 45 i nn.
  3. J. Kufel, Zmiana ogólnych warunków ubezpieczenia a treść stosunku ubezpieczenia, Prawo Asekuracyjne nr 1/ 1995, s. 26 i nn.
  4. E. Łętowska, Ochrona niektórych praw konsumentów, Warszawa 2001, s. 83.
  5. A. Nowak, D. Fuchs, S. Nowak (red.), Umowa Ubezpieczenia, Warszawa 2007, s. 92 i nn.
  6. W. Popiołek (w) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks Cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 2002, s. 786 i nn.
Cited by
Show
ISSN
1896-3641
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu